Hotărârea nr. 102/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de parteneriat ce stabilește cadrul de colaborare dintre Municipiul Iasi si Universitatea „Al. I. Cuza” Iasi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de parteneriat ce stabilește cadrul de colaborare dintre Municipiul Iasi si Universitatea „Al. I. Cuza” Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29.03.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturala Invatamant Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate 23536 /04.03.2019, cu Anexa 1 la referat - Acord de parteneriat - Universitatea « Al. I. Cuza » Iasi;

Având în vedere prevederile art. 36 alin. 2 litera (d), punctul 6 lit. (a) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă semnarea unui Acord de parteneriat ce stabilește cadrul de colaborare dintre Municipiul Iasi si Universitatea „Al. I. Cuza” Iasi, identificat în Anexa 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze Acordul de parteneriat dintre Municipiul Iasi si Universitatea „Al. I. Cuza” Iasi.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată către: Primarul Municipiului Iași; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Biroul Cooperare Economica și Turism, Centrul de Informații pentru Cetățeni, Biroul Relații cu Societatea Civilă, Biroul Evenimente Publice, Direcția Juridică, Universitatii „Al. I. Cuza” Iasi și Instituția Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Biroul Cooperare Economica și Turism, Centrul de Informații pentru Cetățeni, Biroul Relații cu Societatea Civilă, Biroul Evenimente Publice, Direcția Juridică, Universitatea „Al. I. Cuza” Iasi.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca                       Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 102 din 29 martie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa 1 la H.C.L nr. 102 din 29 martie 2019


Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Facultatea de Geografie și Geologie

Bulevardul Carol I nr. 11,

cod 700506 Iași, România

Telefon UAIC: +40 232 201770 /Fax: +40 232 201121 Telefon FGG: + 40 232-201074 /Fax +40 232-201474 Email: geoiasi@uaic.ro

Site: www.geo.uaic.ro


Municipiul Iași

Bd. Stefan cel Mare si Sfant nr. 11, cod 700064, Iași, România

Tel/Fax: +40 232 211215

+40 232 211200

Email: turism.iasi@gmail.com ........

Website: http: //www.turism-iasi. ro/


Nr. ______________ din _______________________


Nr. ______________ din _______________________


ACORD DE PARTENERIAT

Art. 1 PĂRȚILE

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC), prin Facultatea de Geografie și Geologie, cu sediul în Bulevardul Carol I, nr.11, cod 700506, municipiul Iași, județul Iași, România, cod unic de înregistrare 4701126 și cont RO33 TREZ 4062 0F37 0100 XXXX deschis la Trezoreria Municipiului Iași, reprezentată prin prof. univ. dr. Mihaela ONOFREI în calitate de Ordonator de credite, numită în cele ce urmează (acronim) UAIC-FGG (sau Partener 1)

Și -

Municipiul Iasi cu sediul în Bd. Stefan cel Mare si Sfant nr. 11, localitatea Iași, județul Iași, România, cod unic de înregistrare 4541580, și cont bancar numărul RO64TREZ24A545000200130X, deschis la Trezoreria Iași reprezentată prin Mihai Chirica, în calitate de PRIMAR, numită în cele ce urmează [acronim] Municipiul Iași, (sau Partener 2).

a intervenit prezentul acord de parteneriat (denumit în cele ce urmează Acordul), cu respectarea următoarelor condiții:

Art. 2 OBIECTIVELE ȘI ACTIVITĂȚILE PROPUSE

Prezentul acord stabilește cadrul de colaborare dintre părțile semnatare mai sus menționate.

Parteneriatul se bazează pe recunoașterea intereselor comune în domeniile de competență, pe deschidere și bună credință reciprocă, având ca scop dezvoltarea relațiilor de cooperare între cele două părți, prin realizarea de activități complementare care să atingă unul sau mai multe dintre următoarele obiective:

 • 2.1. Intensificarea comunicării între părți în vederea asigurării unei transparențe privind organizarea și desfășurarea unor evenimente academice și de informare în beneficiul studenților și absolvenților UAIC-FGG; Activități: realizarea unor întâlniri periodice între parteneri pentru a discuta diversele oportunități, oferirea de date de către Partenerul 2 privind parcursul profesional a absolvenților UAIC-FGG la solicitările privind rankingul universitar, oferirea de date publice de către UAIC-FGG la solicitarea partenerului.

