Hotărârea nr. 132/2019

HOTĂRÂRE privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 273 din 27 iunie 2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,PIATA VOIEVOZILOR NR. 25,BLOC A12,PARTER,intocmit in vederea construirii unui spatiu comercial pe teren concesionat prin demolare chiosc existent,persoana juridica


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 273 din 27 iunie 2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

IASI, PIATA VOIEVOZILOR NR. 25, BLOC A12, PARTER, intocmit in vederea construirii unui spatiu comercial pe teren concesionat prin demolare chiosc existent, persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 Martie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere votul prin apel nominal la proiectul de hotărâre exprimat în plenul ședinței;

Având in vedere cererea beneficiarului SC BARBY COMP SRL reprezentanta prin domnul BARBIERIU CONSTANTIN inregistrată la nr.19964/22.02.2019 si la nr. 3218 din 25.03.2019 prin care solicita rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 273 din 27 iunie 2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, PIATA VOIEVOZILOR NR. 25, BLOC A12, PARTER, intocmit in vederea construirii unui spatiu comercial pe teren concesionat prin demolare chiosc existent, persoana juridica.

Având in vedere solicitarea beneficiarului pentru modificarea titlului din „construire spatiu comercial prin demolare chioșc existent” in „construire spatiu comercial prin modernizare si extindere constructie existenta”.

Având in vedere eroarea redactata privind mentiunea „teren concesionat apartinand domeniului public” si omiterea numarului cadastral 152904 din titlu si textul Hotararii Consiliului Local se solicita rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 273 din 27 iunie 2018 1 / 3 la H.C.L. nr. 132 din 29 Martie 2019

prin îndreptarea erorii materiale: corectarea in titlu si textul hotararii „construire spatiu comercial prin modernizare si extindere constructie existenta pe teren concesionat apartinand domeniului privat” pentru suprafata de teren identificata cu numar cadastral 152904 (St=21,28 mp) si numar cadastral 152821 (St=21,27 mp).

Având in vedere Nota de Fundamentare nr. 19949 din 22.02.2019 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozitiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuinței nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozitiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 273 din 27 iunie 2018, in sensul indreptarii erorii materiale: corectarea in titlu si textul hotararii: in loc de „construire spatiu comercial prin demolare chiosc existent se va citi „construire spatiu comercial prin modernizare si extindere constructie existenta” si in loc de „teren concesionat apartinand domeniului public” se va citi „teren concesionat apartinand domeniului privat”, iar adresa completa si corecta: IASI, PIATA VOIEVOZILOR NR. 25, BLOC A12, PARTER, NUMERE CADASTRALE 152821 SI 152904.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată :Primarului Municipiului Iași;

Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarului SC BARBY COMP SRL reprezentanta prin domnul BARBIERIU CONSTANTIN și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Arhitectura si Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostința cetățenilor a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Adrian Florin Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

20

Pentru

14

Împotrivă

6

Abțineri

0

Nr. 132 din 29 Martie 2019