Hotărârea nr. 13/2019

HOTĂRÂRE privind criteriile de acces la locuinţă şi ierarhizare prin punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe destinate închirierii tinerilor,construite prin ANL în Municipiul Iaşi


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind criteriile de acces la locuință și ierarhizare prin punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe destinate închirierii tinerilor, construite prin ANL în Municipiul Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 Ianuarie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Muncă și Protecție Socială a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Legea 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 420/2018, care modifică și completează Hotărârea de Guvern 962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998,

Având în vedere Adresa nr. 117443/09.11.2018, înaintata de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, referitoare la avizarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii,

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 122789/28.11.2018 întocmită de către Direcția Fond Locativ,

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1.: Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 345/28.09.2006 își încetează efectele.

Art.2.: Se aprobă criteriile de acces la locuință și de ierarhizare prin punctaje pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe destinate închirierii tinerilor, construite prin ANL, în Municipiul Iași, cuprinse în Anexa 1,precum și actele justificative pentru a proba îndeplinirea acestor criterii, cuprinse în Anexa 2, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.: Cererile și actele justificative necesare se primesc la registratura Direcției Fond Locativ, cu sediul în Iași, șos. Națională nr. 43, direcție de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași.

Art.4.: Analiza cererilor și stabilirea listei de prioritate în soluționarea acestora se fac anual, până la sfârșitul lunii februarie, luându-se în considerare cererile depuse până la sfârșitul anului precedent.

Art.5.: Lista de priorități, prevăzută la articolul 4 din prezenta hotărâre, se reface ori de cate ori este cazul, dacă în anul respectiv urmează să se finalizeze și să se repartizeze locuințe noi pentru tineri, destinate închirierii, dacă titularii cererilor de locuințe înscriși în lista aprobată inițial nu mai îndeplinesc criteriile de acces la locuință sau dacă există locuințe pentru tineri rămase vacante. Pentru refacerea listei de priorități se iau în considerare cererile depuse până la sfârșitul lunii anterioare aprobării acesteia.

Art.6.: Listele de prioritate, prevăzute la articolele 4 și 5 din prezenta hotărâre, se aprobă prin hotărâre de consiliu local. Anterior aprobării acestea vor fi făcute publice, prin afișare, pe site-ul Primăriei Municipiului Iași și la sediul Direcției Fond Locativ. Contestațiile se vor formula în termen de 7 zile de la afișare. Primarul va asigura soluționarea contestațiilor în termen de 15 zile de la primire.

Art.7.: Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată :Primarului Municipiului Iași, Direcției Fond Locativ și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.8.: Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Fond Locativ.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Manuel Ciprian Bostan

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

1

Nr. 13 din 31 Ianuarie 2019

ANEXA nr. 1 la HCL nr. 13 din 31 01 19 privind criteriile de acces la locuință și ierarhizare prin punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe destinate închirierii tinerilor, construite prin ANL în Municipiul Iași

CRITERII CADRU

A.CRITERII DE ACCES LA LOCUINȚĂ

 • 1. Titularul cererii de repartizare a unei locuințe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii și poate primi repartiție pentru locuință în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste .

Cererea de locuință se efectuează numai individual și în nume propriu .

 • 2. Titularul cererii de locuință și ceilalți membri ai familiei acestuia - soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia - trebuie să nu dețină și să nu fi deținut o altă locuință în proprietate și/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unității administrativ-teritoriale sau a unității în care își desfășoară activitatea, atât în Municipiul Iași cât și, după caz, în localitatea din afara Municipiului Iași, unde își desfășoară activitatea titularul cererii de locuință.

NOTĂ:

Restricția referitoare la nedeținerea unei locuințe în proprietate nu are în vedere locuințele înstrăinate în urma unei acțiuni de partaj sau locuințele trecute în proprietatea statului în mod abuziv și care nu au fost retrocedate în natură. De asemenea, restricția nu se aplică în cazul deținerii cu chirie a unui spațiu locativ în cămine de familiști sau nefamiliști, precum și chiriașilor din locuințele preluate abuziv de stat și care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau sunt retrocedate către foștii proprietari. Prin cămine de familiști sau nefamiliști se înțelege clădiri dotate cu camere de locuit individuale și cu dependințele, dotările și utilitățile comune. De asemenea, restricția nu se aplică în situația în care titularul cererii de locuință și ceilalți membri ai familiei acestuia - soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia - dețin, alături de alte persoane, cote-părți dintr-o locuință, dobândite în condițiile legii.

 • 3. Titularul cererii de locuință trebuie să-și desfășoare activitatea în Municipiul Iași, precum și în afara Municipiului Iași unde sunt amplasate platforme industriale sau puncte de lucru ale unor unități economice din localitate, așezăminte de ocrotire socială, aeroporturi, nave maritime sau fluviale, unități turistice, cultural sportive și de agrement sau alte asemenea cazuri, care își au sediul în Municipiul Iași.