 • 2.2. Cunoașterea mai bună, de către studenții UAIC-FGG, a necesităților pieței muncii, adaptarea mai bună la aceasta, creșterea inserției lor pe piața muncii și cunoașterea necesităților precise ale fluxului de lucru în cadrul Municipiului Iași. Activități: efectuarea unor tururi ghidate, vizite, prezentări tehnice, a unor activități aplicative și chiar a unor practici de specialitate în cadrul Municipiului Iași. În cadrul vizitelor studenților însoțiți de un cadru didactic, se vor oferi informații cu privire la activitatea principalelor departamente ale partenerului (ex. Secretariat, Resurse Umane, Recepție, Producție, laboratoare de cercetare etc.) și prezentarea proiectelor aflate în desfășurare cu impact asupra comunității. Este importantă identificarea unor formule de stagii de practică în cadrul instituției de care pot beneficia studenții UAIC-FGG. De asemenea, UAIC-FGG va sprijini diversele evenimente din cadrul Municipiului Iași. prin selectarea unor studenți voluntari pentru a suplini necesitățile partenerului pe perioade punctuale.

 • 2.3.  Colaborarea între părți în vederea creșterii nivelului de angajabilitate al studenților și absolvenților UAIC-FGG pe piața muncii. Activități: organizarea unor evenimente academice, activități de educație non-formală sau mentorat, participarea, printr-un reprezentant, la Evenimentele de Carieră organizate de UAIC-FGG ca speaker sau expozant în cadrul evenimentului.

 • 2.4. Susținerea dezvoltării competitivității UAIC-FGG în domeniul educațional și de cercetare. Activități: implicarea unor profesioniști din cadrul Municipiului Iași. în implementarea unor activități de educație formală pentru studenții UAIC-FGG, îmbunătățirea curriculei universitare, a structurii curriculare și a conținutului planurilor de învățământ prin întâlniri și consultări anuale cu specialiștii din Municipiul Iași.

 • 2.5. Dezvoltarea și creșterea profesionalismului resursei umane în domeniile de interes comune celor două părți. Activități: dezvoltarea în comun, între cei doi parteneri, și promovarea unor programe de formare continuă, studii postuniversitare și masterale și doctorale. UAIC-FGG va promova, în orice moment, oferta de muncă ale partenerului în cadrul Facultății (pe site-ul oficial și pe pagina de Facebook). Partenerii vor pune la dispoziție spații de întâlnire și formare de tipul sălilor de conferință, laboratoare etc.

 • 2.6. Intensificarea activităților de cercetare-dezvoltare și promovare a transferului de cunoștințe și a transferului tehnologic în domenii de interes comune celor două părți. Activități: propunerea de teme de cercetare de interes pentru partenerul 2, cu sprijinul și în colaborare cu acesta, care să fie dezvoltate în teze de licență, disertații sau teze de doctorat, rapoarte de cercetare, articole științifice, cărți etc., cu rezultate în beneficiul ambilor parteneri ; propunerea sau inițierea unor proiecte de cercetare comune, oferirea de către UAIC-FGG de consultanță în cercetare fundamentală în domeniile de competență ale specialiștilor din mediul academic etc.); crearea premiselor pentru inovație tehnologică prin posibilitatea participării în proiecte comune de cercetare științifică ; Partenerul 2 poate identifica experți care să susțină prelegeri, workshop-uri în cadrul cursurilor relevante de la UAIC-FGG, școli de vară, seminarii, conferințe sau alte evenimente relevante desfășurate în cadrul UAIC-FGG. De asemenea, UAIC-FGG poate delega experți pentru formare a personalului din cadrul Partenerului 2, prelegeri asupra noilor tendințe în domeniul de referință etc.

 • 2.7. Dezvoltarea infrastructurii de cercetare și/sau educaționale a UAIC-FGG în vederea asigurării unui cadru care facilitează formarea studenților UAIC-FGG conform așteptărilor pieței muncii. Activități: diverse forme de sponsorizare (e.g. dotarea de laboratoare cu sprijinul Municipiului Iași, înființarea și dezvoltarea unor centre de excelență în cercetare și/sau educație cu membri angajați în UAIC-FGG, respectiv în Municipiul Iași etc.) iar UAIC-FGG se angajează să promoveze continuu imaginea partenerului său în cadrul acestor spații fizice și pe platformele online;

 • 2.8. Facilitarea reciprocă a relațiilor de cooperare cu alte părți interesate, în domeniile de interes comune celor două părți, prin promovarea reciprocă a imaginii lor publice.

Art. 3 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • 3.1. Părțile desemnează următorii reprezentanți instituționali care vor facilita comunicarea cu departamentele sau direcțiile administrative ale UAIC-FGG, respectiv ale Municipiului Iași, în vederea delegării de atribuții și răspundere pentru organizarea și desfășurarea activităților specifice operaționalizării proiectelor derulate în parteneriat:

a) Din partea UAIC-FGG:

Numele: lect. dr. Mihai BULAI - Prodecan pentru relații internaționale, relația cu piața muncii și imagine universitară;

(pentru inițierea/ dezvoltarea/ implementarea activităților comune destinate studenților și absolvenților UAIC-FGG, pentru o mai bună inserție a acestora pe piața muncii)

E-mail: mihai.bulai@uaic.ro / Telefon: + 40232201102, int. 2529

b) Din partea Municipiului Iași

Numele: ...............

