Hotărârea nr. 133/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea punerii la dispozitie a unor amplasamente pentru realizarea de parcari publice subterane si/sau supraterane etajate in municipiul Iasi,in conformitate cu Planul de Mobilitate Urbana Durabila pentru Polul de crestere Iasi (PMUD Iasi)

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea punerii la dispozitie a unor amplasamente pentru realizarea de parcari publice subterane si/sau supraterane etajate in municipiul Iasi, in conformitate cu Planul de Mobilitate Urbana Durabila pentru Polul de crestere Iasi (PMUD Iasi)

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 Martie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 32714/26.03.2019 întocmită de către Direcția Evidenta a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere HCL nr. 212/2018 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia ;

Având în vedere HCL 26/2017 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila pentru Municipiul Iasi ;

Având în vedere HCL 401 /2017 privind modificarea HCL 26/2017 prin care se actualizeaza si se redenumeste Planului de Mobiltate Urbana Durabila in Planul de Mobiltate Urbana Durabila pentru Polul de crestere Iasi (PMUD Iasi) ,

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba punerea la dispozitie a unor amplasamente pentru realizarea de parcari publice subterane si/sau supraterane etajate in municipiul Iasi, in conformitate cu Planul de Mobiltate Urbana Durabila pentru Polul de crestere Iasi (PMUD Iasi). Scopul principal al acestei actiuni este descongestionarea zonelor centrale si a celor din cartierele mari de afluența peste capacitatea actuală de preluare a autovehiculelor, prin crearea de parcari subterane si/sau supraetajate moderne, eficiente din punct de vedere economic și cu asigurarea normelor de protecție a mediului și patrimoniului cultural.

Art.2. Amplasamentele care se pun la dispozitie sunt:

  • -      teren in suprafata de 2.475 mp, situat in Iasi str. Mușatini, lângă Centru Medical de Familie, proprietate publica a Municipiului Iasi, identificat prin nr. cadastral 162751, conform Anexei 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

  • -     esplanada Piata Natiunii si terenul aferent, in suprafata de 5279 mp proprietate publica a Municipiului Iasi, identificata conform Anexei 2 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. Pe amplasamentele propuse se vor edifica parcari subterane si/sau supraterane etajate, realizarea acestora urmand a se efectua prin atragerea de fonduri private, prin concesiune, realizata prin licitatie publica. Obiectul concesiunii îl va constitui transmiterea dreptului și a obligației de proiectare, execuție și exploatare a obiectivelor parcare subterana si/sau supraterana etajata in schimbul unei redevențe anuale.

Art.4. In vederea promovarii infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, parcarile vor fi prevazute cu stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in. Un procent de aproximativ 10% din numarul locurilor de parcare va fi rezervat acestor tipuri de autovehicule.

Art.5. Lista amplasamentelor enumerate la art. 2 va fi completata pe masura identificarii unor noi terenuri de catre compartimentele de specialitate ale Primariei Municipiului Iasi.

Art.6. Copie prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Tehnice si Dezvoltare; Direcției Evidenta Patrimoniu Public și Privat; Direcției Exploatare Patrimoniu Serviciului GIS Cadastru, Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.7. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către: Directia Evidenta Patrimoniu Public și Privat; Direcția Exploatare Patrimoniu; Serviciul GIS Cadastru; Directia Generala Tehnica si Dezvoltare.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Adrian Florin Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

20

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 133 din 29 Martie 2019