Hotărârea nr. 122/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA LEON BALIFF FN.,NUMAR CADASTRAL 148119,intocmit pentru introducerea terenului in intravilan in vederea construirii unei locuinte individuale,garaj si imprejmuire pe teren proprietate,persoane fizice


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA LEON BALIFF FN., NUMAR CADASTRAL 148119, intocmit pentru introducerea terenului in intravilan in vederea construirii unei locuinte individuale, garaj si imprejmuire pe teren proprietate, persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 Martie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 1346 din 05.04.2018 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 18101 din 19.02.2019 prin care IRIMIA PETRU si IRIMIA MARIA MAGDALENA solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, STRADA LEON BALIFF FN., NUMAR CADASTRAL 148119, intocmit pentru introducerea terenului in intravilan in vederea construirii unei locuinte individuale, garaj si imprejmuire pe teren proprietate, persoane fizice;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate 910 din 13.08.2018;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi din data de 06.12.2018;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef;

Avand in vedere avizul Consiliului Judetean Iasi nr. 9 din 14.02.2019;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 24445 din 05.03.2019 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art. 115 alin.1, lit. b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal IASI, STRADA LEON BALIFF FN., NUMAR CADASTRAL 148119, intocmit pentru introducerea terenului in intravilan in vederea construirii unei locuinte individuale, garaj si imprejmuire pe teren proprietate, persoane fizice;

  • (2) Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 498,00 mp, detinuta de IRIMIA PETRU si IRIMIA MARIA MAGDALENA conform contract de vanzare cumparare nr. 2715/2018.

  • (3) INDICATORI URBANISTICI:

  • • Hmax = 9,00 m masurata de la cota cea mai inalta a terenului natural (CTN) in aria construibila, regim de inaltime D+P+1E;

  • • POT max = 30%;

  • • CUT max = 0.6 mp.ADC/mp.teren;

  • Spatii verzi = 30%.

  • (4) ALINIAMENT

Se impune o retragere fata de aliniamentul propus la strada Leon Baliff si Marta Trancu Reiner de 5.00 m, (distantele sunt cotate de la limita exterioara a profilelor propuse ale strazilor - 7+1m spre interiorul parcelei studiate).

  • (5)  AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELEI

Constructia propusa in incinta se amplaseaza fata de limita proprietatii laterale si posterioare la o distanta minima de 3.0 m fata de limita estica si 5.0 m fata de limita nordica.

  • (6) ACCESUL

Accesul se face direct de pe strada Marta Trancu Reiner.

  • (7) Plansa de reglementari urbanistice este anexa si face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarilor IRIMIA PETRU si IRIMIA MARIA MAGDALENA si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Adrian Florin Boca


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

22

Pentru

14

Împotrivă

0

Abțineri

8

Nr. 122 din 29 Martie 2019