Hotărârea nr. 111/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din proprietatea publica a Municipiului Iasi in proprietatea publica a Judetului Iasi a contributiilor in natura si financiare ale Municipiului Iasi la realizarea Centrului Expoziţional Moldova si privind aprobarea modificarii Contractului de asociere in Participatiune incheiat in data de 18.07.2003 intre Consiliul Local al Municipiului Iasi,Consiliul Judetean Iasi,Universitatea Tehnica Gh Asachi Iasi,Universitatea Al I Cuza Iasi,USAMV Ion Ionescu de la Brad Iasi si Universitatea de Medicina si Farmacie Gr.T.Popa Iasi in vederea realizarii Parcului Stiintific si Tehnologic Tehnopolis


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind

- aprobarea trecerii din proprietatea publica a Municipiului Iasi in proprietatea publica a Judetului Iasi a contributiilor in natura si financiare ale Municipiului Iasi la realizarea Centrului Expozițional Moldova;

- aprobarea modificarii Contractului de asociere in Participatiune incheiat in data de 18.07.2003 intre Consiliul Local al Municipiului Iasi, Consiliul Judetean Iasi, Universitatea Tehnica Gh Asachi Iasi, Universitatea Al I Cuza Iasi, USAMV Ion Ionescu de la Brad Iasi si Universitatea de Medicina si Farmacie Gr.T.Popa Iasi in vederea realizarii Parcului Stiintific si Tehnologic Tehnopolis

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29.03.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul înregistrat sub nr. 34152/28.03.2019 formulat, aprobat și consemnat în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași, privind introducerea după art. 5 a unui nou articol, după cum urmează:

Art. 6. “Asocierea in participatiune isi pastreaza scopul pentru care a fost constituita, respectiv pentru realizarea si functionarea Parcului Stiintific si Tehnologic Tehnopolis. Patrimoniul parcului științific și tehnologic, constituit din aportul membrilor asocierii in participatiune, nu se modifica. Prezenta hotarare va produce efecte dupa obtinerea avizului Ministerului Educatiei Nationale in ceea ce priveste modificarile intervenite in structura asocierii in participatiune”;

Având în vedere amendamentul formulat, aprobat și consemnat în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași, privind introducerea după art. 6 a unui nou articol, după cum urmează:

Art. 7. “După finalizarea procedurii de transmitere în proprietatea Municipiului Iași a contribuțiilor în natură și financiară ale județului Iași la realizarea Parcului Științific și Tehnologic Tehnopolis, acestea vor trece din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iași” ;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 30541/20.03.2019, întocmită de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere Adresa nr. 14664/11.02.2019, prin care Consiliul Judetean Iasi isi exprima acordul pentru preluarea in totalitate a Centrului Expozitional Moldova si pentru preluarea in totalitate a Parcului Stiintific si Tehnologic Tehnopolis de catre Municipiul Iasi;

Avand in vedere Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezmembrarea terenului proprietate privata a Municipiului Iasi, in suprafata de 15.341 mp, situat in str Poitiers nr.10, Iasi, avand nr. cadastral 158547, in doua loturi: Lot 1 - 9093 mp si Lot 2 - 6248 mp, conform Anexei 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Se aprobă trecerea din domeniul privat in domeniul public al Municipiului lasi a terenului situat in lasi, Șos. Nicolina nr. 141, aferent Centrului Expozițional Moldova, avand suprafata de 14.977,00 mp. Se aproba trecerea din domeniul privat in domeniul public al Municipiului Iasi a terenului situat in Iasi, str Poitiers nr.10, avand suprafata de 9093 mp, pe care este situata parcarea aferenta Centrului Expozitional Moldova.

Art. 3. Se aproba trecerea din proprietatea publica a Municipiului Iași in proprietatea publica a Judetului Iasi a terenului in suprafata de 14.977,00 mp, situat in Iași, Șos. Nicolina nr. 141, si a terenului situat in Iași, str Poitiers nr.10, in suprafața de 9093 mp.

Art. 4. Se transmite in proprietatea Judetului lasi contributia financiara a Municipiului Iasi (de 5.378.377,12 lei la momentul asocierii) pentru realizarea Centrului Expozitional Moldova, acesta devenind unicul proprietar al imobilului situat in Iasi, Șos. Nicolina nr. 141, compus din teren si constructii edificate pe acesta si al terenului de 9093 mp situat in str. Poitiers nr. 10.

Art. 5. Prezenta hotarare va produce efecte dupa emiterea de catre Consiliul Judetean Iasi a unei hotarari prin care sa se aprobe trecerea din proprietatea Judetului Iasi in domeniul public al Municipiului Iasi a terenului situat in Iasi, B-dul Poitiers nr. 10, in suprafata de 37.847 mp, declararea acestuia in bun de interes public local, precum si transmiterea in proprietatea Municipiului Iasi a contributiilor financiare ale Judetului Iasi la realizarea Parcului Stiintific si Tehnologic Tehnopolis. In cadrul asocierii pentru realizarea Parcului Stiintific si Tehnologic Tehnopolis, Municipiul Iasi va detine un procent de 80%, restul cotei de 20% revenind celorlalti asociati, in cote egale de 5%, respectiv Universitatii Tehnice Gh Asachi Iasi, Universitatii Al I Cuza Iasi, USAMV Ion Ionescu de la Brad Iasi, Universitatii de Medicina si Farmacie Gr.T.Popa Iasi.

Art. 6. Asocierea în participațiune își păstrează scopul pentru care a fost constituită, respectiv pentru realizarea și funcționarea Parcului Stiințific și Tehnologic Tehnopolis. Patrimoniul parcului științific și tehnologic, constituit din aportul membrilor asocierii in participațiune, nu se modifică. Prezenta hotărâre va produce efecte după obținerea avizului Ministerului Educației Naționale în ceea ce privește modificările intervenite în structura asocierii în participațiune.

Art. 7. După finalizarea procedurii de transmitere în proprietatea Municipiului Iași a contribuțiilor în natură și financiară ale județului Iași la realizarea Parcului Științific și Tehnologic Tehnopolis, acestea vor trece din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iași” .

Art. 8. Se aproba incheierea unui act adițional la Contractul de Asociere in Participatiune semnat in data de 18.07.2003 care sa cuprinda toate modificarile prevazute mai sus, respectiv: partile contractante vor fi : Municipiul Iasi, prin Consiliul Local Iasi, Universitatea Tehnica Gh Asachi Iasi, Universitatea Al I Cuza Iasi, USAMV Ion Ionescu de la Brad Iasi, Universitatea de Medicina si Farmacie Gr.T.Popa Iasi; se vor modifica bunurile ce sunt aduse ca aport in natura si procentele ce revin asociatilor.

Art. 9. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Consiliului Judetean Iasi; Directiei Generale Economice si Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 10. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directia Generala Economica si Finante Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca                       Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 111 din 29 martie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0