Hotărârea nr. 121/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,BULEVARDUL POITIERS NR. 10,NUMERE CADASTRALE 157441,150405,întocmit pentru construire capela,așezământ monahal,sediu protopopiate,extindere spital,construire spital nou,extindere si conversie centrala telefonica în cladire funcțiune medicală,construire policlinică,construire amfiteatru universitar,parcaje la nivelul solului si subterane,anexe depozitare pe teren proprietate,persoana juridica

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL POITIERS NR. 10,

NUMERE CADASTRALE 157441, 150405, întocmit pentru construire capela, așezământ monahal, sediu protopopiate, extindere spital, construire spital nou, extindere si conversie centrala telefonica în cladire funcțiune medicală, construire policlinică, construire amfiteatru universitar, parcaje la nivelul solului si subterane, anexe depozitare pe teren proprietate, persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 Martie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 2636 din 01.08.2018 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 81353 din 09.08.2018 prin care MITROPOLIA MOLDOVEI SI BUCOVINEI - ARHIEPISCOPIA IAȘILOR solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, BULEVARDUL POITIERS NR. 10, NUMERE CADASTRALE 157441, 150405, întocmit pentru construire capela, așezământ monahal, sediu protopopiate, extindere spital, construire spital nou, extindere si conversie centrala telefonica în cladire funcțiune medicală, construire policlinică, construire amfiteatru universitar, parcaje la nivelul solului si subterane, anexe depozitare pe teren proprietate, persoana juridica;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 854 din 10.05.2018;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 30904/20.03.2019 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art. 115 alin.1, lit. b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aproba Planul Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL POITIERS NR. 10, NUMERE CADASTRALE 157441, 150405, întocmit pentru construire capela, așezământ monahal, sediu protopopiate, extindere spital, construire spital nou, extindere si conversie centrala telefonica în cladire funcțiune medicală, construire policlinică, construire amfiteatru universitar, parcaje la nivelul solului si subterane, anexe depozitare pe teren proprietate, persoana juridica;

 • (2) Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 34.280,00 mp, detinut de MITROPOLIA MOLDOVEI SI BUCOVINEI - ARHIEPISCOPIA IASILOR astfel: 33.805,00 -nr. cadastral 157441 detinut in baza actului de alipire 725/2017 si 474 mp (din acte), 475,00 mp (masurata) - nr. cadastral 150405 mp detinut in baza contractului de vanzare cumparare nr. 334/25.05.2015.

 • (3) INDICATORI URBANISTICI:

 • • H max = 22,0 m masurat de la CTN la atic, regim de inaltime S+D+P+5E

 • • POT max = 40 %;

 • • CUT max = 2,0 mp.ADC/mp.teren;

 • • Spatii vezi = 25 %.

 • (4) Inainte de a se solicita emiterea autorizatiei de construire, se va dispune demolarea constructiilor existente pe amplasament.

 • (5) Amplasarea cladirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor: N - distanța de la zona construibilă până la limita de proprietate este de 6.50 m la C14, de 9.30 m la C 2, de 8.90 m la C 13.

S - distanța de la zona construibilă până la limita de proprietate este de 1.8 m. la C14, de 131 m la C2, de 218.80 m la C 13.

E - distanța de la zona construibilă până la limita de proprietate este de 4.10 m la C14, de 25.20 m la C 2, de 3.10 m la C 13.

 • V - distanța de la zona construibilă până la limita de proprietate este de 3.80 m la C14, de 53.70 m la C 2, de 5.40 m la C 13.

 • V - distanța de la zona construibilă până la limita de proprietate este de 9.50 m la C12 si de 9.40 m la C3.1 - extindere spital.

 • (6) Amplasamentul are acces direct din Strada Hlincea.

 • (7) Plansa de reglementari urbanistice este anexa si face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iași; beneficiarului MITROPOLIA MOLDOVEI SI BUCOVINEI -ARHIEPISCOPIA IAȘILOR si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Adrian Florin Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 121 din 29 Martie 2019