Hotărârea nr. 12/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei,a statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare (ROF) al Editurii Junimea Iaşi,pentru anul 2019

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare (ROF) al Editurii Junimea Iași, pentru anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 Ianuarie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturală Învățământ Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 6554/21.01.2019, întocmit de Editura Junimea Iași și de Biroul Relații cu Societatea Civilă;

Având în vedere H.C.L. nr. 210/ 16.11.1998 privind trecerea Editurii „Junimea” Iași în coordonarea Consiliului Local al Municipiului Iași, prin preluarea finanțării acestei instituții,

Având în vedere H.G. nr. 242/ 01.04.1999 privind trecerea Editurii Junimea Iași din coordonarea Ministerului Culturii sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Iași,

Având în vedere O.U.G. 198/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere H.C.L. nr. 8/27.01.2015 privind aprobarea modificării organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare (ROF) la Editura Junimea Iași, pentru anul 2019;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare a Editurii Junimea Iași pentru anul 2019, în conformitate cu Anexele 1.a., 1.b. și 1.c., părți integrante ale prezentei hotărâre.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată către: Primarul Municipiului Iași, Direcția Generală Economică și de Finanțe Publice Locale, Direcția Juridică, Serviciul Resurse Umane, Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice - Biroul Relații cu Societatea Civilă, Serviciul Coordonare Progame Culturale și Instituția Prefectului Județului Iași.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Editura Junimea Iași și de Serviciul Resurse Umane.

Aducerea la cunoștința publică a acestei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Manuel Ciprian Bostan

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 12 din 31 Ianuarie 2019

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL EDITURII „JUNIMEA” DIN IAȘI

CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE

Art.1 - Editura Junimea din Iași, denumită în continuare editură, este o instituție publică de cultură cu personalitate juridică, sub auspiciile Consiliului Local al Municipiului Iași.

Art.2 - (1) Editura este organizată și funcționează în conformitate cu Hotărârea Consiliului

de Miniștri nr.2215/1969, privind unele măsuri de îmbunătățire a activității editoriale, modificată prin Hotărârea Consiliului de Miniștri nr.1346/1971, nr.969/1973 și nr.108/1975.

Începând cu data de 1.01.1999, editura Junimea se află sub auspiciile Consiliului Local

al Municipiului Iași, conform HCL nr.210/16.11.1998 și a HG nr. 242/01.04.1999.

 • (2) Editura funcționează ca ordonator terțiar de credite, sub auspiciile Municipiului Iași, în calitatea acestuia de ordonator principal de credite.

 • (3) Editura Junimea Iași respectă relația de subordonare funcțională față de compartimentele de specialitate ale Municipiului Iași, în conformitate cu atribuțiile și competențele specifice ale acestora, stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al Municipiului Iași

și prin Dispozițiile emise de Primarul Municipiului Iași, în limitele prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 3 - Editura are sediul în municipiul Iași, str. Păcurari nr.4, cod 700511, județul Iași,

cu perspectiva de sediu nou (Parc Copou), conform HCL nr. 89/28.02.2018.

Toate documentele, facturile, anunțurile, publicațiile etc. vor conține denumirea completă

a instituției, alături de indicarea sediului.

CAPITOLUL II - SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.4 - Editura are ca scop:

 • a) promovarea, prin mijloace specifice editării și tipăririi, a valorilor spirituale române și universale;

 • b) promovarea culturii românești în străinătate, prin organizarea de acțiuni specifice (lansări, târguri, saloane, colocvii, festivaluri, forumuri ale cărților etc.);

 • c) promovarea valorilor culturale autentice, cu precădere cele românești din exil, diaspora, migrație.

Art.5 - Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, editura are următorul obiect de activitate:

 • a) editarea și tipărirea de cărți și reviste de promovare;

 • b) organizarea și participarea la evenimente și acțiuni culturale, în țară și în străinătate;

 • c) realizarea de proiecte culturale în colaborare cu scriitorii, autorii, instituțiile din țară și din străinătate;

 • d) elaborarea planului editorial anual, având în vedere exigențele unei edituri de prestigiu, dar și în funcție de cerințele pieței;

 • e) participarea la târguri, saloane și alte manifestări de profil din țară și din străinătate;

 • f) selecționarea, promovarea valorilor culturale autentice românești;

 • g) desfășoară activitate de transport a materialelor aparținând instituției;

 • h) orice alte activități prevăzute în contractul de management al managerului instituției.

