Hotărârea nr. 103/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de parteneriat ce stabilește cadrul de colaborare dintre Municipiul Iași si Liceul Tehnologic Economic ”Virgil Madgearu” Iași


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de parteneriat ce stabilește cadrul de colaborare dintre Municipiul Iași si Liceul Tehnologic Economic ”Virgil Madgearu” Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29.03.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturala Invatamant Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 27102 / 12.03.2019, cu Anexa 1 la referat - Acord de parteneriat - Liceul Tehnologic Economic ”Virgil Madgearu” Iași;

Având în vedere Prevederile art. 36 alin. 2 litera (d), punctul 6 lit (a) din Legea 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă semnarea unui Acord de parteneriat ce stabilește cadrul de colaborare dintre Municipiul Iași si Liceul Tehnologic Economic ”Virgil Madgearu” Iași , identificat în Anexa 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. Se împuterniceste Primarul Municipiului Iași să semneze Acordul de parteneriat dintre Municipiul lasi si Liceul Tehnologic Economic ”Virgil Madgearu” Iași.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată către: Primarul Municipiului Iași; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Biroul Cooperare Economica și Turism, Centrul de Informații pentru Cetățeni, Biroul Relații cu Societatea Civilă, Biroul Evenimente Publice, Direcția Juridică, Liceul Tehnologic Economic ”Virgil Madgearu” Iași și Instituția Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Biroul Cooperare Economica și Turism, Centrul de Informații pentru Cetățeni, Biroul Relații cu Societatea Civilă, Biroul Evenimente Publice, Direcția Juridică, Liceul Tehnologic Economic ”Virgil Madgearu” Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca                       Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 103 din 29 martie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa 1 la H.C.L nr. 103 din 29 martie 2019

ACORD DE PARTENERIAT

Art. 1 PĂRȚILE

Municipiul Iași prin Centrul de Informare Turistică, cu sediul în Bd. Stefan cel Mare si Sfant nr. 11, localitatea Iași, județul Iași, România, cod unic de înregistrare 4541580, și cont bancar numărul RO64TREZ24A545000200130X, deschis la Trezoreria Iași reprezentată prin Mihai Chirica, în calitate de PRIMAR, numită în cele ce urmează (acronim) Municipiul Iași, (sau Partener 1).

Și -

Liceul Tehnologic Economic ”Virgil Madgearu” Iași, str. Sf. Andrei nr. 70, Iași cod 700462, reprezentat prin Prof. Dr. Laura Maria Carstea, în calitate de Director, numită în cele ce urmează , (acronim) (sau Partener 2).

a intervenit prezentul acord de parteneriat (denumit în cele ce urmează Acordul), cu respectarea următoarelor condiții:

Art. 2 OBIECTIVELE ȘI ACTIVITĂȚILE PROPUSE

Prezentul acord stabilește cadrul de colaborare dintre părțile semnatare mai sus menționate. Parteneriatul se bazează pe recunoașterea intereselor comune în domeniile de competență, pe deschidere și bună credință reciprocă, având ca scop dezvoltarea relațiilor de cooperare între cele două părți, prin realizarea de activități complementare care să atingă unul sau mai multe dintre următoarele obiective:

 • 2.1. Intensificarea comunicării între părți în vederea asigurării unei transparențe privind organizarea și desfășurarea unor evenimente și activități de informare în beneficiul elevilor și absolvenților Liceului Tehnologic Economic ”Virgil Madgearu”; Activități: participarea la concursurile organizate în cadrul proiectului județean „Promovarea turismului durabil” și promovarea obiectivelor cultural artistice ale orașului Iași pentru elevii din învățământul gimnazial și liceal și cadre didactice, oferirea de date de către Partenerul 2 privind parcursul profesional a absolvenților Liceului Tehnologic Economic ”Virgil Madgearu”

 • 2.2. Cunoașterea mai bună, de către elevii, Liceului Tehnologic Economic”Virgil Madgearu” a necesităților pieței muncii, adaptarea mai bună la aceasta, creșterea inserției lor pe piața muncii și cunoașterea necesităților precise ale fluxului de lucru. Activități: efectuarea unor tururi ghidate, vizite, prezentări tehnice, a unor activități aplicative și chiar a unor practici de specialitate în cadru Municipiul Iași prin Centrul de Informare Turistică. În cadrul vizitelor elevilor însoțiți de un cadru didactic, se vor oferi informații cu privire la activitatea principalelor departamente ale partenerului (ex. Secretariat, Resurse Umane, Recepție, Producție, laboratoare de cercetare etc.) și prezentarea proiectelor aflate în desfășurare cu impact asupra comunității. Este importantă identificarea unor formule de stagii de practică în cadrul instituției de care pot beneficia elevii Liceului Tehnologic Economic de Turism.

