Hotărârea nr. 118/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea continuării contractelor de concesiune nr. 54835/23.05.2016 și nr. 64361/17.06.2016 în vederea modernizarii și extinderii spațiului proprietate pe teren concesionat în Iași,Piața Voievozilor,nr. 25,bl. A12,Lot 4 și 5


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea continuării contractelor de concesiune nr. 54835/23.05.2016 și nr. 64361/17.06.2016 în vederea modernizarii și extinderii spațiului proprietate pe teren concesionat în Iași, Piața Voievozilor, nr. 25, bl. A12, Lot 4 și 5

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 Martie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 32422/25.03.2019, întocmită de către Direcția Exploatare Patrimoniu;

Având în vedere adresa nr. 32133 din 25.03.2019 prin SC BARBY COMP SRL solicită continuarea relațiilor contractuale;

Având în vedere Contractele de concesiune nr. 54835/23.05.2016 având ca obiect concesionarea terenului în suprafață de 21,27 mp, teren situat in Iași, strada Voievozilor, nr. 25, bl. A 12, Lot 4, nr. cadastral 152821, înscris în cartea funciară nr. 152821, contract incheiat pe o perioada de 15 ani incepand cu data de 23.05.2016 conform HCL 303/2015 si 64361/17.06.2016 având ca obiect concesionarea terenului în suprafață de 21,28 mp, teren situat in Iași, strada Voievozilor, nr. 25, bl. A 12, Lot 5, nr. cadastral 152904, inscris in cartea funciara nr. 152904, contract incheiat pe o perioada de 15 ani incepand cu data de 17.06.2016 conform HCL 421/2015;

Având în vedere HCL nr. 211/2018 privind insusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere Art. 15 și art. 36 din Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcție;

Având în vedere Prevederile Ordinului nr. 839/2009, cuprinzând Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Prevederile Noului Cod Civil;

Având în vedere Adresa de la Compartimentul de aplicare a legilor proprietatii ;

Având în vedere Adresa nr. 32133/25.03.2019 de la Serviciul Juridic;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă continuarea contractelor de concesiune nr. 54835/23.05.2016 și nr. 64361/17.06.2016 în vederea modernizării și extinderii spațiului proprietate în vederea modernizarii și extinderii spațiului proprietate pe teren concesionat în Iași, Piața Voievozilor, nr. 25, bl. A12, Lot 4 și 5.

Art.2. Se aproba actul aditional la contractele de concesiune nr 54835/23.05.2016 si nr 64361/17.06.2016, anexa nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotărâre;

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Exploatare Patrimoniu și Instituției Prefectului Județului Iași;

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Exploatare Patrimoniu.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Adrian Florin Boca


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 118 din 29 Martie 2019