Hotărârea nr. 114/2019

HOTĂRÂRE privind atribuirea in administrare,cu titlu gratuit,către Casa Judeţeană de Pensii Iaşi,a spaţiului situat in Iaşi,str. Parcului nr. 12,in incinta punctului ,termic PT 28 Ciurchi


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind atribuirea in administrare, cu titlu gratuit, către Casa Județeană de Pensii Iași, a spațiului situat in Iași, str. Parcului nr. 12, in incinta punctului termic PT 28 Ciurchi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 Martie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 30534/20.03.2019 întocmită de Direcția Evidenta Patrimoniu Public si Privat;

Având în vedere Adresa nr 19984/22.02.2019 a Casei Judetene de Pensii Iasi, prin care solicită analizarea posibilității acordarii in administare a spatiului atribuit in folosinta gratuita prin HCL 234/2017 si HCL 546/2017 pentru organizarea unei arhive ;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 234/23.06.2017;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 546/15.12.2017

Având în vedere Art.123 alin. 1 al Legii nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRÂȘTE

Art.1. Se aprobă darea in administrare, cu titlu gratuit, pentru o perioada de 25 ani, catre Casa Județeana de Pensii Iași, a spațiului cu suprafața utilă de 221,39 mp, înregistrat în domeniului privat al Municipiului Iași, avand adresa - Iași, str. Parcului nr. 12, in incinta punctului termic PT 28 Ciurchi.

Art.2. Incepand cu data prezentei Hotărârea Consiliului Local nr. 234/23.06.2017 si Hotărârea Consiliului Local 546/15.12.2017 isi inceteaza efectele.

Art.3. Se aproba modelul contractului de administare, cuprins in Anexa 1, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Casei Judetene de Pensii Iasi; Direcției Exploatare Patrimoniu și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Adrian Florin Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 114 din 29 Martie 2019

ANEXA 1 a H.C.L. nr. 114 din 29 Martie 2019

MUNICIPIUL IASI

CONTRACT DE ADMINISTRARE

I. TEMEIUL LEGAL AL CONTRACTULUI

Art.1 Contractul se încheie în baza următoarelor prevederi legale:

Art. 136 alin 1,2 și 4 din Constituția României;

Art. 121 și art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

Art. 867-870 și art. 1273 din Codul Civil;

HCL nr. ____/2019 privind atribuirea in administrare, cu titlu gratuit, către Casa Județeană

de Pensii Iași, a spațiului situate in Iași, str. Parcului nr. 12, in incinta punct termic PT 28 Ciurchi

II. PARTILE CONTRACTANTE

Municipiul Iași, cu sediul in B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 11, in calitate de proprietar, reprezentat de Primar - Mihai Chirica, pe de o parte, si

Casa Judeteana de Pensii Iasi, cu sediul in Iasi, Strada Anastasie Panu 17-19, 700021, reprezentata prin Director executiv Maria Andronache, in calitate de titular al dreptului de administrare, pe de alta parte,

III.   OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2 Obiectul contractului il constituie darea in administrare, cu titlu gratuit, catre Casa Judeteana de Pensii Iasi , a spatiului cu suprafata utilă de 221,39 mp, înregistrat în domeniului privat al Municipiului Iași și aflat la adresa din Iași, str. Parcului nr. 12, in incinta punctului termic PT 28 Ciurchi, identificat in schita anexa, ce va avea destinatie de arhiva.

Art. 3. Predarea - primirea bunului se va consemna in procesul verbal de predare - primire, încheiat odata cu semnarea contractului.

IV.  DURATA CONTRACTULUI

Art. 4 Prezentul contract se încheie pe o perioada de 25 ani, începând cu data semnarii lui de către părți.

Art. 5 Administratorul are obligatia sa-l notifice pe proprietar, cu 30 de zile inainte, în situația în care bunul nu mai este utilizat de acesta.

 • V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 6 Drepturile proprietarului:

- Să verifice dacă utilizarea bunului este efectuată în conformitate cu prevederile contractului de administrare;

3 / 7 la H.C.L. nr. 114 din 29 Martie 2019

- Să intervină ori de câte ori este nevoie asupra bunului ce face obiectul prezentului contract în vederea efectuării unor lucrări ce cad în sarcina sa;

 • - Să urmărească modul în care administratorul își îndeplinește obligațiile stabilite prin contract;

 • - Să revoce dreptul de administrare în situația în care administratorul nu își îndeplinește cu bună credință obligațiile stabilite prin contract.

Art. 7 Drepturile titularului dreptului de administrare:

 • - Să efectueze lucrari de reabilitare a bunului si de punere a acestuia in functiune, sa-l administreze și să-l conserve ca un bun proprietar;

 • - Să nu aducă prejudicii proprietarului;

 • - Să folosească bunul pe toată durata contractului de administrare, conform destinației sale;

 • - Să exploateze în mod direct bunul în condițiile prezentului contract.