CAPITOLUL III - PATRIMONIUL

Art.6 (1) Patrimoniul Editurii este format din drepturi și obligații asupra unor bunuri mobile aflate în proprietatea publică sau privată a statului, pe care le administrează în condițiile legii sau în proprietatea privată a instituției.

 • (2) Patrimoniul poate fi completat prin achiziții, transferuri, donații ale persoanelor fizice sau juridice, sponsorizări, alte modalități în condițiile legii.

 • (3) Bunurile mobile aflate în administrația editurii se gestionează potrivit dispozițiilor legale în vigoare, conducerea instituției fiind obligată să aplice măsurile de protecție prevăzute de lege

în vederea protejării acestora.

CAPITOLUL IV - PERSONALUL ȘI CONDUCEREA

Art.7 (1) Personalul Editurii se structurează în personal de conducere, personal redacțional și tehnic de specialitate și personal administrativ.

(2) Angajarea personalului se face prin concurs sau examen, conform legislației în vigoare.

Art.8 (1) Editura este condusă de un manager, angajat prin contract de management, în urma derulării unui concurs de management organizat de ordonatorul principal de credite, conform prevederilor O.U.G. nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare.

 • (2) În cazurile specifice prevăzute de legislația în vigoare, managementul editurii

va fi asigurat de un manager interimar, numit de ordonatorul principal de credite, până la organizarea unui nou concurs de management.

 • (3) Activitatea managerului este sprijinită de contabilul-șef, de secretarul de redacție,

de redactor și de un Consiliu științific, cu rol consultativ.

 • (4) Din Consiliul științific fac parte personalități ale spațiului cultural științific local/ regional/ național și un reprezentant al Consiliului Local Iași.

Art.9 (1) Managerul are următoarele atribuții principale:

 • a) reprezintă și angajează juridic, profesional și financiar, instituția în raporturile cu terții,

în condițiile legii;

 • b) elaborează și propune bugetul instituției și îl supune, spre aprobare, potrivit legii;

 • c) exercită funcția de ordonator terțiar de credite și acționează pentru îndeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri și cheltuieli al instituției;

 • d) coordonează resursele umane și serviciul administrativ (conform organigramei), analizează și aprobă măsuri pentru perfecționarea, încadrarea și promovarea salariaților, potrivit legii;

 • e) reprezintă instituția la negocierea contractelor individuale de muncă și a celorlalte contracte sau convenții încheiate cu persoane fizice sau juridice, încheie și desface contractele individuale de muncă ale persoanelor instituției, potrivit legii;

 • f) răspunde de administrarea și gestionarea patrimoniului instituției, în condițiile legii;

 • g) elaborează și prezintă, spre aprobare, Consiliului Local al Municipiului Iași, proiectul programului anual de activitate;

 • h) asigură elaborarea Regulamentului Intern al instituției;

 • i) dispune aplicarea de sancțiuni disciplinare personalului instituției, potrivit legii;

 • j) aprobă măsuri pentru organizarea eficientă a muncii, vizând studii și propuneri de perfecționare a activității;

 • k) aprobă fișele postului pentru personalul instituției, întocmite potrivit legii;

 • l) urmărește realizarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituției și dispune luarea măsurilor care se impun pentru aceasta;

 • m) stabilește modul în care se utilizează bugetul și sunt orientate sumele realizate din venituri proprii, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.9/1996, cu modificările și completările ulterioare;

 • n) urmărește buna gospodărire și folosire a mijloacelor materiale și financiare ale instituției, luând măsurile necesare pentru asigurarea integritații patrimoniului din administrarea și,

după caz, pentru recuperarea pagubelor pricinuite;

 • o) soluționează contestațiile privind stabilirea salariilor de bază, acordarea sporurilor, a premiilor și ale altor drepturi salariale;

 • p) organizează controlul preventiv propriu;

r) răspunde pentru buna organizare a lucrărilor de inventariere, în conformitate cu OMFP nr.2861/ 2009 privind organizarea și efectuarea inventarierii activelor datoriilor și capitalurilor proprii;

s) urmărește respectarea prezentului Regulament de Organizare și Funcționare, precum și a Regulamentului Intern; în cazul abaterilor de la prevederile acestor normative, propune ordonatorului principal de credite constituirea Comisiei de disciplină pentru analizarea abaterilor și stabilirea sancțiunilor, în conformitate cu prevederile legale;

ș) îndeplinește orice alte atribuții specifice funcției sale de conducere, potrivit legii;

t) coordonează direct activitățile economice, juridice și de resurse umane ale instituției, conform legislației în vigoare;

ț) organizează sistemul procedural al achizițiilor publice și cel al investițiilor publice

proprii;

proiectul


u) consultă cu membrii Consiliului științific, cu privire la activitățile editoriale din

de management și din programul cultural minimal;

 • v) face toate demersurile să îndeplinească obiectivele proiectului de management.

