Hotărârea nr. 105/2019

HOTĂRÂRE privind incheierea unui Protocol de colaborare,in baza caruia Municipiul Iasi si Scoala Gimnaziala N. Iorga Iasi pun la dispozitia Comunei Ciurea si Scolii Gimnaziale nr. 1 Lunca Cetatuii,spatii de invatamant pentru desfasurarea activitatilor didactice


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind incheierea unui Protocol de colaborare, in baza caruia Municipiul Iasi si Scoala Gimnaziala N. Iorga Iasi pun la dispozitia Comunei Ciurea si Scolii Gimnaziale nr. 1 Lunca Cetatuii, spatii de invatamant pentru desfasurarea activitatilor didactice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29.03.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturala Invatamant Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr.30522/20.03.2019, întocmită de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere Adresa Comunei Ciurea nr. 14854/11.02.2019, prin care solicita relocarea unui numar de aproximativ 180 de elevi ai Scolii Gimnaziale nr.1 Lunca Cetatuii, in spatii disponibile ale Scolii Gim. N. Iorga Iasi;

Având în vedere Adresa Scolii Gimnaziale Nicolae Iorga Iasi, nr. 250/5.03.2019, prin care comunica faptul ca a raspuns pozitiv solicitarii ISJ Iasi de a pune la dispozitie spatiile de invatamant necesare in vederea desfasurarii activitatii Scolii Gimnaziale nr. 1 Lunca Cetatuii fara a i se afecta activitatea;

Având în vedere HCL 212/2018 privind însusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat;

Având în vedere Legea 213/1989 privind bunurile proprietate publica si regimul juriic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aproba incheierea unui Protocol de colaborare, in baza caruia Municipiul Iasi si Scoala Gimnaziala N. Iorga Iasi pun la dispozitia Comunei Ciurea si Scolii Gimnaziale nr. 1 Lunca Cetatuii, spatii de invatamant pentru desfasurarea activitatilor didactice in imobilul din str. Hlincea nr. 7.

(2) Spatiile de invatamant situate in cladirea Scolii Gimnaziale N. Iorga Iasi, proprietate publica a Municipiului Iasi, vor fi utilizate de cadrele didactice si de aprox. 180 de elevi ai Scolii Gimnaziale nr. 1 Lunca Cetatuii in conditiile stipulate in Protocol, cuprins in Anexa 1, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Protocolul de colaborare se va derula pe o perioada determinata, pana la refacerea si punerea in functiune a cladirii Scoala Gimnaziala nr.1 Lunca Cetatuii, ce a fost afectata de incendiul produs in data de 31.01.2019.

Art. 3. Se imputerniceste Primarul Municipiului lasi sa semneze Protocolul de colaborare.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Comunei Ciurea; Scolii Gimnaziale nr. 1 Lunca Cetatuii; Scolii Gimnaziale N. Iorga Iasi; Inspectoratului Scolar Judetean Iasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de

către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca                       Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 105 din 29 martie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa 1 a HCL Nr. 105/29.03.2019

Municipiul Iasi

Scoala Gimnaziala N.Iorga Iasi

Cetatuii


Comuna Ciurea

Scoala Gimnaziala nr. 1 Lunca


PROTOCOL DE COLABORARE

in vederea utilizarii de catre personalul didactic si elevii Scolii Gimnaziale nr. 1 Lunca Cetatuii, Comuna Ciurea, a unor spatii de invatamant situate in incinta Scolii Gimnaziale N.Iorga Iasi, din str. Hlincea nr.7, aflate in proprietatea publica a Municipiului Iasi

Preambul

Avand in vedere:

- Adresa 14854/11.02.2019, a Comunei Ciurea prin care solicita sprijin pentru ca aprox. 180 de elevi din clasele V- VIII ai Scolii Gimnaziale nr. 1 Lunca Cetatuii sa isi desfasoare cursurile la Scoala Gimnaziala N. Iorga Iasi.

- HCL nr. ______ privind incheierea unui Protocol de colaborare in baza caruia

Municipiul Iasi si Scoala Gimnaziala N. Iorga Iasi pun la dispozitia Comunei Ciurea si Scolii Gimnaziale nr. 1 Lunca Cetatuii, spatii de invatamant pentru desfasurarea activitatilor didactice

Partile:

Municipiul Iași, prin Consiliul Local, cu sediul in B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 11, reprezentat de domnul Primar Mihai Chirica, Scoala Gimnaziala N.Iorga Iasi, reprezentata de doamna director Mioara Peste, pe de o parte

Comuna Ciurea , prin Consiliul Local Ciurea, cu sediul in sat Ciurea, reprezentata de dl. Primar Catalin Lupu, si Scoala Gimnaziala nr. 1 Lunca Cetatuii, reprezentata de doamna director Arnautu Maria, pe de alta parte,

denumite in continuare “parti”, convin la încheierea prezentului protocol de colaborare, cuprinzand urmatoarele clauze :

Art.1 Scopul protocolului

Prezentul Protocol se incheie cu scopul de a se asigura spatii de invatamant pentru desfasurarea activitatii didactice pentru profesori si aprox. 180 de elevi ai Scolii Gimnaziale nr. 1 Lunca Cetatuii in incinta Scolii Gimnaziale N. Iorga Iasi, din str. Hlincea nr. 7.