Art. 8 Obligațiile proprietarului:

 • - Să predea, in vederea administrarii, bunul ce va fi utilizate de C.J.P.I in baza unui proces verbal de predare-primire;

 • - Să controleze periodic modul cum este folosit și întreținut bunul, cu respectarea destinației;

 • - Să preia bunul, la incetarea contractului, liber de sarcini.

Art. 9 Obligațiile administratorului:

 • - Să preia in administrare bunul ce face obiectul prezentului contract de administrare pe baza de proces verbal de predare-primire;

 • - Să asigure paza bunului ca un bun proprietar, conform normelor legale;

 • - Să efectueze lucrări de reabilitare si punere in functiune a bunului, lucrari de conservare , de amenajare, întreținere, reparații sau înlocuire a elementelor de construcții și instalații în folosință exclusivă, dacă este cazul, precum și să repare sau să înlocuiască la timp elementele de construcții și instalații deteriorate; sa instiinteze proprietarul despre toate investitiile executate

 • - Să întrețină bunul ca un bun proprietar și să depună toate diligențele pentru obținerea tuturor autorizațiile sau avizelor prevăzute de lege în vederea bunei funcționări, să păstreze în bune condiții bunul încredințat precum și accesoriile acestuia, să nu îl degradeze sau deterioreze, pe toată durata administrării, în caz contrar obligându-se să răspundă de distrugerea totală sau parțială a acestuia, dacă s-ar datora culpei sale.

 • - Să asigure bunul la o societate de asigurări, suportând cheltuielile aferente;

 • - Să aduca la cunostinta proprietarului orice tulburare produsa de o terta persoana;

 • - Să intocmeasca fisele tehnice periodice (jurnalul evenimentelor) cu privire la starea tehnica a bunului si a instalatiilor aferente acestuia, precum si a tuturor modificarilor aduse in conditiile stabilite conform legii; să sesizeze în scris proprietarul dacă se impun lucrări de consolidare a construcției pentru asigurarea siguranței în exploatare, în termen util pentru ca acesta să poată aloca fondurile necesare și să electueze lucrările;

 • - Să foloseasca, să posede și să dispună de bunul transmis în administrare, în condițiile prezentului contract;

 • - Să asigure respectarea normelor igienico-sanitare, a normelor tehnice, metodologice de protecție a muncii, PSI, protecția mediului înconjurător precum și a altor norme tehnice specifice activității desfășurate;

 • - Să comunice proprietarului în termen de 3 zile calendaristice de la primire, orice acte privind revendicarea vreunui drept asupra bunului ce face obiectul prezentului contract;

 • - Să nu constituie garanții asupra bunului ce face obiectul prezentului contract prin gajare, ipotecare, angajarea de credite sau orice alt tip de convenție;

 • - Să nu cesioneze contractul unei terțe persoane;

 • - Să permită accesul proprietarului în bunul încredințate pentru a controla starea acestuia si modul de utilizare;

 • - Răspunde de pagubele pricinuite de incendii, daca nu va dovedi ca incendiul a provenit din caz fortuit, forta majora sau defect de constructie, ori prin comunicarea focului de la o cladire vecina;

 • - Să restituie bunul, la încetarea din orice cauză a contractului de administrare în deplină proprietate, liber de orice sarcini, inclusiv cu investițiile efectuate care se amortizeaza pe perioada derularii pezentului contract;

 • - Să achite impozitele si taxele prevazute de lege, daca este cazul;

 • - Să incheie contracte ferme cu furnizorii de utilitati si sa respecte obligatiile asumate prin contracte. Repararea oricarui prejudiciu pe care administratorul îl va cauza acestora revine in exclusivitate administratorului;

 • - Să înregistreze si să urmareasca consumurile privind utilitatile si să sesizeze furnizorul în cazul înregistrării unor nereguli;

 • - Să transmită proprietarului inventarul bunului dat în administrare anual sau de câte ori intervine o modificare a datelor tehnice și contabile (modificări ale valorii de inventar prin executări lucrări de investiții/reabilitari, reevaluări etc; modificări tehnice prin construire/demolare, modificări ale datelor de identificare cum ar fi adresa / numarul etc)

 • - Să raspunda in nume propriu in litigiile referitoare la dreptul de administrare;

 • - Să arate in fata instantei titularul dreptului de proprietate, in litigiile ce au ca obiect dreptul de proprietate, in caz contrar purtand raspunderea pentruprejudiciile cauzate ca urmare a neîndeplinirii acestei obligatii.

VI. INCETAREA ADMINISTRARII

Art. 10 Părțile convin ca efectele prezentului contract să înceteze în una sau mai multe din următoarele situații:

 • - bunul înceteaza sa mai existe,

 • - schimbarea destinației bunului, fara acodul proprietarului;

 • - acordul de vointa, exprimat in scris, al partilor contractante;

 • - desfiintarea titlului proprietarului; proprietarul nu este raspunzator de schimbarea regimului juridic al bunului dat in administrare ca urmare a unor reglementari legale adoptate dupa semnarea prezentului contract sau ca urmare a unor procese de revendicare, administratorul nefiind in drept sa pretinda nici un fel de despagubiri de la proprietar;

 • - prin revocare, ca sancțiune în cazul în care administratorul nu si-a exercitat drepturile si obligatiile ce deriva din prezentul contract.

