Hotărârea nr. 108/2019

HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurii de selecție a candidaților la funcția de administrator în Consiliul de Administrație la Societatea SALUBRIS S.A.

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind declanșarea procedurii de selecție a candidaților la funcția de administrator în Consiliul de Administrație la Societatea SALUBRIS S.A.

9

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.03.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr.239/24.06.2002 privind înființarea Societății SALUBRIS S.A.;

Având în vedere adresa nr.10362/27.02.2019, a Societății SALUBRIS S.A. înregistrată la Primăria Municipiului Iași cu nr. 22462/28.02.2019, de informare asupra încetării mandatului Consiliului de administrație;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de către Direcția Juridică - Biroul Guvernanță Corporativă, înregistrat cu nr. 30143/19.03.2019;

Având în vedere dispozițiile art. 29 alin. (3), (4) și (5) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 3 lit. (b), art. 4 alin. (3) și (4) din H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Codului civil Titlul V. Administrarea bunurilor altuia, art.792 - art.857;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă declanșarea procedurii de recrutare și selecție a membrilor în Consiliul de Administrație la Societatea SALUBRIS S.A. în data de 06.05.2019.

Art. 2. Se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în vederea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație.

Art. 3. Procedura de selecție a candidaților pentru funcția de administrator la Societatea SALUBRIS S.A. se va realiza de către un expert independent în consultare cu Comisia de selecție înființată conform H.C.L. 355/08.09.2017 privind constituirea Comisiei de selecție la nivelul autorității publice tutelare și modificată prin H.C.L. nr.138/30.03.2018.

Art. 4. Expertul independent va fi contractat în conformitate cu art.50 din H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 5. Se mandatează Primarul Municipiului Iași, Comisia de selecție și structura de Guvernanță Corporativă să întocmească și să aprobe conform atribuțiilor din Componenta inițială: Scrisoarea de așteptări, Planul de selecție, Profilul consiliului cu Matricea profilului consiliului, Profilul candidatului, Raportul final precum și alte documente întocmite în cadrul procedurii de selecție cu respectarea prevederilor legale.

Art. 6. (1) Actul constitutiv al Societății SALUBRIS S.A. se va modifica corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Pentru îndeplinirea formalităților necesare înregistrării modificării și semnării Actului constitutiv la Registrul Comerțului, se mandatează domnul consilier juridic Marinel ANUȘCA să reprezinte Municipiul lași și Societatea SALUBRIS S.A. în fața instituțiilor și a persoanelor implicate în procesul înregistrării.

Art. 7. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Juridice - Biroul Guvernanță Corporativă, Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare, Direcției Evidență Patrimoniu Public și Privat, Serviciului Audit Public Intern, Societății Salubris S.A. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 8. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Societatea Salubris S.A.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca                       Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 108 din 29 martie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0