Hotărârea nr. 112/2019

HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi,însuşit prin H.C.L. 211/2018,cu cota parte de 1/4 din apartamentul nr.11 situat in Iasi,Calea Chisinaului nr.8,bl. P2,sc. B,et.2

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, însușit prin H.C.L. 211/2018, cu cota parte de 1/4 din apartamentul nr.11 situat in Iasi,

Calea Chisinaului nr.8, bl. P2, sc. B, et.2

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29.03.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 30537/20.03.2019 întocmită de Direcția Evidenta Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere Adresa nr. 3858/2019 a Biroului Secretariat Consiliu Local;

Având în vedere Certificatul de Vacanță Succesorală nr. 5/14.01.2019, emis de Societatea Profesionala Notariala Coste Stefan si Asociatii;

Având în vedere H.C.L. 211/2018, privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere prevederile Legii nr. 287 din 17 iulie 2009, republicata, privind Codul civil;

Având în vedere Procesul verbal de preluare nr. 22213/27.02. /2019 intocmit de DEPPP;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, însușit prin H.C.L. 211/2018, cu cota parte de 1/4 din apartamentul nr.11 situat in Iasi, Calea Chisinaului nr.8, bl.P2, sc.B, et.2, compus din doua camere si dependinte, cu suprafata utila de 45,66 m.p, avand nr cadastral 121866C1-U32 , impreuna cu cota indiviza din dreptul de proprietate fortata si perpetua asupra partilor din imobil care prin natura sau destinatia lor sunt de folosinta comuna a tuturor coproprietarilor, conform Certificatului de vacanta succesorala nr. 5/2019 emis de Societatea Profesionala Notariala Coste Stefan si Asociatii. Valoarea cotei de % din apartamentul cu adresa mai sus precizata este de 26.058 lei.

(2) Municipiul Iasi dobandeste si dreptul de folosinta speciala asupra cotei indivize reprezentind suprafata de 18,00 m.p. aferenta apartamentului cu adresa mai sus mentionata, din totalul suprafetei de 1341,00 m.p. pe care este edificat blocul, teren ce are nr. cadastral 121866.

Art. 2. Bunul reprezentand cota parte de 1/4 din apartamentul nr.11 situat in Iasi, Calea Chisinaului nr.8, bl.P2, sc.B, et.2 se transmite in administrarea Directiei Fond Locativ.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directiei Fond Locativ și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 10. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directia Fond Locativ.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Adrian Florin Boca Consilier local,

Nr. 112 din 29 martie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0