VII . RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Art. 11 Pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract, partea in culpa datoreaza celeilalte parti daune. Daunele se vor determina in functie de prejudiciul produs. Prejudiciul va fi evaluat printr-o expertiza tehnica.

Art. 12 Nici una din partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau de executarea necorespunzatoare, total sau partial, a oricarei obligatii, care ii revine in baza acestui contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege, cu conditia notificarii in termen de 10 zile de la producerea evenimentului.

VIII. MODIFICAREA CONTRACTULUI

Art.13 Modificarea contractului se poate face in limitele legislatiei române, cu acordul partilor, prin act aditional, care face parte integranta din prezentul contract.

Art.14 Prezentul contract va fi adaptat corespunzător reglementarilor legale ulterioare încheierii acestuia, care îi sunt aplicabile, cum ar fi hotararile Consiliului Local al Municipiului Iași sau alte acte normative - legi, hotarari de Guvern, ordonanțe ale caror prevederi sunt imperative.

IX. LITIGII

Art.15 Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu acest contract vor fi solutionate pe cale amiabila, iar daca partile nu cad de acord, vor fi solutionate de catre instantele de judecata competente.

X. DISPOZITII FINALE

Art. 17 Prezentul contract produce efecte de la data încheierii acestuia.

Art. 18 Prezentul contract de administrare s-a încheiat in 2 (doua exemplare), din care unul pentru administrator și unul pentru proprietar, astazi ______________. Procesul verbal de

predare primire face parte integranta din prezentul document.

PROPRIETAR,

Municipiul Iași

Primar

Mihai CHIRICA

Director D.G.E.F.P.L.,

Maria APETROAEI

Imi asum responsabilitatea pentru corectitudinea

și legalitatea acestui inscris oficial

Director executiv D.E.P.P.P.,

Gabriel TEODORESCU

Imi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității

în solidar cu întocmitorul înscrisului.

Sef-Serviciu Legislatie, Monitorizare si Avize Legalitate

Mihaela PINTILEI

Am luat la cunostinta de acest inscris oficial si imi asum responsabilitatea asupra legalitatii Sef-Serviciu D.E.P.P.P.,

Letitia PALAGA

Imi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului.

Cons. D.G.E.F.P.L.,

Catalin VELESCU

Imi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului

Cons. D.E.P.P.P,

Cristina NECULAI

Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea,legalitatea intocmirii acestui inscris


ADMINISTRATOR,

Directia Judeteana de Pensii Iasi

Director executiv,

Maria Andronache


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local,

Adrian Florin Boca


Municipiul Iași                                 Casa Judeteana de Pensii Iași

Nr. / 2019 Nr. / 2019

PROCES VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE

Incheiat intre,

Municipiul Iași, cu sediul in B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 11, in calitate de proprietar, reprezentat de Primar - Mihai Chirica, pe de o parte,

Casa Judeteana de Pensii Iasi, cu sediul in Iasi, Strada Anastasie Panu 17-19, 700021, reprezentata prin Director executiv Maria Andronache, in calitate de titular al dreptului de administrare, pe de alta parte,

Având în vedere:

 • -       HCL nr /_________ privind atribuirea in administrare, cu titlu gratuit, către Casa Județeană de

Pensii Iași, a spațiului din Iași, str. Parcului nr. 12, incinta punct termic PT 28 Ciurchi

 • - Contractul de administrare nr............................., incheiat intre Municipiul lasi si Casa Judeteana de

Pensii Iasi

se procedează:

 • • primii, la predarea spatiului cu suprafata utilă de 221,39 mp, înregistrat în domeniului privat al Municipiului Iași și aflat la adresa din Iași, str. Parcului nr. 12, in incinta punct termic PT 28 Ciurchi.

 • • secunzii, la primirea acestuia.

Mentiuni referitoare la starea tehnica:

Prezentul proces-verbal face parte integranta din Contractul de administrare nr.....................................si s-a încheiat în 2 exemplare, câte unul de fiecare parte.

PROPRIETAR,                            ADMINISTRATOR,

Municipiul Iași                            Directia Judeteana de Pensii Iasi

Primar                                   Director executiv,

Mihai CHIRICA                                   Maria Andronache

Director D.G.E.F.P.L.,

Maria APETROAEI

Director executiv D.E.P.P.P.,

Gabriel TEODORESCU

Sef-Serviciu Legislatie, Monitorizare

si Avize Legalitate

Mihaela PINTILEI

Sef-Serviciu D.E.P.P.P.,

Letitia PALAGA

Cons. D.G.E.F.P.L.,

Catalin VELESCU

Cons. D.E.P.P.P,

Cristina NECULAI

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Adrian Florin Boca