Hotărârea nr. 14/2019

HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Iaşi nr. 205/30.05.2018 privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate privată a Statului Român şi aflate în administrarea Municipiului Iaşi


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Iași nr.

205/30.05.2018 privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate privată a Statului Român și aflate în administrarea Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 Ianuarie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 6213/21.01.2019 întocmită de către Direcția Exploatare Patrimoniu ;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 126/21.07.1997 privind trecerea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iași a spațiilor cu altă destinație decât locuință din fondul locativ de stat;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 205/30.05.2018 privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate privată a Statului Român și aflate în administrarea Municipiului Iași;

Având în vedere măsurătorile efectuate de SC Grup Cinci SRL în baza contractelor de prestări servicii;

Având în vedere Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 579/28.12.2017 privind aprobarea unor măsuri cu privire la unele spații aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea și completarea art. 1, alin 1.1. din Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 205/30.05.2018, după cum urmează:

1.1. La numărul de ordine 12 „ Imobil proprietate privată a Statului Român aflat în administrarea Municipiului Iași, situat în municipiul Iași, str. Păcurari nr. 29, județul Iași, (identificatori cadastrali: CC 1307, C 1306, CAT 1310), compus din teren construit cu suprafața de 442 mp (parcela 2CC ) și clădirea C1 cu amprenta la sol de 342 mp, regim de înălțime Beci+D+P (suprafață desfășurată 620,40 mp), inclusă în Lista monumentelor istorice (LMI) la poziția 1164 sub denumirea Casa Buicliu, azi Biblioteca județeană "Gh. Asachi”, având cod de clasificație IS-II-m-B-03977”.

Art.2 Se modifică în mod corespunzător orice alte hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Iași privind imobilele de la adresele menționate în prezenta hotărâre.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Exploatare Patrimoniu; Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Exploatare Patrimoniu.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Manuel Ciprian Bostan


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 14 din 31 Ianuarie 2019