NOTĂ::

Solicitanții care își desfășoară activitatea în afara Municipiului Iași trebuie să facă dovada că au domiciliul stabil de cel puțin un an în Municipiul Iași.

 • 4. Repartizarea locuințelor se face în limita fondului disponibil luându-se în considerare atât locuințele libere din fondul existent, cât și locuințele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiții aprobate și cuprinse în programul de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii.

NOTĂ:

Lista de priorități se stabilește ori de câte ori este cazul, dacă în anul respectiv urmează să se finalizeze și să se repartizeze locuințe noi pentru tineri, destinate închirierii, dacă titularii cererilor de locuințe înscriși în lista aprobată inițial nu mai îndeplinesc criteriile de acces la locuință sau dacă există locuințe pentru tineri rămase vacante.

Solicitanții înscriși în lista de priorități, cu respectarea criteriilor de la pct. 1,2 și 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuințe în limita fondului disponibil în anul respectiv, pot primi repartiții în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an și în noua ordine de prioritate

B.CRITERII DE IERARHIZARE STABILITE PRIN PUNCTAJ

Nr. Crt.

CRITERII

PUNCTAJ

1.

SITUAȚIA LOCATIVĂ ACTUALĂ

1.1.Chiriaș în spațiu din fond locativ privat

10

1.2.Tolerat în spațiu

7

1.3.Suprafața locuibilă deținută (cu chirie, tolerat în spațiu) -

mp/locatar

5

7

9

10

 • a) mai mare de 15 mp și până la18 mp inclusiv

 • b) mai mare de 12 mp și până la 15 mp inclusiv

 • c) 8 mp și până la12 mp inclusiv

 • d) mai mică de 8 mp

NOTĂ: În cazul celor tolerați în spațiu, toată suprafața locativă a imobilului se imparte la numărul total al locatarilor, în care sunt incluși și cei care nu fac parte din familia solicitantului de locuință, dar care locuiesc în același imobil. În cazul spațiilor locative închiriate, suprafața locativă deținută conform contractuului de închiriere se împarte numai la numărul membrilor familiei solicitantului de locuință. Prin familie se înțelege: soț,soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia.

2.

STAREA CIVILĂ ACTUALĂ

2.1.Stare civilă: a)căsătorit;

b)necăsătorit.

10

8

2.2.Nr. persoane în întreținere:

a) copii:

2

3

 • •   1 copil

 • •   2 copii

 • •   3 copii

 • •  4 copii

 • •  > 4 copii

4

5

5 pcte +1 pct pentru fiecare copil

2

b)alte persoane, indiferent de numărul acestora:

3.

STAREA DE SĂNĂTATE ACTUALĂ

Bolnav - boala de care suferă solicitantul (titularul de cerere) sau un alt membru al familiei ori aflat în întreținere necesită, potrivit legii, însoțitor sau o cameră în plus

2

4.

VECHIMEA CERERII SOLICITANTULUI

4.1.până la 1 an;

1

4.2.între 1 și 2 ani;

3

4.3.între 2 și 3 ani;

6

4.4.între 3 și 4 ani;

9

4.5.pentru fiecare an peste 4 ani;

4

5.

NIVELUL DE STUDII ȘI/SAU PREGĂTIRE PROFESIONALĂ A TITULARULUI DE CERERE

5.1.fără studii și fără pregătire profesională;

5

5.2.cu școală generală, fără pregătire profesională și/sau cu specializare la locul de muncă;

8

5.3.cu studii medii, fără pregătire profesională și/sau cu specializare la locul de muncă;

10

5.4.cu pregătire profesională, prin studii medii sau profesionale de specialitate și/sau prin studii superioare de scurtă durată;

13

5.5.cu studii superioare.

15

NOTĂ: Va fi punctat ultimul nivel de studiu încheiat și atestat conform legii.

6.

SITUAȚII LOCATIVE SAU SOCIALE DEOSEBITE ÎN CARE SE AFLĂ TITULARUL CERERII DE LOCUINȚĂ

6.1 tineri proveniți din instituții de ocrotire socială și care au împlinit

15

18 ani

10

5

6.2 tineri care au adoptat sau adoptă copii

6.3 tineri evacuați din case naționalizate

7.

VENITUL MEDIU NET LUNAR/MEMBRU DE FAMILIE

 • 7.1. mai mic decât salariul minim pe economie

 • 7.2. între salariul minim pe economie și salariul mediu net pe

15

economie

10

NOTĂ:

 • •  Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplică numai solicitanților de locuință care au îndeplinit în totalitate criteriile spcificate la punctul A.

