Hotărârea nr. 139/2019

HOTĂRÂRE privind indreptarea erorii materiale strecurate in Hotararea Consiliului,Local nr. 127 din 29 martie 2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI,STRADA STEJAR NR. 103,NUMAR CADASTRAL 138357,158358,întocmit pentru construire locuinta tip duplex pe teren proprietate,persoane fizice


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind indreptarea erorii materiale strecurate in Hotararea Consiliului Local nr. 127 din 29 martie 2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA STEJAR NR. 103, NUMAR CADASTRAL 138357, 158358, întocmit pentru construire locuinta tip duplex pe teren proprietate, persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 24 aprilie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 879 din 08.03.2018 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Avand in vedere adresa cu nr. 42186/16.04.2019 intocmita de catre Domnul Sarcu Razvan prin care solicita indreptarea erorii materiale strecurata in Hotararea Consiliului Local nr. 127 din 29 martie 2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA STEJAR NR. 103, NUMAR CADASTRAL 138357, 158358, întocmit pentru construire locuinta tip duplex pe teren proprietate, persoane fizice;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 42204/16.04.2019 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indreptarea erorii materiale strecurata in titlul din H.C.L. nr. 127 din 29 martie 2019, titlul se va citi corect dupa cum urmeaza:

«privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA STEJAR NR. 103, NUMAR CADASTRAL 158357, 158358, întocmit pentru construire locuinta tip duplex pe teren proprietate, persoane fizice»

Art.2. Se aproba indreptarea erorii materiale strecurate la alineatul 4 din H.C.L. nr. 127 din 29 martie 2019, alineatul se va citi corect dupa cum urmeaza:

« Având în vedere cererea nr. 126355 din 06.12.2018 prin care SARCU RAZVAN si STOLERIU EMANUELA prin RUSU GHEORGHE solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iași, STRADA STEJAR NR. 103, NUMAR CADASTRAL 158357, 158358, întocmit pentru construire locuinta tip duplex pe teren proprietate, persoane fizice.»

Art.3. Se aproba indreptarea erorii materiale strecurate la strecurate la Art.1.(1) din H.C.L. nr. 127 din 29 martie 2019, articolul se va citi corect dupa cum urmeaza:

2 / 3 la H.C.L. nr. 139 din 24 aprilie 2019

« Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu - Iași, STRADA STEJAR NR. 103, NUMAR CADASTRAL 158357, 158358, întocmit pentru construire locuinta tip duplex pe teren proprietate, persoane fizice.»

Art.4. Celelalte prevederi ale Hotararii de Consiliu Local 127 din 29 martie 2019 raman neschimbate;

Art.5. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; domnilor SARCU RAZVAN si STOLERIU EMANUELA prin RUSU GHEORGHE si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.6. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Adrian Florin Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

21

Pentru

19

Împotrivă

0

Abțineri

2

Nr. 139 din 24 aprilie 2019