Hotărârea nr. 113/2019

HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea elementelor de identificare ale unor imobile ce figurează în inventarul domeniului public al Municipiului Iaşi însuşit prin H.C.L. nr. 212/2018


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea elementelor de identificare ale unor imobile ce figurează în inventarul domeniului public al Municipiului Iași însușit prin H.C.L. nr. 212/2018

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29.03.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 30650/20.03.2019, întocmită de Direcția Evidență Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 115550/09.11.2018 de la Scoala Gimnaziala „I. Neculce” prin care se transmite planul de amplasament și delimitare a imobilului corp B - Scoala „I. Neculce;

Având în vedere adresa nr. 20288/22.02.2018 prin care Colegiul Tehnic de Electronica si Telecomunicatii „Ghe. Marzescu” transmite planul de amplasament și delimitare a imobilului situat în Str. Mihail Sturdza nr. 43;

Având în vedere planul de amplasament si delimitare cu inventarierea imobilului „Piata Natiunii”, situat in B - dul Independentei, Municipiul Iasi, judetul Iasi;

Având în vedere Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere H.C.L. 212/2018 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere Decizia nr. 12/2019 emisa de Camera de Conturi Iasi privind prelungirea termenului pentru realizarea masurilor dispuse prin Decizia nr. 148/19.12.2016;

Având în vedere Raportul nr. 2771/11.01.2019 emis de Camera de Conturi Iasi privind modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin Decizia nr. 148/2016, prelungita ulterior prin Decizia nr. 81/2018 ;

Având în vedere de actul de control înregistrat sub nr. 71429/10.07.2018;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea elementelor de identificare ale unor bunuri cuprinse in inventarul domeniului public al Municipiului lasi, insusit prin HCL 212/2018, astfel:

 • a)     elementele de identificare ale imobilului corp B, proprietatea Municipiului Iași, aflat in administrarea Scolii Gimnaziale “I. Neculce” sunt cele cuprinse în Anexa 1;

 • b)     elementele de identificare ale imobilului proprietatea Municipiului Iași, situat in str. M. Sturdza nr. 43, aflat în administrarea Colegiului Tehnic de Electronica si Telecomunicatii “Ghe. Marzescu”, sunt cele prevăzute în Anexa 2;

 • c)     elementele de identifcare ale mijlocului fix, cu nr. inventar 13452 -Anexa 3.1.2 a HCL 212/2018, sunt urmatoarele:

- platforma betonata, denumita generic „Esplanada Piata Natiunii”, cu suprafata totala 5279 mp, pe care se afla urmatoarele constructii:

 • •  monument - 38 mp;

 • •  fantana - 137 mp;

 • •  statuie - 57 mp;

 • •  statuie - 29 mp;

 • •  mobilier urban (zona odihna) - 115 mp;

 • •  jardiniera 1- 386 mp;

 • •  jardiniera 2- 57 mp;

 • •  jardiniera 3 - 333 mp;

 • •  jardiniera 4 - 81 mp;

 • •  jardiniera 5 - 79 mp;

 • •  jardiniera 6 - 18 mp;

 • •  jardiniera 7 - 20 mp.

- teren aferent „Esplanadei Piata Natiunii”, suprafata totala 5279 mp, conform planului de amplasament intocmit de S.C. Grup Cinci S.R.L.- Anexa 3.

Art. 2. Anexele 1, 2 si 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri modifică în mod corespunzător inventarul domeniului public al Municipiului Iași, însușit prin HCL 212/2018, respectiv orice alte hotărâri cu privire la inventarul domeniului public.

Art. 4. Direcția Evidență Patrimoniu Public și Privat va întreprinde măsuri în vederea înscrierii în cărțile funciare a dreptului de proprietate al Municipiului Iași.

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Evidență Patrimoniu Public și Privat; Scolii Gimnaziale “I. Neculce”; Colegiului Tehnic de Electronica si Telecomunicatii “Ghe. Marzescu”; Biroului Versanti; Serviciului Audit Public Intern, Camerei de Conturi Iasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 6. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Evidență Patrimoniu Public si Privat; Scoala Gimnaziala “I. Neculce”; Colegiul Tehnic de Electronica si Telecomunicatii “Ghe. Marzescu”; Biroul Versanti.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca                       Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 113 din 29 martie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0