Hotărârea nr. 119/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 2,87 mp,având nr. cadastral 2212 înscris în cartea funciară 121903 a UAT Iaşi,situat în Iaşi,Bdul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 3,bloc A1-1,scara A


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafață de 2,87 mp, având nr. cadastral 2212 înscris în cartea funciară 121903 a UAT Iași, situat în Iași, Bdul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 3, bloc A1-1, scara A

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 Martie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 30497/20.03.2019 întocmită de către Direcția de Exploatare Patrimoniu;

Având în vedere solicitarea nr. 107739/10.11.2017 (9143/28.01.2019) formulată de SC Europaradis SRL;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 211/30.05.2018 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere Raportul de evaluare nr. 116294/12.11.2018 întocmit de evaluator Bulău T. Vlad -membru titular ANEVAR;

Având în vedere Raportul de oportunitate nr. 18544/19.02.2019 al Comisie de oportunitate constituită în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 61/30.01.2018 și a Dispoziției nr. 1605/25.06.2018 ;

Având în vedere prevederile art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba vânzarea terenului situat în municipiul Iași, situat în Iași, bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 3, bloc A1-1, scara A, județul Iași, în suprafată de 2,87 mp, având nr. cadastral 2212, înscris în cartea funciară 121903 a UAT Iași, proprietate privată a Municipiului Iași.

Art.2. Se însușește raportul de evaluare nr. 116294/12.11.2018 întocmit de evaluator Bulău T. Vlad -membru titular ANEVAR, prin care se stabilește valoare fără TVA a terenului menționat la art.1 din prezenta hotărâre, estimat la prețul de 849 Euro (283 euro/mp), echivalentul a 3960 lei (la cursul valutar de 4,6639 lei/1 Euro valabil la data de 16.11.2018).

Art.3. Se mandatează comisia pentru vânzarea bunurilor proprietate privată a municipiului constituită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 222/23.06.2017, cu modificările și completările ulterioare, să organizeze și să desfășoare procedura de vânzare a terenului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.4. Comisia va vinde terenul la un pret ce nu poate fi mai mic decât cel stabilit prin raportul de evaluare însușit la art. 2 al prezentei hotărâri. Vânzarea acestui teren este scutită de TVA, conform prevederilor art. 292, alin (2) lit f) din Legea 227/2015, privind codul fiscal. Achitarea integrală a contravalorii terenului se va face în termen de 45 zile calendaristice de la data încheierii procesului verbal de vânzare. Cheltuielile privind întocmirea în forma autentică a contractului de vânzare vor fi suportate de cumpărător.

Art.5. Proprietarul constructiei edificată pe acest teren va beneficia de dreptul de preempțiune prevăzut la art. 123 alin (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, republicată.

Art.6. În situatia în care proprietarul construcției nu cumpără terenul având datele de identificare prevăzute la art. 1, atunci acesta va fi înstrăinat în urma unei licitatii publice. Caietul de sarcini va fi întocmit de comisia numita la art. 3 din prezenta hotărâre.

Art.7. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de vânzare cumpărare.

Art.8. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Iași; Directiei Exploatare Patrimoniu; SC Europaradis SRL, cu sediul în Iași, str. I.C.Brătianu nr. 30, etaj 1, ap.15C Comisiei de vânzare; Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.9. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Directia Exploatare Patrimoniu și Comisia de vânzare.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Adrian Florin Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

22*

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

0

* Domnul Consilier Local Boz Petru Eduard nu participă la vot.

Nr. 119 din 29 Martie 2019