 • •   În cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanții vor fi departajați în funcție de situația locativă constatată la data efectivă a repartizării locuințelor, avînd prioritate, numai în acest caz, solicitanții a căror situație locativă este sau poate deveni, în mod iminent, gravă. Dacă acest criteriu nu este suficient, departajarea se va face în funcție de vechimea cererii solicitantului, luându-se în considerare data efectivă a înregistrării cererii (ziua/luna/anul) avînd prioritate, in acest caz, solicitantul a cărei cerere are vechime mai mare. În cazul în care departajarea nu se poate efectua nici pe baza acestor criterii, au prioritate solicitanții care au punctajul cel mai mare acordat pe baza criteriilor cu caracter de protecție socială (stare civilă+stare de sănătate actuală) .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Manuel Ciprian Bostan

ANEXA nr. 2 la HCL nr.13 din 31 Ianuarie 2019 privind criteriile de acces la locuință și ierarhizare prin punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe destinate închirierii tinerilor, construite prin ANL în Municipiul Iași

ACTELE JUSTIFICATIVE PENTRU PROBAREA ÎNDEPLINIRII CRITERIILOR CADRU DE ACCES ȘI DE IERARHIZARE PRIN PUNCTAJ

CRITERII CADRU DE ACCES:

1: Copie de pe certificatul de naștere și cartea de identitate

2: Declarație autentificată a titularului de cerere (solicitantului de locuință), a soțului/soției și a celorlalți membri majori ai familiei precum că nu au înstrăinat, nu au deținut și nu dețin o locuință în proprietate și/sau nu sunt beneficiari ai unei alte locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate publica sau privată a Municipiului Iași sau a unei locuințe cu chirie, situată în Municipiul Iași, proprietate a unității în care își desfășoară activitatea.

În cazul titularilor de cerere care sunt angajați ai unor platforme industriale sau puncte de lucru ale unor unități economice din localitate, așezăminte de ocrotire socială, aeroporturi, nave maritime sau fluviale, unități turistice, cultural sportive și de agrement sau alte asemenea cazuri, care își au sediul în Municipiul Iași, se va face referire în declarația notarială și la nedeținerea unei locuințe în proprietate și/sau locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unității administrativ-teritoriale sau a unității în care își desfășoară activitatea, situată în localitatea din afara Municipiului Iași, unde își desfășoară activitatea titularul cererii de locuință.

Titularii de cerere aflați în această situație vor face dovada în cartea de identitate că au domiciliul stabil de cel puțin un an în Municipiul Iași

3: Adeverință de la locul de muncă al titularului însoțită de copie după contractul de muncă. Notă: Titularul cererii de locuință va face anual dovada desfășurării activității în Municipiul Iași.

CRITERII DE IERARHIZARE:

 • 1. SITUAȚIE LOCATIVĂ ACTUALĂ:

 • Copie după contractul de închiriere încheiat prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași sau notariat (pentru solicitanții care locuiesc cu chirie) sau adeverință de la administrația căminului (pentru cei care locuiesc cu chirie în cămine aflate în proprietatea statului, a Municipiului Iași sau a unităților angajatoare), cu domiciliu/reședință în actele de identitate la adresa locuinței închiriate(soț/soție). În contractul de închiriere sau adeverința de la cămin se va specifica suprafața locuibilă închiriată și dacă dependințele și utilitățile la care au acces sunt în folosință comună sau exclusivă (pentru cei care locuiesc în cămine). În lipsa acestor specificații poate fi prezentată schița locuinței deținute cu chirie.

 • Copii după actul de proprietate sau de închiriere și schița locuinței, (se va prezenta originalul pentru confruntare), în care solicitantul și familia sa sunt tolerați în spațiu (pentru solicitanții care sunt tolerați într-un spațiu locativ). Copii după actele de identitate ale majorilor și certificatele de naștere ale minorilor cu vârstă până în 14 ani care locuiesc în același imobil, chiar dacă nu fac parte din familia solicitantului de locuință. Titularul de cerere și soțul/soția acestuia trebuie să aibă în actele de identitate domiciliul sau viză de reședință valabilă la adresa locuinței în care sunt tolerați.

2. STARE CIVILĂ ACTUALĂ

 • Copii după actele de identitate și stare civilă ale solicitanților: cărți de identitate (soț/soție), certificat de căsătorie, sentință de divorț definitivă sau certificat de divorț (unde este cazul). În cazul divorțului cu minori se va prezenta hotărâre judecătorească sau convenție privind încredințarea acestora, exercitarea drepturilor părințești și stabilirea domiciliului minorilor.

 • Copii după certificate de naștere pentru copii.

