Hotărârea nr. 110/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi a mijloacelor fixe (locuri de joacă) cuprinse în Anexa 1,în vederea casării


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului

Iași a mijloacelor fixe (locuri de joacă) cuprinse în Anexa 1, în vederea casării

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29.03.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 31185/21.03.2019, întocmită de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 30963/21.03.2019 înaintată de Direcția Tehnică și Servicii Comunitare - Serviciul Străzi Municipale;

Având în vedere Decizia nr. 23/2019 emisa de Camera de Conturi Iasi privind prelungirea termenului pentru realizarea masurilor dispuse prin Decizia nr. 50/2017;

Având în vedere Raportul de follow -up nr. 4673/16.01.2019 emis de Camera de Conturi Iasi privind modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin Decizia nr. 50/2017, prelungita ulterior prin Decizia nr. 52/2018 ;

Având în vedere OMFP nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia;

Având în vedere O.G. 112/2000 privind reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ - teritoriale;

Având în vedere Legea 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată;

Având în vedere H.G. 2139/2004 cu privire la duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe;

Având în vedere H.C.L. 212/2018, privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere H.C.L. 211/2018, privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere Legea 213/1998 privind proprietatea publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iași, a mijloacelor fixe - locuri de joacă cuprinse în Anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă casarea mijloacelor fixe cuprinse în Anexa 1, în conformitate cu prevederile OUG 112/2000.

Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri modifică corespunzator Hotararea Consiliului Local nr. 212/2018, reactualizat.

Art. 4. Începând cu data prezentei se revocă Hotararea Consiliului Local nr. 370/2018.

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Evidenta Patrimoniu Public și Privat; Direcției Generale Economice și de Finanțe Publice Locale; Direcției Tehnice și Servicii Comunitare -Serviciul Străzi Municipale; Serviciului Audit Public Intern; Camerei de Conturi Iasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 6. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale; Direcția Tehnică și Servicii Comunitare; Serviciul Strazi Municipale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Adrian Florin Boca Consilier local,

Nr. 110 din 29 martie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa 1 la H.C.L. nr. 110/29.03.2019

Nr. crt.

Denumire

Nr. inv.

UM

Cant.

PU

Valoare

Data punerii în funcțiune

Grad de depreciere

1.

Loc de joacă str. Orientului nr. 21

10607

Buc.

1

2.441,37

2.441,37

1980

90%

2.

Loc de joacă Calea Galata nr. 15

10705

Buc.

1

1.394,33

1.394,33

1980

90%

3.

Loc de joacă str. Orientului nr. 35

10.696

Buc.

1

59.465,51

59.465,51

1980

90%

4.

Loc de joacă str. Bradului nr. 27

10530

Buc.

1

72.467,71

72.467,71

1978

90%

5.

Loc de joacă bd. Tudor Vladimirescu nr. 25

10711

Buc.

1

54.989,44

54.989,44

1980

90%

6.

Loc de joacă str. Maior Popescu Eremia

10741

Buc.

1

58.254,95

58.254,95

1981

90%

7.

Loc de joacă str. Canta nr. 40

10747

Buc.

1

4.665,04

4.665,04

1981

90%

8.

Loc de joacă str. Orientului nr. 15

10800

Buc.

1

57.334,35

57.334,35

1981

90%

9.

Loc de joacă str. Egalității nr. 30

10806

Buc.

1

4.532,87

4.532,87

1981

90%

10.

Loc de joacă str. Toma Cozma nr. 93

10983

Buc.

1

3.487,11

3.487,11

1983

90%

11.

Loc de joacă str. Canta nr. 57

10984

Buc.

1

57.035,38

57.035,38

1983

90%

12.

Loc de joacă str. Libertății nr. 32

10985

Buc.

1

58.908,15

58.908,15

1983

90%

13.

Loc de joacă str. Clopotari bl. 609

10987

Buc.

1

67.029,15

67.029,15

1983

90%

14.

Loc de joacă str. Arapului nr. 3

11137

Buc.

1

55.022,72

55.022,72

1984

90%

15.

Loc de joacă str. Nicolau nr. 1

11276

Buc.

1

3.487,11

3.487,11

1986

90%

16.

Loc de joacă bd. N. Iorga nr. 59

11290

Buc.

1

74.273,90

74.273,90

1986

90%

17.

Loc de joacă str. Nicolau nr. 6

11369

Buc.

1

3.487,11

3.487,11

1986

90%

18.

Loc de joacă bd. A.C.B. nr. 11

11388

Buc.

1

47.759,75

47.759,75

1987

90%

19.

Loc de joacă str. Vămășoaia nr. 5

11563

Buc.

1

58.057,74

58.057,74

1988

90%

20.

