Hotărârea nr. 109/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea completării Programului de Transport din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Iași,nr. 100098 din 02.10.2018,încheiat între Municipiul Iași și Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea completării Programului de Transport din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Iași, nr. 100098 din 02.10.2018, încheiat între Municipiul Iași și Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29.03.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 8868 din 28.01.2019, întocmit de către Direcția Tehnică și Servicii Comunitare - Biroul Reglementare Transporturi Urbane;

Având în vedere Fișa de audiență a locuitorilor din strada Șorogari nr. 1, nr. 1067 - 2018 înregistrată la Primăria Municipiului Iași sub nr. 127936/13.12.2018;

Având în vedere Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere Ordinul Autoritatii Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 263/2007, privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local;

Având în vedere Ordinul Ministerului Internelor si Reformei Administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 92 din 19 aprilie 2007 privind serviciile de transport public local;

Având în vedere Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local si a caietului de sarcini - cadru al serviciilor de transport public local;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 417 din 28 septembrie 2018 prin care s-a aprobat delegarea serviciului de transport public către Societatea Compania de Transport Public Iași S.A. și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Iași;

Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Iași nr. 100098 din 02.10.2018, încheiat între Municipiu Iași și Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă înființarea unui nou traseu deservit cu microbuze, denumit "Traseul nr. 53”, cu următorul itinerariu: Tg.Cucu - Cimitirul Petru si Pavel -Complex Roua - Blocuri Șorogari.

  • (2) Se aprobă completarea Programului de Transport cu ”Traseul nr. 53”, astfel încât Anexa 2.1 și Anexa 2.1.3 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Iași, nr. 100098 din 02.10.2018, încheiat între Municipiu Iași și Societatea Compania de Transport Public Iași S.A., devin ”2.1.M1” respectiv ”2.1.3.M1

  • (3) Anexa 2.1.M1 și anexa 2.1.3.M1 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Se aprobă încheierea unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, prin concesiune în Municipiul Iași, nr. 100098 din 02.10.2018, privind completarea Programului de transport conform, anexei 2.1.M1 și anexei 2.1.3.M1.

Art. 3. Celelalte prevederi din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin Concesiune în Municipiul Iași nr. 100098/02.10.2018 rămân neschimbate.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Tehnice și Servicii Comunitare; Societatii Compania de Transport Public Iași S.A. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale; Direcția Tehnică și Servicii Comunitare; Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca                       Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 109 din 29 martie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

MUNICIPIUL IAȘI

Anexa 2.1.M1 Program de transport la H.C.L. nr. 109 / 29.03.2019

Program anual de transport

Linia

Km. planificați

Tramvai

5.060.216

Autobuz

9.143.790

Microbuz

121.303

Total Km planificați

14.325.309

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Adrian Florin Boca Consilier local,

Anexa 2.1.3.M1 - Program de Transport pentru rețeaua de microbuze la H.C.L. nr. 109/ 29.03. 2019

LINIA

NR.

Traseul

Capacitate (număr locuri)

INTERVAL DE SUCCEDARE A CURSELOR: zilele 1-5 ( 6,7)

Plecări de la capetele de traseu

Numărul de Mijloace de Transport: zilele 1-5 (6,7)

5-9

9-13

13-17

17-23

S

D

Prima

Ultima

18

Tatarasi Sud -Cartier Aviatiei

18

1

1

1

1

1

1

6,15

21,45

48

Tg.Cucu - Ciric

18

1

1

1

1

1

1

6,45

21,45

49

Tg.Cucu - Cimitirul Petru si Pavel -Complex Roua

18

1

1

1

1

1

1

7,00

21,30

53

Tg.Cucu - Cimitirul Petru si Pavel -Complex Roua -Blocuri Șorogari

18

Două curse/zi, în zilele 1-5

Lungimea traseului: 11,9 km/cursă

  • • Plecari din Sorogari spre Tg.Cucu - 07:00

  • • Plecari din Tg.Cucu spre Sorogari - 14,15

Orele pentru plecări vor suporta modificări funcție de programul unităților de învățământ.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Adrian Florin Boca Consilier local,