Hotărârea nr. 145/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,ZONA BUCIUM T137,NUMAR CADASTRAL 136311,întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate,persoana fizica

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T137, NUMAR CADASTRAL 136311, întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate, persoana fizica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 24 aprilie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 565 din 14.02.2018 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 116672 din 13.11.2018 prin care BAZILUC GHIORGHITA solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, ZONA BUCIUM T137, NUMAR CADASTRAL 136311, întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 875 din 25.06.2018;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 20 din 01.04.2019;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi in sedinta din data de 04.04.2019;

Având în vedere Nota de Fundamentare 41839/15.04.2019 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art. 115 alin.1, lit. b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T137, NUMAR CADASTRAL 136311, întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate, persoana fizica;

 • (2) Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 800,00 mp, detinut de Baziluc Ghiorghita in baza contractului de vanzare cumparare nr. 2206/2004;

 • (3) INDICATORI URBANISTICI:

 • • H max = 7,00 m masurat de la cota ± 0,00 la cornisa, regim de inaltime D+P+1E;

 • • POT max = 30 %;

 • • CUT max = 0,9 mp.ADC/mp.teren;

 • • Spatii verzi minim 55%

 • (4) REGIMUL DE ALINIERE AL CONSTRUCTIILOR

 • -     Aliniamente principale: aliniamentul principal este de 5.00 m fata de limita de proprietate dinspre nord-est - str. Nuferilor.

 • -     Aliniamente laterale: 4.00 m fata de limita de proprietate dinspre sud-est - teren propr. privata Manunghievici Natalia, teren liber de constructii si 4.00 m fata de limita de proprietate dinspre nord-vest - proprietate privata identificat prin nr. cad. 9888, teren liber de constructii.

 • -     Aliniamente posterioare: 5.00 m fata de limita de proprietate dinspre sud-vest - teren proprietate privata Jugaru Maria, teren liber de constructii.

 • (5) Accesul la amplasament se realizeaza din str. Nuferilor;

 • (6) IMPREJMUIRI

Imprejmuirile spre strada vor fi de maxim 1.80 m din care un soclu opac de 0,30 m si vor fi realizate din materiale transparente - fier forjat sau plase metalice pentru imprejmuiri.

Imprejmuirile dintre proprietati pot fi realizate pe o inaltime de 1.80 - 2.00 m din materiale transparente sau opace sau elemente de vegetatie, in functie de optiunile proprietarilor.

Imprejmuirile vor fi dublate de gard viu. Nu se admite utilizarea sub nici o forma a sarmei ghimpate, tablei sau a imprejmuirilor din zidarie.

 • (7) Plansa de reglementari urbanistice nr. 2 este anexa si face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarului si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Adrian Florin Boca


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

19

Împotrivă

0

Abțineri

5

Nr. 145 din 24 aprilie 2019