Hotărârea nr. 101/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Iași și S.C. BRAS S.R.L. necesar pentru implementarea proiectului “Iașul verde – Acțiune de plantare a 1500 de arbori în zonele Calea Chișinăului,Strada Sarmisegetuza,Bulevardul Alexandru cel Bun și Bulevardul Dacia”


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Iași și S.C. BRAS S.R.L. necesar pentru implementarea proiectului lașul verde - Acțiune de plantare a 1500 de arbori în zonele Calea Chișinăului, Strada Sarmisegetuza, Bulevardul Alexandru cel Bun și Bulevardul Dacia”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29.03.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Protectia Mediului, Turism si Agricultura a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare întocmită de către Direcția Tehnică și Servicii Comunitare, înregistrată sub nr. 27784/13.03.2019;

Având în vedere adresa transmisă de S.C. BRAS S.R.L., înregistrată la Primăria Municipiului Iași, sub nr. 94767/20.09.2018, prin care se solicită încheierea unui acord de parteneriat în vederea punerii la dispoziție a unei parcele de teren în zonele Calea Chișinăului, Strada Sarmisegetuza, Bulevardul Alexandru cel Bun și Bulevardul Dacia, necesară plantării unui număr de 1500 de arbori și acordarea de sprijin logistic pentru amenajarea zonelor în care se va desfășura plantarea;

Având în vedere prevederile Legii nr.24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă încheierea Acordului de Parteneriat între Municipiul Iași și S.C. BRAS S.R.L. necesar implementării proiectului lașul verde - Acțiune de plantare a 1500 de arbori în zonele Calea Chișinăului, Strada Sarmisegetuza, Bulevardul Alexandru cel Bun și Bulevardul Dacia”.

Art.2. Se mandatează Primarul Municipiului Iași să semneze, în numele și pentru Municipiul Iași, Acordul de Parteneriat menționat la articolul 1.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată către: Primarul Municipiului Iași, Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare, Direcția Tehnică și Servicii Comunitare, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, S.C. Servicii Publice S.A. și S.C. BRAS S.R.L. și Instituția Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare, Direcția Tehnică și Servicii Comunitare, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, S.C. Servicii Publice S.A. și S.C. BRAS S.R.L.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca                        Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 101 din 29 martie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa 1 la H.C.L nr. 101 din 29 martie 2019 privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Municipiul Iași și S.C.

BRAS S.R.L. necesar implementării proiectului lașul verde - Acțiune de plantare a 1500 de arbori în zonele Calea Chișinăului, Strada Sarmisegetuza, Bulevardul Alexandru cel Bun și Bulevardul Dacia”

ACORD PARTENERIAT nr. ___________ / __________ 2019

 • A.    Între:

MUNICIPIUL IAȘI, cu sediul în Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt Nr.11, cod poștal 700064, localitatea Iași, județul Iași, Cod Fiscal:    4541580,

cont__________________________, deschis la Trezoreria Iași, telefon 0232-211215,

fax 0232-211200, reprezentată legal prin Primar Mihai CHIRICA,

și

S.C. BRAS S.R.L., cu sediul în str. Silvestru nr.4, Iasi, Romania, cod postal 700770, NIRC: J22/459/1993, cont_______________________, deschis la_________,

reprezentată legal prin Manager Cristian COJOCARU,

denumiți în continuare Parteneri, se încheie următorul acord de parteneriat:

 • B. OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT

Obiectul prezentului acord îl constituie implicarea și susținerea comună a proiectului “lașul verde - Acțiune de plantare a 1500 de arbori în zonele Calea Chișinăului, Strada Sarmisegetuza, Bulevardul Alexandru cel Bun și Bulevardul Dacia” ce se va desfășura în data de 13.04.2019.

 • C. DURATA ACORDULUI

Prezentul acord de parteneriat intră în vigoare la data semnării lui de ambele părți și este valabil până la îndeplinirea tuturor obligațiilor de către părți. Prelungirea prezentului acord se va face cu acordul fiecărei părti implicate.