Art.2 Obiectul protocolului

Scoala Gimnaziala N. Iorga Iasi va pune la dispozitia Scolii Gimnaziale nr. 1 Lunca Cetatuii, in intervalul orar 13.00 - 18.45, următoarele bunuri aflate in proprietatea publica a Municipiului Iasi si in administrarea Consiliului de administratie al Sc.Gim. N. Iorga: 8 sali de clasa, sala de gimnastica, laboratorul de informatica, grupurile sanitare de la parter si et.1, un spatiu pentru cancelarie si holuri de acces. De asemenea se pune la dispozitie si baza materiala didactica si auxiliara (mobilier, obiecte sanitare etc) ce intra in dotarea acestor spatii.

Art. 3 Durata protocolului

Prezentul Protocol se incheie pe durata determinata, pana la finalizarea lucrarilor de reabilitare si punere in functiune a cladirii Scolii Gimnaziale nr.1 Lunca Cetatuii, ce a fost afectata de incendiu.

Art. 4 Responsabilitatile partilor

 • 4.1 Obligatiile Municipiului Iasi

- Sa puna la dispozitie spatiile din propritatea sa publica, situate in str. Hlincea nr.7 Iasi, pentru desfasurarea activitatii didactice a aprox. 180 de elevi si profesori ai Scolii Gimnaziale nr.1 Lunca Cetatuii.

 • 4.2 Obligatiile Scolii Gimnaziale N. Iorga Iasi

- Sa puna la dispozitie spatiile aflate in administrarea sa, propritate publica a Municipiului Iasi, situate in str. Hlincea nr.7 Iasi, pentru desfasurarea activitatii didactice a aprox. 180 de elevi si profesori ai Scolii Gimnaziale nr.1 Lunca Cetatuii.

- Sa puna la dispozitie baza materiala didactica si auxiliara (mobilier, obiecte sanitare, etc)

 • -  Să controleze periodic modul cum sunt folosite și întreținute bunurile, sa ia masuri atunci cand constata ca sunt produse degradari si sa solicite repararea/inlocuirea elementelor/bunurilor deteriorate;

 • -  Sa predea pe baza de proces verbal toate bunurile si dotarile, precizand starea tehnica/fizica a acestora

 • -  Sa dispuna masuri pentru buna desfasurare a activitatii didactice, a examenelor si simularilor nationale, a activitatilor de curatenie si intretinere a bunurilor

 • 4.3 Obligatiile Comunei Ciurea

 • - Sa asigure transportul elevilor din localitatea de domiciliu la scoala unde se vor desfasura cursurile

 • - Pe perioada desfasurarii cursurilor sa asigure ordinea prin reprezentantii Politiei Locale Ciurea

 • - Sa efectueze toate diligentele necesare pentru refacerea si punerea in functiune, in interval cat mai scurt, a cladirii scolii afectate de incendiu

 • 4.4 Obligatiile Scolii Gimnaziale nr.1 Ciurea

 • -      Sa preia spatiile si dotarile puse la dispozitie, sa le conserve, sa nu aducă prejudicii proprietarului si administratorului acestora;

 • -      Să folosească bunurile pe toată durata protocolului , conform destinației si intervalului de timp stabilit;

 • -     Raspunde pentru bunurile încredințate, să nu le degradeze sau deterioreze, pe toată durata utilizarii, în caz contrar obligându-se să răspundă de distrugerea totală sau parțială a acestora, dacă se datoreaza culpei sale, suportand valoarea prejudiciilor aduse.

- Să restituie bunurile, la încetarea din orice cauză a protocolului, în aceeasi stare fizica/tehnica ca la preluare;

- Dupa efectuarea orelor de curs sa asigure curatenia salilor de clasa, a grupurilor sanitare si holurilor utilizate

5. Prevederi generale

 • 5.1 Prezentul protocol intra in vigoare de la data semnarii.

 • 5.2 Prezentul protocol poate fi modificat si completat prin acte aditionale, incheiate cu acordul partilor.

 • 5.3 Rezilierea protocolului poate fi facuta oricand, la initiativa oricarei parti, cu conditia notificarii in scris cu cel putin 30 zile inainte.

 • 5.4 Pe parcursul prezentei cooperari partile vor actiona intotdeauna cu buna-credinta, sprijinindu-se reciproc in vederea realizarii obiectivelor propuse

 • 5.5 Prezentul protocol a fost redactat in 4 exemplare, in limba romana, cate unul pentru fiecare parte.

Municipiul Iasi Comuna Ciurea

Primar

Primar

Catalin Lupu


Mihai Chirica

Director Directia Juridica

Cristina Oteleanu

Director DEPPP

Gabriel Teodorescu

Serviciul Legislatie, Metodologie si Avize Legalitate

Mihaela Pintilei

Sef SEPPP

Letitia Palaga

Scoala Gimnaziala N.Iorga Iasi

Director Mioara Peste


Scoala Gimnaziala nr. 1 Lunca Cetatuii

Director Maria Arnautu

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Adrian Florin Boca Consilier local,