Hotărârea nr. 116/2019

HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea articolului nr.3 din Hotarârea Consiliului Local nr.176/ 29.04.2009,Hotarârea Consiliului Local nr.309 / 31.08.2007,Hotarârea Consiliului Local nr.262 / 29.06.2007,cu privire la procentul încasat din închirierea spatiilor aflate în domeniul public al municipiului Iasi și date în administrare Spitalului Clinic de Recuperare Iasi


Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea articolului nr.3 din Hotarârea Consiliului Local nr.176/ 29.04.2009, Hotarârea Consiliului Local nr.309 / 31.08.2007, Hotarârea

Consiliului Local nr.262 / 29.06.2007, cu privire la procentul încasat din închirierea spatiilor aflate în domeniul public al municipiului Iasi și date în administrare

Spitalului Clinic de Recuperare Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 Martie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 30909 / 20.03.2019 întocmită de Direcția de Exploatare Patrimoniu;

Având în vedere art.14, art.15, art.16 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere art.18 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.1228/1990 pentru aprobarea Metodologiei concesionării, închirierii și locației gestiunii ;

Având în vedere Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, art.455 alin.2”;

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 866 din 16/08/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al municipiilor, orașelor și comunelor și în administrarea consiliilor locale ;

Având in vedere H.C.L nr. 52/2003 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sanatatii si Familiei în domeniul public al municipiului Iasi și în administrarea gratuita detinatorilor actuali;

Având în vedere Ordonanța de urgență nr. 162 din 12/11/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale;

Având în vedere prevederile Legii cadru nr. 195 din 22/05/2006 ;

Având în vedere Legea nr. 95 din 14/04/2006 privind reforma în domeniul sănătății;

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 24 din 27/03/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative cu toate modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea și completarea articolului nr.3 din Hotarârea Consiliului Local nr.176/ 29.04.2009, Hotarârea Consiliului Local nr.309 / 31.08.2007, Hotarârea Consiliului Local nr.262 / 29.06.2007, care va avea urmatorul conținut:

“Art.3 . Spitalul Clinic de Recuperare va vira la bugetul local al Municipiului Iasi o cotă parte de 50% din sumele încasate cu titlu de chirie , pentru închirierea spațiilor și terenurilor, inclusiv din închirierile temporare(ore,zile), bunuri aflate în proprietatea publică de interes local și date în administrarea spitalului”.

2 / 3 la H.C.L. nr. 116 din 29 Martie 2019

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotarârii Consiliului Local nr.176/ 29.04.2009 , Hotarârii Consiliului Local nr.309 / 31.08.2007, Hotarârii Consiliului Local nr.262 / 29.06.2007, ramân neschimbate.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iasi ; Directiei Generale Economice si Finante publice locale;Directiei de Exploatare Patrimoniu; Spitalului Clinic de Recuperare; Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Directia de Exploatare Patrimoniu, Directia Generala Economica si Finante publice locale și Spitalul Clinic de Recuperare;

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                              Denisa Liliana Ionașcu

Adrian Florin Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 116 din 29 Martie 2019