Hotărârea nr. 123/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA DEALUL ZORILOR FN,T31,NUMAR CADASTRAL 141604,întocmit în vederea construirii unei locuinţe individuale si imprejmuire,pe teren proprietate privata,persoane fizice


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

IASI, STRADA DEALUL ZORILOR FN, T31, NUMAR CADASTRAL 141604 întocmit în vederea construirii unei locuințe individuale si împrejmuire, pe teren proprietate privata, persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 Martie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 2566 din 17.08.2016 si certificatul de urbanism nr. 3600 din 02.11.2018 eliberate de Primăria municipiului Iași ;

Având în vedere cererea nr. 49242 din 15.05.2018 si cererea nr. 13344 din 07.02.2019 prin care domnul APOSTOL GABRIEL si doamna APOSTOL MARINELA solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, STRADA DEALUL ZORILOR FN, T31, NUMAR CADASTRAL 141604 întocmit în vederea construirii unei locuințe individuale si imprejmuire, pe teren proprietate privata, persoane fizice;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 789 din 19.10.2017;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi in sedinta din 09.07.2018;

Având în vedere avizul Consiliului Judetean Iasi nr. 11 din 08.07.2018;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 30954 din 21.03.2019 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal-Iași, STRADA DEALUL ZORILOR FN, T31,NUMAR CADASTRAL 141604 întocmit în vederea construirii unei locuințe individuale si imprejmuire, pe teren proprietate privata, persoane fizice;

Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 876,00 mp detinut domnul APOSTOL GABRIEL si doamna APOSTOL MARINELA conform contractului de vanzare cumparare nr. 2640/20.08.2012

Prevederi P.U.Z. - R.L.U.

UTR : LC2 - zona locuintelor individuale;

Regim de construire: P+1E+M (Hmax. = 8 m la cornisa masurat de la CTN);

POT=30%, CUT=0,9mpADC/ mp teren, AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Aliniament principal:

Retragere 10,0 m de la limita de proprietate si 14,50 mp din axul caii de acces. Se va asigura coerența fronturilor stradale în funcție de situația vecinătăților și a caracterului general al străzii.

Aliniamente laterale si posterioare:

Retragere minima 3,00 m față de limita de proprietate est si 5,00 m față de limita de proprietate vest.

Retragere minima 5,00 m față de limita posterioara.

Anexa 2 planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construirea locuinței individuala.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iași; Directia Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarilor APOSTOL GABRIEL si APOSTOL MARINELA; Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Arhitectura si Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostința cetățenilor a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Adrian Florin Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

22

Pentru

14

Împotrivă

0

Abțineri

8

Nr. 123 din 29 Martie 2019