Hotărârea nr. 107/2019

HOTĂRÂRE privind transformarea unor funcții publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind transformarea unor funcții publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29.03.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 31588/22.03.2019 întocmită de Serviciul Resurse Umane;

Având în vedere Raportul final nr. 28411/14.03.2019 la examenul de promovare în clasă din data de 12.03.2019;

Având în vedere Referatul nr. 29866/19.03.2019 întocmit de Serviciul Administrare Spații Comerciale, Terenuri și Alte Bunuri - Direcția Exploatare Patrimoniu;

Având în vedere Referatul nr. 27067/12.03.2019 întocmit de Biroul Relații cu Societatea Civilă;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă transformarea unor funcții publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Resurse Umane și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Serviciul Resurse Umane.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca                       Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 107 din 29 martie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

16

Împotrivă

0

Abțineri

8

Nr. crt.

Nr. crt. în statul de funcții aprobat - luna februarie 2019

Direcție/Serviciu/Birou

Denumire funcție actuală

Denumire funcție nouă

Direcție/Serviciu/Birou

1

66

Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice

inspector specialitate

II

inspector specialitate

I

Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice

2

77

Biroul Relații cu Societatea Civilă

inspector specialitate

II

inspector specialitate

IA

Biroul Relații cu Societatea Civilă

Direcția Exploatare Patrimoniu

Direcția Exploatare Patrimoniu

3

590

Compartimentul Personal Auxiliar

asistent medical pl.

referent

IA

Compartimentul Personal Auxiliar

4

592

maseur

referent

II

Direcția Relații Publice și Transparență Decizională

Direcția Relații Publice și Transparență Decizională

5

191

Serviciul Centrul de Informații pentru Cetățeni

referent

superior

consilier

asistent

Serviciul Centrul de Informații pentru Cetățeni

Președinte de Sedinta