 • (2) În exercitarea atribuțiilor proprii, managerul emite decizii.

 • (3) În absența managerului, atribuțiile și competențele acestuia sunt îndeplinite de contabilul-șef, verbal sau în baza unei decizii scrise.

Art.10 (1) - Contabilul-șef se subordonează managerului și îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • a) coordonează activitatea serviciului financiar-contabil;

 • b) exercită controlul financiar preventiv propriu, prin viza de control financiar-preventiv propriu, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr.923/2014 R pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea CFP;

 • c) organizează și răspunde de efectuarea înregistrărilor financiar-contabile;

 • d) organizează și răspunde de efectuarea inventarierilor periodice ale patrimoniului instituției;

 • e) propune măsuri pentru îmbunătățirea activitații financiar-contabile a instituției;

 • f) participă în mod nemijlocit la elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli

al instituției;

 • g) îndeplinește alte atribuții specifice funcției delegate prin decizie de managerul instituției,

atâta timp cât acestea nu contravin legislației în vigoare;

 • h) răspunde de respectarea disciplinei de casă, a regulamentului operațional de casă și a dispozițiilor privitoare la operațiunilor cu numerar, incluzând aici și procesul de

stocare

a numerarului în incinta instituției, în conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și persoanelor, republicată și cu respectarea

măsurilor stabilite prin analiza de risc la securitatea fizică a imobilului

în care funcționează editura;

 • i) răspunde de valorificarea rezultatelor inventarierii anuale;

 • j) întocmește referatul cu propunerile de casare și efectuează operațiunile de scoatere din funcțiune și casare a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar;

 • k) îndeplinește alte atribuții specifice funcției pe care o ocupă, potrivit legii.

(2) În lipsa managerului, în baza deciziei orale sau scrise a acestuia, poate prelua unele dintre atribuțiile conducătorului.

Art.11 (1) Consiliul științific este organismul consultativ al managerului editurii, cu atribuții în activitățile specifice ale instituției.

 • (2) Consiliul științific are următoarele atribuții principale:

 • - oferă asistență de specialitate pentru proiectele culturale și științifice, la solicitarea managerului;

 • -  propune diversificarea programelor editurii cu proiecte specifice domeniilor

de activitate ale editurii, acestea urmând a fi realizate în funcție de priorități și resurse.

 • (3)  Componența Consiliului științific este stabilită prin proiectul de management

și poate fi modificată prin decizia managerului, urmând a fi notificate ordonatorului principal de credite.

CAPITOLUL V - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art.13 Pentru realizarea atribuțiilor sale specifice, editura are o structură organizatorică proprie, conform organigramei aprobate prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași.

Art.14 - Compartimentul financiar-contabil are ca obiectiv central desfășurarea activității economice a instituției, conform legislației în vigoare și îndeplinește următoarele atribuții:

 • a) întocmește situația vânzării volumelor tipărite;

 • b) răspunde de întocmirea, conform legislației în vigoare, a statelor de plată,

în baza documentelor care atestă legalitatea acestora (pontaje, referate de necesitate, de plată etc.);

 • c) întocmește viramente pentru plata datoriilor către bugetul statului conform legislației

în vigoare;

 • d) întocmește declarația lunară privind obligațiile de plată pentru asigurări de sănătate, CAS etc.;

 • e) răspunde de legalitatea, exactitatea și corectitudinea operațiilor efectuate;

 • f) răspunde de păstrarea tuturor documentelor întocmite în cadrul compartimentului;

 • g) întocmește situațiile statistice referitoare la numărul de personal, structura acestuia, fondul de salarii, câștigurile realizate etc., în colaborare cu Compartimentul Resurse

Umane

al Primăriei Iași;

 • h) întocmește documentațiile de fundamentare a numărului de personal și a fondului de salarii în vederea aprobării de Consiliul Local Iași.

Art.15 - Responsabilul cu probleme privind resursele umane se află în directa subordonare a managerului.