De asemenea, Liceul Tehnologic Economic ”Virgil Madgearu” va sprijini diversele evenimente din cadrul Municipiul Iași prin Centrul de Informare Turistică prin selectarea unor elevi voluntari pentru a suplini necesitățile partenerului pe perioade punctuale.

 • 2.3. Colaborarea între părți în vederea creșterii nivelului de angajabilitate al elevilor și absolvenților Liceului Tehnologic Economic ”Virgil Madgearu” pe piața muncii. Activități: organizarea unor evenimente și activități de educație non-formală sau mentorat, participarea, prin reprezentanți, la evenimentele organizate de Municipiul Iași prin Centrul de Informare Turistică.

 • 2.4. Susținerea dezvoltării competitivității Liceului Tehnologic Economic ”Virgil Madgearu”în domeniul educațional și de cercetare. Activități: implicarea unor profesioniști din cadrul Municipiului Iași prin Centrul de Informare Turistică în implementarea unor activități de educație formală pentru elevii Liceului Tehnologic Economic ”Virgil Madgearu”, îmbunătățirea curriculei, și a conținutului planurilor de învățământ prin întâlniri și consultări anuale cu specialiștii din Municipiul Iași prin Centrul de Informare Turistică.

 • 2.5. Dezvoltarea și creșterea profesionalismului resursei umane în domeniile de interes comune celor două părți. Activități: dezvoltarea în comun, între cei doi parteneri, și promovarea unor programe de formare continuă.

 • 2.6. Intensificarea activităților de cercetare-dezvoltare și promovare a transferului de cunoștințe și a transferului tehnologic în domenii de interes comune celor două părți. Activități: propunerea de teme de cercetare de interes pentru partenerul 2, cu sprijinul și în colaborare cu acesta, care să fie dezvoltate în disertații sau rapoarte de cercetare, articole științifice, cărți etc., cu rezultate în beneficiul ambilor parteneri ; propunerea sau inițierea unor proiecte de cercetare comune, crearea premiselor pentru inovație tehnologică prin posibilitatea participării în proiecte de cercetare științifică; Partenerul 2 poate identifica experți care să susțină prelegeri, workshop-uri în cadrul cursurilor relevante de la Municipiul Iași prin Centrul de Informare Turistică, școli de vară, seminarii, conferințe sau alte evenimente relevante desfășurate în cadrul Liceului Tehnologic Economic ”Virgil Madgearu”.

 • 2.7. Dezvoltarea infrastructurii de cercetare și/sau educaționale a Liceului Tehnologic Economic ”Virgil Madgearu” în vederea asigurării unui cadru care facilitează formarea elevilor conform așteptărilor pieței muncii. Activități: înființarea și dezvoltarea unor centre de excelență în cercetare și/sau educație cu membri angajați în Municipiul Iași prin Centrul de Informare Turistică, iar Liceul Tehnologic Economic ”Virgil Madgearu” se angajează să promoveze continuu imaginea partenerului său în cadrul acestor spații fizice și pe platformele online;

 • 2.8. Facilitarea reciprocă a relațiilor de cooperare cu alte părți interesate, în domeniile de interes comune celor două părți, prin promovarea reciprocă a imaginii lor publice.

