Hotărârea nr. 117/2019

HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului din Iaşi,Şos. Naţională nr. 43,clădirea C1,parter,camera 3,către Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind atribuirea în folosință gratuită a spațiului din Iași, Șos. Națională nr. 43, clădirea C1, parter, camera 3, către Autoritatea Națională pentru Cetățenie

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 Martie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr.30895/20.03.2019 întocmită de Direcția Exploatare Patrimoniu;

Având în vedere solicitarea nr. 15325/12.02.2019 (5320/ANC/07.02.2019) înaintată de Autoritatea Națională pentru Cetățenie;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 108/29.04.2016 și nr. 195/31.05.2017, precum și Protocolul de predare-primire nr. 53202/18.05.2016 ;

Având în vedere prevederile art.124 din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă atribuirea în folosință gratuită a spațiului din Iași, Șos. Națională nr. 43, clădirea C1, parter, camera 3, pentru o perioadă de un an (12 luni), către Autoritatea Națională pentru Cetățenie.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de comodat ce se va încheia în baza prezentei hotărâri.

Art.3. Copie prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Exploatare Patrimoniu, Autorității Naționale pentru Cetățenie-Biroul Teritorial Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Exploatare Patrimoniu.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Adrian Florin Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 117 din 29 Martie 2019