 • D. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Partenerii se angajează să facă toate demersurile necesare pentru implementarea obiectului prezentului acord de parteneriat, respectiv:

S.C. BRAS S.R.L., se angajează să facă toate demersurile necesare pentru promovarea, organizarea campaniei și coordonarea acțiunii de plantat.

Punctual, societatea se obligă să organizeze următoarele acțiuni, în vederea implementării proiectului:

 • - organizarea de campanii online de informare/conștientizare cu tema “lașul verde -Acțiune de plantare a 1500 de arbori în zonele Calea Chișinăului, Strada Sarmisegetuza, Bulevardul Alexandru cel Bun și Bulevardul Dacia”;

 • - punerea la dispoziție cu titlu gratuit a unui număr de 1500 de arbori - specia Fraxinus excelsior;

 • - asigurarea plantării materialului săditor prin angajați voluntari ai societății;

Municipiul Iași se angajează să susțină și să promoveze proiectul prin acțiuni specifice:

 • - punerea la dispoziție a suprafeței de minim 1500 mp teren situat în zonele Calea Chișinăului, Strada Sarmisegetuza, Bulevardul Alexandru cel Bun și Bulevardul Dacia;

 • - va acorda sprijin logistic pentru amenajarea zonei în care se va desfășura plantarea (săparea gropilor, lopeți, găleți, apă), în baza Contractului de delegare a gestiunii nr. 78115/01.09.2010, încheiat între SC Servicii Publice SA și Municipiul Iași;

- asigurarea săpării gropilor înainte de plantare;

- asigurea necesarului de apă pentru supraviețuirea puieților;

- implicarea în organizarea acțiunii de plantat împreună cu S.C. BRAS S.R.L.;

- organizarea unei conferințe de presă având ca temă proiectul “lașul verde - Acțiune de plantare a 1500 de arbori în zonele Calea Chișinăului, Strada Sarmisegetuza, Bulevardul Alexandru cel Bun și Bulevardul Dacia”, în care să facă cunoscute opiniei publice intențiile pe care instituția le are referitoare la implicarea sa în proiect.

 • E. FORȚA MAJORĂ

Forța majoră este orice împrejurare independentă de voința părților, imprevizibilă și insurmontabilă, intervenită după data încheierii prezentului Acord de parteneriat și care împiedică executarea acestuia.

Sunt considerate cazuri de forță majoră, în sensul acestui articol, împrejurări care includ, dar nu se limitează la: război, revoluție, cutremur, incediu, mari inundații, apariția unor dispoziții legale care impiedică executarea acordului etc.

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor asumate prin prezentul acord, dacă neexecutarea este generată de un caz de forță majoră.

Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de 2 zile calendaristice de la data apariției respectivului caz de fortă majoră și să-i comunice actele doveditoare în cel mult 5 zile calendaristice de la aceeași dată.

Partea care invocă forța majoră trebuie să-i comunice de îndată celeilalte părți data încetării cazului de forță majoră.

 • F. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Părțile vor face toate demersurile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului acord.

Dacă părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență privind interpretarea, executarea sau derularea prezentului contract, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România, competente potrivit dreptului comun.

 • G. CLAUZE FINALE

Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord, trebuie să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

Notificarile verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți dacă nu sunt confirmate prin intermediul oricarei modalități care asigură confirmarea.

Părțile au obligația să comunice orice modificare intervenită privind datele menționate în preambulul prezentului acord, în termen de maximum 48 de ore de la data modificării. Prezentul acord nu poate fi modificat în perioada lui de valabilitate fără acordul ambilor parteneri. Orice modificare în acest sens se va consemna într-un act adițional care devine parte integrantă a acordului de parteneriat.

Prezentul acord încheiat azi ..............................în două exemplare originale, câte unul

pentru fiecare parte.

MUNICIPIUL IAȘI

f Primar,

Mihai CHIRICA


S.C. BRAS S.R.L

Manager,

Cristian COJOCARIU

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Adrian Florin Boca Consilier local,