Hotărârea nr. 106/2019

HOTĂRÂRE privind atribuirea unor locuinţe vacante,construite prin ANL,destinate tinerilor spre închiriere,în ordinea de prioritate stabilită prin H.C.L. 62/28.02.2019


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind atribuirea unor locuințe vacante, construite prin ANL, destinate tinerilor spre închiriere, în ordinea de prioritate stabilită prin H.C.L. 62/28.02.2019

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29.03.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 62/28.02.2019, privind aprobarea listei de prioritate care stabilește ordinea în soluționarea cererilor de locuințe construite prin ANL, destinate tinerilor spre închiriere, cu persoanele și familiile care au făcut dovada, în anul 2018, că îndeplinesc condițiile pentru a avea acces la locuință;

Având în vedere Prevederile Legii 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 30380/20.03.2019 întocmită de către Direcția Fond Locativ;

Având în vedere Proces verbal nr. 30376/20.03.2019 încheiat în ședința Comisiei sociale constituite în condițiile Legii 152/1998;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se atribuie domnului Guzgă Iulian și familiei sale locuința cu două camere, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în B-dul Chimiei nr. 63, bl. 2, sc. A, et. 2, ap. 11.

Art.2: Se revocă atribuirea locuinței construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în șos. Rediu nr. 6A, bl. 482E, sc. C, et. 4, ap. 18, aprobată prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 419 din 28 septembrie 2018 - beneficiar Alexandru Diana-Maria.

Art.3: Se atribuie domnului Crenganiș lordache-Lucian și familiei sale locuința cu două camere, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în șos. Rediu nr. 6A, bl. 482E, sc. C, et. 4, ap. 18.

Art.4: Se atribuie domnului Vișcu David și familiei sale locuința cu o cameră, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bd-ul Chimiei nr.61, bl. 1, sc. B, et. 3, ap. 16;

Art.5: Se atribuie domnului Ciolacu Andrei-Constantin și familiei sale locuința cu o cameră, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Șos. Nicolina nr. 113, bl. 1004, tr. 5, et. 6, ap. 32.

Art.6: Se atribuie doamnei Răchită Melania și familiei sale locuința cu o cameră, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bd-ul Dacia nr. 42, bl. 2, sc. B, et. 1, ap. 08.

Art.7: Se atribuie doamnei Isac Petronela și familiei sale locuința cu o cameră, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bd-ul Dacia nr. 40, bl. 1, sc. A, parter, ap. 02.

Art.8: Se revocă atribuirea locuinței construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bd-ul Chimiei nr. 71, bloc 4, scara A, parter, ap. 2, aprobată prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 419 din 28 septembrie 2018 - beneficiar Resiga Constantin-Cristian.

Art.9: Se atribuie doamnei Dulgheru Roxana-Mihaela locuința cu o cameră, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bd-ul Chimiei nr. 71, bloc 4, scara A, parter, ap. 2.

Art.10: Se revocă atribuirea locuinței construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bd-ul Alexandru cel Bun nr.70, bl. 250, sc. E, et. 8, ap. 33, aprobată prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 419 din 28 septembrie 2018 - beneficiar Mînăstireanu Oana-Elena.

Art.11: Se atribuie doamnei Bejenaru Oana-Nicoleta și familiei sale locuința cu o cameră, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bd-ul Alexandru cel Bun nr.70, bl. 250, sc. E, et. 8, ap. 33.

Art.12: Se revocă atribuirea locuinței construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bd-ul Chimiei nr.67, bl. 3, sc. A, parter, ap. 02, aprobată prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 419 din 28 septembrie 2018 - beneficiar Ciuc Livia.

Art.13: Se atribuie domnului Doacă Gelu locuința cu o cameră, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bd-ul Chimiei nr.67, bl. 3, sc. A, parter, ap. 02.

Art.14: Se revocă atribuirea locuinței construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bd-ul Alexandru Cel Bun nr. 70, bl. 250, sc. D, et. 5, ap. 22, aprobată prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 419 din 28 septembrie 2018 - beneficiar Pasnicu Petru-Daniel.

Art.15: Se atribuie domnului Gheorghiu Eustațiu-Cătălin locuința cu o cameră, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bd-ul Alexandru Cel Bun nr. 70, bl. 250, sc. D, et. 5, ap. 22.

Art.16: Se revocă atribuirea locuinței construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bd-ul Chimiei nr.69, bl. 3, sc. B, et. 1, ap. 08, aprobată prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 472 din 31 octombrie 2018 - beneficiar Cumpănă Vlad-Manuel.

Art.17: Se atribuie domnului Bordeianu Alexandru și familiei sale locuința cu o cameră, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bd-ul Chimiei nr.69, bl. 3, sc. B, et. 1, ap. 08.

Art.18: Se revocă atribuirea locuinței construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bd-ul Chimiei nr.71, bl. 4, sc. A, et. 3, ap. 14, aprobată prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 472 din 31 octombrie 2018 - beneficiar Abuzătoaiei Ion.

Art.19: Se atribuie doamnei Scamarohin Mihaela și familiei sale locuința cu o cameră, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Bd-ul Chimiei nr.71, bl. 4, sc. A, et. 3, ap. 14.

Art.20: Beneficiarii atribuirilor vor reconfirma îndeplinirea criteriilor de acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, prevăzute de Normele metodologice pentru punerea în aplicare a Legii 152/1998, respectiv cele referitoare la locul de muncă al titularului de contract, care trebuie să fie în Municipiul Iași, și la nedeținerea unei locuințe în proprietate și/sau a unei locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate publica sau privată a Municipiului Iași sau a unei locuințe cu chirie, situată în municipiul Iași, proprietate a unității la care este angajat, (ultimul criteriu, privind nedeținerea unei locuințe), are în vedere și soțul/soția titularului de contract de închiriere precum și membrii de familie majori, (acolo unde este cazul).

Art. 21: Beneficiarii atribuirilor se vor prezenta la sediul Direcției Fond Locativ, în scopul întocmirii contractului de închiriere, în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei hotărâri de consiliu local. În caz contrar locuința repartizată va redeveni vacantă.

Art. 22. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Fond Locativ, beneficiarilor mentionati la art. 1-19 din prezenta hotarare și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 23. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia Fond Locativ.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca                       Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 106 din 29 martie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0