 • Pentru alte persoane în întreținere: contract de întreținere încheiat prin notariat, hotărâre judecătorească privind obligația de întreținere pentru rudele până la gradul IV, hotărâre de plasament a unor copii din afara familiei pronunțată de instanța judecătorească sau comisia pentru protecția copilului, hotărâre judecătorească de tutelă.

3. STARE DE SĂNĂTATE

 • Certificate medicale, pentru solicitant sau un alt membru al familiei ori aflat în întreținere, eliberat în condițiile O.U.G. 40/1999 sau certificate de încadrare în grad de handicap grav

4. VECHIMEA CERERII SOLICITANTULUI

 • Se calculează la momentul evaluării cererii de locuință astfel:

 • -   la stabilirea listei de prioritate care are loc anual, la sfârșitul lunii februarie, data la care se raportează calculul vechimii cererilor este ultima zi a anului precedent,

 • -   la refacerea ulterioară a listei, generată de situațiile prevăzute de lege, data la care se raportează calculul vechimii cererilor este ultima zi a lunii anterioare aprobării listei refăcute.

5. NIVELUL DE STUDII ȘI/SAU PREGĂTIRE PROFESIONALĂ A TITULARULUI DE CERERE

 • Copii după ultimele diplome de studii absolvite (adeverințe doveditoare), cu sau fără pregătire profesională (atestate sau certificate de calificare profesionale anexă a diplomei de studii-unde este cazul) - pentru titularul de cerere. Se va puncta ultimul nivel de studii încheiat și atestat conform legii.

6. SITUAȚII LOCATIVE SAU SOCIALE DEOSEBITE

 • Adeverințe care să ateste calitatea de asistați pentru tinerii proveniți din instituțiile de ocrotire socială, care au împlinit 18 ani sau care au fost ocrotiți în sistemul de protecție în regim de asistență maternală, până la împlinirea vârstei de 18 ani.

 • Acte de adopție pentru cei care au adoptat copii sau adoptă copii: hotărâre judecătorească de adopție, certificat emis de instanță sau hotărâre emisă de comisiile pentru protecția copilului.

 • Procese-verbale de evacuare întocmite de executorul judecătoresc, ordine de evacuare.

7. VENITUL MEDIU NET LUNAR/MEMBRU DE FAMILIE

 • Adeverințe de salariat/venituri, cu venitul net realizat, pentru solicitant și membrii familiei acestuia ori persoane aflate în întreținere. Membrii familiei majori sau persoanele majore aflate în întreținere care nu realizează venituri vor prezenta declarații notariale pe propria răspundere în acest sens, obligându-se în cadrul declarației să prezinte acte doveditoare la dosarul de locuință de îndată ce încep să realizeze venituri, respectiv următoarea lună după realizarea venitului.

 • Evaluarea veniturilor se va efectua astfel:

 • -   la stabilirea listei de prioritate care are loc anual, la sfârșitul lunii februarie, vor fi evaluate veniturile prezentate până la sfârșitul anului precedent, aferente lunii noiembrie; veniturile se vor raporta la valorile salariului net, minim și mediu, stabilite pe economie la nivelul lunii noiembrie a anului precedent,

 • -   pentru refacerea listei, ulterior lunii februarie, veniturile nete vor fi raportate la ultima valoare a salariului mediu net lunar, raportată de INS, cunoscută la nivelul lunii aprobării listei de prioritate.

Notă:

Pentru a beneficia de punctaj la criteriul 7 ori de câte ori se reface lista de prioritate este necesară prezentarea lunară a veniturilor nete, deoarece nu se poate anticipa luna în care lista de prioritate va fi refăcută pentru motivele prevăzute de normele legale..

Se vor acorda punctaje la criteriul 7 numai în cazul în care prezintă acte doveditoare de venit toți membrii familiei care realizează venituri sau (unde este cazul) declarație notarială pentru membrul de familie major care nu realizează venituri.

Notă:

După depunerea cererii de locuință titularul acesteia va reactualiza documentele ori de câte ori intervin modificări cu privire la: situația locativă, locul de muncă, numărul de membri de familie, studii, venituri, etc.

De asemenea vor fi reactualizate documentele ale căror termen de valabilitate expiră (acte de identitate, vize de reședință, contracte de muncă, contracte de închiriere, certificate de handicap sau alte documente cu termene de valabilitate). La stabilirea listei de prioritate care are loc anual, la sfârșitul lunii februarie, vor fi evaluate documentele valabile la data de 31 decembrie a anului precedent iar la refacerea ulterioară a listei, generată de situațiile prevăzute de lege, data la care se raportează valabilitatea documentelor evaluate este ultima zi a lunii anterioare aprobării listei refăcute.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local,

Manuel Ciprian Bostan