Hotărârea nr. 135/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării HCL nr. 597/20.12.2018 și HCL nr. 338/10.08.2018 privind aprobarea Documentației de Autorizare a Lucrărilor de Intervenție,a indicatorilor tehnico – economici și a proiectului tehnic de execuţie,precum și aprobarea proiectului și a bugetului aferent proiectului „Reabilitarea infrastructurii de tramvai în municipiul Iași – Reorganizarea circulației pe Bulevardul Tudor Vladimirescu”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării HCL nr. 597/20.12.2018 și HCL nr. 338/10.08.2018 privind aprobarea Documentației de Autorizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico - economici și a proiectului tehnic de execuție, precum și aprobarea proiectului și a bugetului aferent proiectului „Reabilitarea infrastructurii de tramvai în municipiul Iași - Reorganizarea circulației pe Bulevardul Tudor Vladimirescu”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de 17.04.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere Scrisoarea de clarificare 5 nr.9164/OI/08.04.2019 prin care Municipiul Iași a fost informat de Agenția de Dezvoltare Nord Est ca are obligația de a actualiza H.C.L. nr. 597/2018 și HCL nr. 338/2018 în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 39161/09.04.2019 întocmit de către Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4e, Obiectiv specific 4.1;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea art.1 din HCL nr. 597/20.12.2018 în sensul aprobării Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție modificată (Anexa nr.1 revizuită ce face parte integrantă din prezenta hotărâre) și proiectul tehnic de execuție modificat (Anexa nr.3 revizuită ce face parte integrantă din prezenta hotărâre).

Art. 2. Se aprobă modificarea art. 2 din HCL nr.597/20.12.2018 în sensul înlocuirii Anexei nr.4 revizuită la Hotărârea Consiliului Local nr.597 din 20.12.2018 cu Anexa nr. 4 revizuită ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Celelalte articole ale H.C.L. nr. 597/20.12.2018 rămân neschimbate.

Art. 4. Se aprobă modificarea art. 4 din HCL nr. 338/10.08.2018 în sensul înlocuirii Anexei 4 la HCL nr. 338/10.08.2018 - Surse de finanțare a proiectului cu Anexa 4 - Surse de finanțare a proiectului revizuită ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se modifică art. 4 din HCL nr. 338/10.08.2018 care va avea următorul conținut:

“Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Iași, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 2.037.571,13 lei, inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului „Reabilitarea infrastructurii de tramvai în municipiul Iași -Reorganizarea circulației pe Bulevardul Tudor Vladimirescu”, conform Anexei 4 -Surse de finanțare a proiectului revizuită ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art. 6. Celelalte articole ale H.C.L. nr.338/10.08.2018 rămân neschimbate.

Art. 7. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcției Generale Tehnice și Investiții; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord - Est Piatra Neamț și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 8. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcția Generală Tehnică și Investiții; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Adrian Florin Boca Consilier local,

Nr. 135 din 17 aprilie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

18

Pentru

18

Împotrivă

0

Abțineri

0