Hotărârea nr. 143/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,ZONA FORTUS,NUMAR CADASTRAL 11818,11819,11820,11821 întocmit în vederea construirii unui depozit pentru activitati comerciale si logistice,persoane fizice


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA FORTUS, NUMAR

CADASTRAL 11818, 11819,11820,11821 întocmit în vederea construirii unui depozit pentru activitati comerciale si logistice, persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 24 aprilie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 4252 din 06.12.2017 (valabilitate 06.12.2019) eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 74733 din 19.07.2018 prin care se solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, ZONA FORTUS, NUMAR CADASTRAL 11818, 11819,11820,11821 întocmit în vederea construirii unui depozit pentru activitati comerciale si logistice, persoane fizice;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 863 din 07.06.2018;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 19 din 01.04.2019;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi in sedinta din data de 04.04.2019;

Având în vedere Nota de Fundamentare 41827/15.04.2019 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art. 115 alin.1, lit. b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal IASI ZONA FORTUS, NUMAR CADASTRAL 11818, 11819,11820,11821 întocmit în vederea construirii unui depozit pentru activitati comerciale si logistice, persoane fizice.

  • (2) Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 8.166,00 mp detinut in baza cvc 156/2008, act de alipire nr. 3934/2018;

  • (3) INDICATORI URBANISTICI:

  • • Hmax = 18,00 m masurata de la CTN la streasina, Regim de inaltime P+3E;

  • • POT max = 35 %;

  • • CUT max = 1,4 mp.ADC/mp.teren;

Spatii verzi minim 15%

  • (4) Distanta fata de limitele laterale si posterioare ale proprietatii:

  • - aliniere stradala DR din partea NE- 52,50 m fata de axul DR (cale de acces);

  • - aliniere stradala DR din partea SV- 24,60 m fata de axul DR (cale de acces);

  • - alinieri laterale- 5,00 m fata de limitele de proprietate laterale ale terenului;

  • (5) Plansa de reglementari urbanistice nr. 2 este anexa si face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarului persoane fizice si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu

respectarea cadrului legal incident de către Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local,

Adrian Florin Boca


Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul


prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

25

Pentru

19

Împotrivă

0

Abțineri

6

Nr. 143 din 24 aprilie 2019