Hotărârea nr. 130/2019

HOTĂRÂRE privind respingerea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA CICOAREI NR. 30,NUMAR CADASTRAL 149281,întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate privata,persoane fizice

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind respingerea Planului Urbanistic Zonal

IASI, STRADA CICOAREI NR. 30, NUMAR CADASTRAL 149281 întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate privata, persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 Martie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere votul prin apel nominal la proiectul de hotărâre exprimat în plenul ședinței;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 4125 din 14.12.2016 eliberat de Primăria municipiului Iași

Având în vedere cererea nr. 120495 din 05.12.2017 si cererea nr. 31115 din 21.03.2019 prin care domnul PASCANU NECULAI MARIUS si doamna PASCANU GABRIELA solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, STRADA CICOAREI NR. 30, NUMAR CADASTRAL 149281, întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate privata, persoane fizice;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ;

1 / 3 la H.C.L. nr. 130 din 29 Martie 2019

Având în vedere avizul de oportunitate nr.680 din 04.05.2017;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi in sedinta din 25.01.2018;

Având în vedere avizul Arhitectului Șef nr. 10 din 24.01.2018;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 31248 din 21.03.2019 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere prevederile legii 50/1991R modificată și completată privind autorizarea executării construcțiilor;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se respinge Planul Urbanistic Zonal-Iași, STRADA CICOAREI NR. 30, NUMAR CADASTRAL 14928, întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate privata, persoane fizice.

Art.2 Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; beneficiarilor PASCANU NECULAI MARIUS si doamna PASCANU GABRIELA; Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 Aducerea la cunoștința cetățenilor a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Adrian Florin Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

20

Pentru

13

Împotrivă

7

Abțineri

0

Nr. 130 din 29 Martie 2019