(pentru coordonarea activităților studenților în cadrul instituției reprezentate și prezentarea produselor, serviciilor instituției gazdă)

E-mail: turism.iasi@gmail.com Telefon: +40 232 267582

 • 3.2. Părțile se implică activ în organizarea și derularea în condiții adecvate a activităților comune propuse în baza acestui acord de parteneriat și/sau a actelor adiționale atașate acestuia;

 • 4.3. Părțile fac publice elemente referitoare la acțiunile derulate în comun, fără a aduce prejudicii UAIC-FGG, respectiv Municipiul Iași, indiferent de natura acestora;

  • 3.4. Părțile stabilesc de comun acord un plan privind amplasarea și distribuirea de materiale promoționale ale Municipiului Iași în campusul UAIC, respectând interesele și politicile de comunicare ale UAIC-FGG și răspunzând necesității de dezvoltare a comunității academice;

  • 3.5. Părțile organizează de comun acord un program de practică pentru studenții UAIC-FGG, precizând clar condițiile și alte detalii organizatorice (e.g. confidențialitatea datelor, perioada de practică, numărul maxim de locuri propuse, numărul orelor de practică, coordonatori din partea fiecărei părți, instrumente de evaluare a activității de practică) într-un contract separat alături de o anexă cu numele viitorilor stagiari;

  • 3.6. Pe perioada desfășurării stagiilor de practică, studenții, masteranzii și doctoranzii UAIC-FGG sunt obligați să cunoască și să-și însușească instrucțiunile, regulile, procedurile, politica de confidențialitate și politica de securitate a Municipiului Iași conform instruirii realizate de către specialiști ai acesteia;

  • 3.7. În limita respectării confidențialității datelor și a intimității angajaților săi, Municipiului Iași facilitează comunicarea UAIC-FGG cu aceștia, în vederea realizării unor studii statistice și pe calitate, utile dezvoltării instituționale și adaptării politicilor interne a uneia sau ambelor părți (e.g. studii legate de așteptările angajatorilor privind nivelul de cunoștințe pe care ar trebui să-l aibă absolvenții UAIC-FGG pentru asigurarea competitivității pe piața muncii, așteptări ale studenților privind condițiile oferite de angajatori, studii privind noi ocupații pe piața muncii etc.)

  • 3.8. În limita respectării confidențialității datelor și a intimității angajaților săi, Municipiul Iași facilitează comunicarea UAIC-FGG cu aceștia, în vederea extinderii comunității de alumni UAIC;

  • 3.9. În cazul unui suport financiar sau logistic oferit de către Municipiul Iași pentru UAIC-FGG, printr-o decizie comună a celor două părți - se vor preciza clar condițiile și alte detalii administrative într-un contract separat.

Art. 4 VALABILITATEA ȘI MODIFICAREA ACORDULUI

 • 4.1. Prezentul Acord intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și este valabil timp de 3 ani.

 • 4.2. Prezentul Acord încetează în cazul expirării termenului pentru care este încheiat, prin acordul părților sau prin denunțarea unilaterală, notificată celeilalte părți cu cel puțin 60 de zile înainte.

 • 4.3. Modificarea clauzelor prezentului Acord se face numai prin act adițional încheiat între părți, în formă scrisă.

Art. 5 DISPOZIȚII FINALE

5.1. Prezentul Acord nu creează obligații financiare

5.2. Prezentul Acord a fost încheiat astăzi ......

original, câte unul pentru fiecare parte.

Din partea UAIC-FGG (partener 1)

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI Ordonator de credite, Prof. univ. dr. Mihaela ONOFREI [Semnătura]


în 2 (două) exemplare, ambele cu valoare de


FACULTATEA DE GEOGRAFIE și GEOLOGIE, Decan, Prof. Dr. Adrian GROZAVU [Semnătura]

Birou juridic,

[Semnătura]

Serviciul pentru Studenți, Orientare în Carieră, Inserție Profesională și Alumni, Șef serviciu, Diana CHIHAIA

[Semnătura]


Din partea Municipiului Iași

Primar, Mihai Chirica [Semnătura]

Direcția Juridică, Director Executiv Cristina OȚELEANU [Semnătura]

Șef Serviciul Legislație, Metodologie si Avize Legalitate Mihaela PINTILIE [Semnătura] Șef Birou Cooperare Economică și Turism Anca Zota [Semnătura]


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Adrian Florin Boca Consilier local,