Art. 3 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • 3.1. Părțile desemnează următorii reprezentanți instituționali care vor facilita comunicarea cu departamentele sau direcțiile administrative ale Liceului Tehnologic Economic ”Virgil Madgearu”, respectiv ale Municipiului Iași prin Centrul de Informare Turistică, în vederea delegării de atribuții și răspundere pentru organizarea și desfășurarea activităților specifice operaționalizării proiectelor derulate în parteneriat:

 • a) Din partea Liceului Tehnologic Economic ”Virgil Madgearu”:

Numele: Prof. Dr. Laura Maria Carstea - Director;

(pentru inițierea/ dezvoltarea/ implementarea activităților comune destinate elevilor și absolvenților Liceului Tehnologic Economic ”Virgil Madgearu”, pentru o mai bună inserție a acestora pe piața muncii)

E-mail: exam_madgearu@yahoo.com Telefon: + 40232316238

 • b) Din partea Municipiului Iași prin Centrul de Informare Turistică

Numele: Anca Zota

(pentru coordonarea activităților studenților în cadrul instituției reprezentate și prezentarea produselor, serviciilor instituției gazdă)

E-mail: turism.iasi@gmail Telefon: + 40232261990

 • 3.2. Părțile se implică activ în organizarea și derularea în condiții adecvate a activităților comune propuse în baza acestui acord de parteneriat și/sau a actelor adiționale atașate acestuia;

 • 3.3. Părțile fac publice elemente referitoare la acțiunile derulate în comun, fără a aduce prejudicii Municipiului Iași prin Centrul de Informare Turistică, respectiv Liceului Tehnologic Economic ”Virgil Madgearu” indiferent de natura acestora;

 • 3.4. Părțile organizează de comun acord un program de practică pentru elevii Liceului Tehnologic Economic ”Virgil Madgearu”, precizând clar condițiile și alte detalii organizatorice (e.g. confidențialitatea datelor, perioada de practică, numărul maxim de locuri propuse, numărul orelor de practică, coordonatori din partea fiecărei părți, instrumente de evaluare a activității de practică) alături de o anexă cu numele elevilor.

 • 3.5. Pe perioada desfășurării stagiilor de practică, elevii Liceului Tehnologic Economic ”Virgil Madgearu”, sunt obligați să cunoască și să-și însușească instrucțiunile, regulile, procedurile, politica de confidențialitate și politica de securitate a Municipiului Iași prin Centrul de Informare Turistică conform instruirii realizate de către specialiști ai acesteia;

 • 3.6. În limita respectării confidențialității datelor și a intimității angajaților săi, Municipiul Iași prin Centrul de Informare Turistică facilitează comunicarea Liceului Tehnologic Economic ”Virgil Madgearu” cu aceștia, în vederea realizării unor studii statistice și pe calitate, utile dezvoltării instituționale și adaptării politicilor interne a uneia sau ambelor părți (e.g. studii legate de așteptările angajatorilor privind nivelul de cunoștințe pe care ar trebui să-l aibă absolvenții Liceului Tehnologic Economic ”Virgil Madgearu” pentru asigurarea competitivității pe piața muncii, așteptări ale studenților privind condițiile oferite de angajatori, studii privind noi ocupații pe piața muncii etc.)

Art. 4 VALABILITATEA ȘI MODIFICAREA ACORDULUI

 • 4.1. Prezentul Acord intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și este valabil timp de 3 ani.

 • 4.2. Prezentul Acord încetează în cazul expirării termenului pentru care este încheiat, prin acordul părților sau prin denunțarea unilaterală, notificată celeilalte părți cu cel puțin 60 de zile înainte.

 • 4.3. Modificarea clauzelor prezentului Acord se face numai prin act adițional încheiat între părți, în formă scrisă.

Art. 5 DISPOZIȚII FINALE

5.1. Prezentul Acord nu creează obligații financiare.

 • 5.2. Prezentul Acord a fost încheiat astăzi ......... în 2 (două) exemplare, ambele cu valoare de

original, câte unul pentru fiecare parte.

Din partea

Liceului Tehnologic Economic ”Virgil Madgearu”

Din partea Municipiului Iași


Primar,

Mihai Chirica [Semnătura]


Director,

Prof. Dr. Laura Maria Carstea

Direcția Juridică, Director Executiv

Cristina OȚELEANU

[Semnătura]

Șef Serviciul Legislație, Metodologie si Avize Legalitate Mihaela PINTILIE [Semnătura]

Șef Birou Cooperare Economică și Turism Anca Zota [Semnătura]

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Adrian Florin Boca Consilier local,