Loc de joacă str. Canta nr. 58

11544

Buc.

1

55.859,21

55.859,21

2005

90%

21.

Loc de joacă str. Străp. Silvestru nr. 31

11565

Buc.

1

58.976,39

58.976,39

1988

90%

22.

Loc de joacă Aleea Sucidava nr. 11

11568

Buc.

1

4.324,24

4.324,24

1988

90%

23.

Loc de joacă str. Roman Vodă nr. 10

11571

Buc.

1

97.677,54

97.677,54

1988

90%

24.

Loc de joacă str. Ciornei nr. 4

11589

Buc.

1

117.459,80

117.459,80

1989

90%

25.

Loc de joacă str. Mușatini nr. 23

11638

Buc.

1

61.335,01

61.335,01

1989

90%

26.

Loc de joacă str. Împăcării nr. 7

11642

Buc.

1

55.103,25

55.103,25

1989

90%

27.

Loc de joacă Grădina Copou

130098

Buc.

1

41.847,99

41.847,99

2005

90%

28.

Loc de joacă str. Al. O. Teodoreanu

13104

Buc.

1

4.421,42

4.421,42

2005

90%

29.

Loc de joacă str. Canta nr. 56

13109

Buc.

1

119.244,33

119.244,33

2005

90%

30.

Loc de joacă str. Luca Arbore

13111

Buc.

1

58.123,88

58.123,88

2005

90%

31.

Loc de joacă str-la Canta nr. 3-5

13114

Buc.

1

57.749,85

57.749,85

2005

90%

32.

Loc de joacă str-la Canta nr. 15

13115

Buc.

1

61.096,03

61.096,03

2005

90%

33.

Loc de joacă str. Columnei nr. 6

13119

Buc.

1

4.421,42

4.421,42

2005

90%

34.

Loc de joacă str. Mușatini nr. 11

131127

Buc.

1

54.057,79

54.057,79

2005

90%

35.

Loc de joacă Aleea Mușatini nr. 7

131128

Buc.

1

54.057,79

54.057,79

2005

90%

36.

Loc de joacă str. Silvestru nr. 11

131130

Buc.

1

61.584,29

61.584,29

2005

90%

37.

Loc de joacă str. Străp. Silvestru nr. 11

13133

Buc.

1

3.887,53

3.887,53

2005

90%

38.

Loc de joacă bd. Dacia nr. 36

13135

Buc.

1

161.272,99

161.272,99

2005

90%

39.

Loc de joacă Aleea Rozelor nr. 15

13143

Buc.

1

58.591,67

58.591,67

2005

90%

40.

Loc de joacă Aleea Decebal nr. 24

13144

Buc.

1

58.761,68

58.761,68

2005

90%

41.

Loc de joacă Splai Bahlui nr. 33

13145

Buc.

1

58.761,68

58.761,68

2005

90%

42.

Loc de joacă str-la Grădinari nr. 27

13102

Buc.

1

46.387,33

46.387,33

2006

90%

43.

Loc de joacă str. Vasile Lupu nr. 83

10016

Buc.

1

77.712,29

77.712,29

1968

90%

44.

Loc de joacă str. Vasile Lupu nr. 85

10020

Buc.

1

48.471,39

48.471,39

1968

90%

45.

Loc de joacă str. Vasile Lupu nr. 89

10021

Buc.

1

50.096,96

50.096,96

1968

90%

46.

Loc de joacă str. Stejar nr. 37

10123

Buc.

1

34.478,84

34.478,84

1970

90%

47.

Loc de joacă str. Stejar nr. 24

10124

Buc.

1

69.014,60

69.014,60

1970

90%

48.

Loc de joacă str-la Ciric nr. 38

10124

Buc.

1

1.399,00

1.399,00

1970

90%

49.

Loc de joacă str. Plăieșilor nr. 1

10246

Buc.

1

53.659,95

53.659,95

1973

90%

50.

Loc de joacă str. Stejar nr. 19

10247

Buc.

1

89.768,50

89.768,50

1973

90%

51.

Loc de joacă str. A. Bârsescu nr. 4

10252

Buc.

1

53.178,95

53.178,95

1973

90%

52.

Loc de joacă str. Plăieșilor nr. 9

10253

Buc.

1

7.361,70

7.361,70

1973

90%

53.

Loc de joacă str. Canta nr. 8A

10355

Buc.

1

114.259,84

114.259,84

1975

90%

54.

Loc de joacă str. Cerna

10406

Buc.

1

56.256,25

56.256,25

1976

90%

55.

Loc de joacă str. Negri nr. 37

10446

Buc.

1

11.236,27

11.236,27

1977

90%

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Adrian Florin Boca

Consilier local,