Hotărârea nr. 144/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA PANTELIMON HALIPA NR. 1,NUMARE CADASTRALE 134637,162184,127716,intocmit pentru extindere reglementari plan urbanistic zonal aprobat prin HCL nr. 263/2018,in vederea realizarii unui parcaj etajat aferent constructiei rezidentiale si cu functiuni complementare pe teren proprietate,persoana juridica


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA PANTELIMON HALIPA NR. 1, NUMARE CADASTRALE 134637, 162184, 127716, intocmit pentru extindere reglementari plan urbanistic zonal aprobat prin HCL nr. 263/2018, in vederea realizarii unui parcaj etajat aferent constructiei rezidentiale si cu functiuni complementare pe teren proprietate, persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 24 aprilie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 179 din 21.01.2019 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 15142 din 12.02.2019 prin care SC CONEST SA solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, STRADA PANTELIMON HALIPA NR. 1, NUMARE CADASTRALE 134637, 162184, 127716, intocmit pentru extindere reglementari plan urbanistic zonal aprobat prin HCL nr. 263/2018, in vederea realizarii unui parcaj etajat aferent constructiei rezidentiale si cu functiuni complementare pe teren proprietate, persoana juridica;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 990 din 31.01.2019;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef 14 din 01.04.2019;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi din data de 12.04.2019;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 41229/15.04.2019 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art. 115 alin.1, lit. b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal IASI, STRADA PANTELIMON HALIPA NR. 1, NUMARE CADASTRALE 134637, 162184, 127716, intocmit pentru extindere reglementari plan urbanistic zonal aprobat prin HCL nr. 263/2018, in vederea realizarii unui parcaj etajat aferent constructiei rezidentiale si cu functiuni complementare pe teren proprietate, persoana juridica;

 • (2) Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 3952,00 mp, detinut de SC CONEST SA conform contracte de vanzare cumparare 13131/2018, 14440/2018, 4568/1996, 4899/1996 si act de alipire nr. 2681/2019;

2 / 6 la H.C.L. nr. 144 din 24 aprilie 2019

 • (3) INDICATORI URBANISTICI:

UTR 1 - teren suprafața = 2477,00 mp

 • • Hmax = 40,00 m masurata de la CTN la coama, regim de inaltime S+D+P+11E;

 • • POT max = 60%;

 • • CUT max = 4 mp.ADC/mp.teren;

 • Spatii verzi = 10%.

UTR 2 - teren suprafata = 1475,00 mp

 • • Hmax = 3,00 m masurata de la CTN la coama, regim de inaltime D+Platforma;

 • • POT max = 90%;

 • • CUT max = 0.9 mp.ADC/mp.teren;

 • •   Spatii verzi = 10%.

 • (4) REGIM DE ALINIERE PRINCIPAL

UTR 1

*Nota: Nu se modifica prevederile si reglementarile PUZ probat prin H.C.L. nr. 263/2018.

 • - la minim 16,50m din axul strazii Pantelimon Halipa, respectiv 7,00 m fata de limita de proprietate;

UTR 2

 • - la minim 2,00 m fata de limita de proprietate;

 • (5) AMPLASAREA CONSTRUCTIILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

UTR 1

 • • regim de aliniere lateral stanga (nord-vestic)

 • - minim 7,00 m fata de limita de proprietate;

*Nota: Fata de UTR 2 se propune regimul de aliniere lateral (nord-vestic) de 0.00 m, constructia se va alipi de limita de proprietate pentru a se asigura continuitate functionala la nivelul parcarii etajate.

 • • regim de aliniere lateral dreapta (sud-estic)

 • - minim 4,00 m fata de limita de proprietate;

*Nota: Regimul de aliniere de la etajul 1 pana la etajul 11 se propune a fi de minim 7,00 m,

• regim de aliniere posterior

- minim 5,00 m fata de limita de proprietate.

UTR 2

• regim de aliniere lateral

- minim 2,00m fata de limita de proprietate;

*Nota: Fata de UTR 1 se propune regimul de aliniere lateral (sud-estic) de 0.00 m, Constructia se va alipi de limita de proprietate pentru a se asigura continuitate functionala la nivelul parcarii etajate.

• regim de aliniere posterior

- minim 2,00 m fata de limita de proprietate.

 • (6) AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA

UTR 1 si UTR 2

*Nota: Nu se modifica prevederile si reglementarile PUZ probat prin H.C.L. nr. 263/2018.

- distanta minima dintre cladirile de pe aceeasi parcela va fi egala cu jumatate din inaltimea la cornise a cladirii celei mai inalte dar nu mai putin de 5,00 m, in caz contrar se va intocmi studiu de insorire conform Art. 3 din OMS 119/2004 actualizat cu modificarile si completarile din august 2018;

 • (7) CIRCULATII SI ACCESE

UTR 1

*Nota: Nu se modifica prevederile si reglementarile PUZ probat prin H.C.L. nr. 263/2018.

Conform PUZ: Accesul auto si pietonal se face din str. Pantelimon Halipa, prin strada existentă, amplasata pe latura sud-vestica a terenului studiat, asfaltata, cu o banda de circulatie pe sens, cu profil transversal de minim 7,00 m si trotuar pe ambele parti a carosabilului.

UTR2

Pentru a fi construibile, toate parcelele trebuie să aibă acces dintr-o cale publică sau privată sau să beneficieze de servitute de trecere, legal instituită, dintr-o proprietate adiacentă străzii.

Conform PUZ: Accesul auto si pietonal se face prin intermediul circulatiilor propuse a fi amenajate pe amplasamentul studiat - pe UTR 1- facand legatura cu str. Pantelimon Halipa, prin strada existentă, amplasata pe latura sud-vestica a terenului studiat, asfaltata, cu o banda de circulatie pe sens, cu profil transversal de minim 7,00 m si trotuar pe ambele parti a carosabilului.

 • (8) IMPREJMUIRI

UTR 1 si UTR 2

*Nota: Nu se modifica prevederile si reglementarile PUZ probat prin H.C.L. nr. 263/2018.

Se recomanda acolo unde este cazul, solutii de imprejmuire prin folosirea elementelor de mobilier urban (jardiniere, banchete, panouri publicitare, etc.) sau din diferente de pavaj. Se recomanda ca indiferent de solutiile adoptate, acestea sa faca obiectul proiectelor de specialitate intocmite de arhitecti sau peisagisti, ce vor fi supuse aprobarilor legale. Proiectantii vor avea in vedere obtinerea unei imagini urbane civilizate si unitare.

Se pot realiza imprejmuiri transparente sau opace. Spre aliniment se va face imprejmuire cu soclu din piatra , beton avand inaltimea maxima de 0,80 m si partea superioara din lemn, panouri bordurate, plasa zincata, fier forjat.

Inaltimea maxima a gardului de pe aliniament va fi de 1,80 m.

Imprejmuirile de pe limitele laterale si posterioare vor avea inaltime de maxim 2,00 m. Aceste imprejmuiri vor fi de regula, cu aceleasi materiale ca cele precedente, iar soclul va putea fi de maxim 1,00 m.

 • (9) Plansa de reglementari urbanistice este anexa si face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarului si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Adrian Florin Boca


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

25

Pentru

19

Împotrivă

0

Abțineri

6

Nr. 144 din 24 aprilie 2019