Hotărârea nr. 131/2019

HOTĂRÂRE Privind respingerea Planului Urbanistic Zonal IASI,ZONA BUCIUM T176,NUMERE CADASTRALE 142472 si 138232,întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iaşi pentru construire doua locuinţe individuale,pe teren proprietate privata,persoane fizice

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

Privind respingerea Planului Urbanistic Zonal

IASI, ZONA BUCIUM T176, NUMERE CADASTRALE 142472 si 138232 întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iași pentru construire doua locuințe individuale, pe teren proprietate privata, persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 Martie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere votul prin apel nominal la proiectul de hotărâre exprimat în plenul ședinței;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 456 din 20.02.2017 eliberat de Primăria municipiului Iași ;

Având în vedere cererea nr. 52662 din 23.05.2018 si cererea nr. 16680 din 14.02.2019 prin care MACOVEI NICOLAE si MACOVEI MAGDA solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, ZONA BUCIUM T176, NUMERE CADASTRALE 142472 si 138232 întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iași pentru construire doua locuințe individuale, pe teren proprietate privata, persoane fizice;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ;

1 / 3 la H.C.L. nr. 131 din 29 Martie 2019

Având în vedere avizul de oportunitate nr.653 din 21.11.2016;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi in sedinta din 12.09.2018;

Având în vedere Avizul Consiliului Judetean Iasi nr. 2 /PUZ/01.02.2019 ;

Având în vedere Avizul arhitectului sef nr. 176 din 05.12.2018

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 20222 din 22.02.2019 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere prevederile legii 50/1991R modificată și completată privind autorizarea executării construcțiilor;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se respinge Planul Urbanistic Zonal-Iași, ZONA BUCIUM T166, NUMAR CADASTRAL 130115, întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iași pentru construire doua locuințe individuale, pe teren proprietate privata, persoane fizice.

Art.2. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; beneficiarilor MACOVEI NICOLAE si MACOVEI MAGDA; Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. Aducerea la cunoștința cetățenilor a prezentei hotărâri va fi asigurată de

Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier local,

Adrian Florin Boca


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

19

Pentru

13

Împotrivă

6

Abțineri

0

Nr. 131 din 29 Martie 2019