Hotărârea nr. 142/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,EXTRAVILAN BUCIUM,NUMAR CADASTRAL 15546,15511,15510 întocmit pentru introducere in intravilan,in vederea construirii de locuinte individuale,persoane fizice

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, EXTRAVILAN BUCIUM, NUMAR CADASTRAL 15546, 15511, 15510 întocmit pentru introducere in intravilan, in vederea construirii de locuinte individuale, persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 24 aprilie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 2622 din 10.08.2017 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 4483 din 16.01.2018 prin care HARAS ANDREEA DANIELA, NUTA RADU MADALIN, TECLA VASILICA SI GABRIELA, TABACARU ANDREI IONUT solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, EXTRAVILAN BUCIUM, NUMAR CADASTRAL 15546, 15511, 15510 întocmit pentru introducere in intravilan, in vederea construirii de locuinte individuale, persoane fizice;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 791 din 19.10.2017;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi in sedinta din data de 26.02.2018;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 22 din 25.02.2018;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 42831/17.04.2019 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art. 115 alin.1, lit. b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal IASI, EXTRAVILAN BUCIUM, NUMAR CADASTRAL 15546, 15511, 15510 întocmit pentru introducere in intravilan, in vederea construirii de locuinte individuale, persoane fizice;

  • (2) Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 3.748,00 mp, detinuta de HARAS ANDREEA DANIELA si NUTA RADU MADALIN (1250mp), TECLA VASILICA si TECLA GABRIELA (1249mp), TABACARU ANDREI IONUT (1249mp) conform contract de vanzare cumparare nr. 625/2016, contract de vanzare cumparare 1194/2016, contract de vanzare cumparare 627/2016;

  • (3) INDICATORI URBANISTICI:

  • • Hmax = 7,00 m masurata de la CTN la atic/cornisa, Regim de inaltime D+P+1E;

  • • POT max = 35%;

  • • CUT max = 1.5 mp.ADC/mp.teren;

  • Spatii verzi minim 35%

  • (4) AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT:

Regimul de aliniere principal este la distanta de 5,00m fata de limita de proprietate propusa, respectiv 9.50m din axul caii de acces;

  • (5) AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

In cadrul parcelei, regimul de aliniere lateral este la 2,00m fata de limita parcelei.

Regimul de aliniere posterior al cladirilor a fost stabilit la o distanta de 3,0 m fata de limita parcelei;

  • (6) IMPREJMUIRI

Imprejmuirile spre strada vor fi transparente la 1,80 m din care un soclu de maxim 0,6m.Imprejmuirile vor fi dublate de gard viu.

Nu se admite utilizarea sub nici o forma a sarmei ghimpate sau a imprejmuirilor din zidarie.

Terenul de sport va avea o imprejmuire cu inaltime specifica normativelor in vigoare.

  • (7) Plansa de reglementari urbanistice nr. 2 este anexa si face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarilor si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Adrian Florin Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Nr.

Prezenți

25

Pentru

19

Împotrivă

0

Abțineri

6

142 din 24 aprilie 2019