Hotărârea nr. 124/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA ION CREANGA NR. 55,NUMAR CADASTRAL 122484 întocmit în vederea construirii unui bloc de locuinte colective si spatii comerciale,pe teren proprietate,persoana fizica


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA ION CREANGA NR. 55 NUMAR CADASTRAL 122484 întocmit în vederea construirii unui bloc de locuinte colective si spatii comerciale, pe teren proprietate, persoana fizica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 Martie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 2003 din 19.06.2017 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 13613 din 08.02.2018 prin care MOTOC VALENTIN BOGDAN MOTOC VALENTIN BOGDAN, FLORESCU BENONI si FLORESCU LETA solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, STRADA ION CREANGA NR. 55 NUMAR CADASTRAL, 122484, întocmit în vederea construirii unui bloc de locuinte colective si spatii comerciale, pe teren proprietate, persoana fizica;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 782 din 02.08.2017;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi in sedinta din data de 06.12.2019;

Având în vedere Nota de Fundamentare 6758/21.01.2019 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art. 115 alin.1, lit. b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal IASI, STRADA ION CREANGA NR. 55 NUMAR CADASTRAL, 122484 întocmit în vederea construirii unui bloc de locuinte colective si spatii comerciale, pe teren proprietate, persoana fizica.

 • (2) Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 355,00 mp, detinut de MOTOC VALENTIN BOGDAN, FLORESCU BENONI SI FLORESCU LETA (cota indiviza de % pentru fiecare familie in parte) conform: contract de vanzare cumparare 2194 din data de 13.10.2009;

 • (3) INDICATORI URBANISTICI:

• H max = 10,00 m masurat de la CTN la cornisa, regim de inaltime P+2E;

• POT max = 50 %;

• CUT max = 1,60 mp.ADC/mp.teren;

Spatii verzi = 25%

 • (4) Distanta fata de limitele laterale si posterioare ale proprietatii:

 • - regimul de aliniere principal este la distanta de 12,00 m fata de axul strazii de acces Strada Ion Creanga;

 • - regimul de aliniere posterior este de 3.00 m fata de limita parcelei;

 • - regimul de aliniere lateral este la 2.0 m sau 3.0 m fata de limita parcelei.

 • (5) Imprejmuiri

 • - Imprejmuirile spre strada vor fi transparente la 1.80 m din care un soclu de maxim 0.6 m;

 • - Imprejmuirile vor fi dublate de gard viu;

 • - nu se admit sub nici o forma utilizarea sarmei ghimpate sau a imprejmuirilor din zidarie.

 • (6) Accesul pe amplasament, atat carosabil cat si pietonal, se va realiza din Strada Ion Creanga.

 • (7) Plansa de reglementari urbanistice este anexa si face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarilor MOTOC VALENTIN BOGDAN, FLORESCU BENONI SI FLORESCU LETA si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu

respectarea cadrului legal incident de către Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local,

Adrian Florin Boca


Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul


prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

22

Pentru

14

Împotrivă

0

Abțineri

8

Nr.124 din 29 Martie 2019