Este numit prin decizie de acesta și are următoarele atribuții principale:

 • a) asigură încadrarea personalului, în limita posturilor și a fondurilor aprobate, precum și promovarea angajaților editurii;

 • b) asigură aplicarea dispozițiilor legale privind timpul de muncă și de odihnă, executarea hotărârilor organelor de jurisdicție a muncii;

 • c) orice alte atribuții date în competența sa prin lege;

 • d) răspunde de legalitatea, exactitatea și corectitudinea operațiilor efectuate;

 • e) răspunde de păstrarea tuturor documentelor întocmite în cadrul atribuțiilor;

 • f) întocmește situațiile statistice referitoare la numărul de personal, structura acestuia, fondul de salarii, câștigurile realizate etc., în colaborare cu compartimentul financiar-

contabil;

 • g) întocmește și păstrează documentele de personal ale angajaților, referitoare la angajări, pensionări, plecări, promovări etc.;

 • h) asigură întocmirea documentației pentru concursurile de angajare sau de promovare a personalului în funcție de grad sau treaptă, precum și a documentației pentru angajări, detașări, transferuri, salarizare, încetarea raporturilor de muncă, sancțiuni, acordarea altor drepturi salariale prevăzute de lege.

Art. 16 - Organizarea activității de realizare a achizițiilor publice:

 • (1) Prin dispoziția managerului editurii, se constituie o Comisie de specialitate, formată din 3 angajați, care va fi responsabilă cu procedurile de achiziții publice,

în conformitate cu prevederile art. 2 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/contractului cadru din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

 • (2) Atribuțiile membrilor Comisiei de specialitate sunt următoarele:

 • a) întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării autorității contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este

cazul;

 • b) elaborează și, după caz, actualizează, pe baza necesităților transmise de celelalte compartimente ale autorității contractante, strategia de contractare și programul anual

al achizițiilor publice;

 • c) elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentației de atribuire și a documentelor-suport, în cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs, pe baza necesităților transmise de compartimentele de specialitate;

 • d) îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de Legea nr.98/2016;

 • e) aplică și finalizează procedurile de atribuire;

 • f) realizează achizițiile directe;

 • g) constituie și păstrează dosarul achiziției publice.

CAPITOLUL VI - BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

Art.17 Cheltuielile curente și de capital ale editurii sunt finanțate in venituri proprii și, în completare, din alocații de la bugetul local.

Art.18 (1) Veniturile proprii provin din activități realizate direct de editură și anume din:

 • a) încasări din vânzarea de cărți;

 • b) donații și sponsorizări;

 • c) finanțări din programe de finanțare locală, națională sau internațională;

 • d) alte activități, conform dispozițiilor legale.

(2) Veniturile proprii realizate de editură se gestionează, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 9/1996, privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a instituțiilor publice de cultură finanțate din venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituții, precum și îmbunătățirea salarizării personalului din instituțiile și activitățile cu profil cultural, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 85/1996, cu modificările ulterioare.

CAPITOLUL VII - DISPOZIȚII FINALE

Art.19 (1) Editura dispune de ștampilă proprie.

(2) Editura are arhivă proprie în care se păstrează, conform prevederilor legale, următoarele documente:

 • - actul de înființare;

 • - documentele financiar-contabile, planul și programele de activitate, dări de seamă și situații statistice;

 • - corespondența;

 • - alte documente, potrivit legii.

Art.20 (1) Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării lui prin hotărârea Consiliului Local Iași.

 • (2) Prezentul regulament se completează de drept cu actele normative în vigoare,

cu proiectul de management și cu prevederile contractului de management.

 • (3) Orice modificare și completare a prezentului regulament va fi propusă de manager în vederea aprobării prin hotărâre a Consiliului Local Iași.

 • (4) Pe baza și cu respectarea dispozițiilor legale și a prezentului regulament, managerul va adopta Regulamentul Intern al editurii.

Anexa 1.b.

STAT DE FUNCȚII

Editura JUNIMEA

Nr. crt.

Funcția contractuală

Treapta profesională/ grad/ clasă

Nivel studii

D

e conducere

De execuție

1.

Manager

II

S

2.

Contabil-șef

II

S

3.

Redactor

I A

S

4.

Inspector de specialitate

I A

S

5.

Tehnoredactor

I A

M

6.

Secretar de redacție

I A

S

Funcții/ număr de posturi

Ocupate

Vacante

Total

Nr. total de funcții contractuale de conducere

2

0

2

Nr. Total de funcții contractuale de execuție

3

1

4

Nr. total de posturi în cadrul instituției/ autorității publice

5

1

6

Anexa 1.a.