Hotărârea nr. 100/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Municipiul Iași si Episcopia Romano Catolică Iași pentru implementarea unor masuri organizatorice si de interventie publica in scopul pregatirii vizitei oficiale a Sanctitatii Sale Papa Francisc

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Municipiul Iași si Episcopia Romano Catolică Iași pentru implementarea unor masuri organizatorice si de interventie publica in scopul pregatirii vizitei oficiale a Sanctitatii Sale Papa Francisc

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29.03.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturala Invatamant Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare întocmită de către Direcția Tehnică și Servicii Comunitare, înregistrată sub nr. 17689 /18.02.2019;

Având în vedere adresa înregistrată la Primăria Municipiului Iași sub nr. 15263/2019, prin care solicită sprijin pentru reabilitarea spațiului în suprafață de 2.200,00 mp. în vederea pregătirii vizitei oficiale a Suveranului Pontif Papa Francisc în Municipiul Iasi;

Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere O.G. nr. 43/1997, republicata, privind regimul drumurilor;

Având în vedere Legea 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a -zone protejate;

Având în vedere Legea 422/2001, republicata, privind protejarea monumentelor istorice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă incheierea Acordului de parteneriat între Municipiul Iași si Episcopia Romano Catolică Iași pentru implementarea unor masuri organizatorice si de interventie publica in scopul pregatirii vizitei oficiale a Sanctitatii Sale Papa Francisc.

Art. 2. Se mandatează Primarul Municipiului Iași să semneze, în numele și pentru Municipiul Iași, Acordul de parteneriat menționat la articolul 1.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată către: Primarul Municipiului Iași, Direcția Tehnică și Servicii Comunitare, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, S.C. Servicii Publice S.A., SC Citadin SA, Catedrala Romano - Catolica ,,Sfânta Fecioară Maria, Regină" și Instituția Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Tehnică și Servicii Comunitare, Direcția Generală Economică și de Finanțe Publice Locale, S.C. Servicii Publice S.A., SC Citadin SA și Catedrala Romano - Catolica ,,Sfânta Fecioară Maria, Regină".

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Adrian Florin Boca Consilier local,

Nr. 100 din 29 martie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0
MUNICIPIUL IASI EPISCOPIA ROMANO CATOLICA

ACORD PARTENERIAT nr. _____ / _____ 2019

Preambul

Avand in vedere comunicatul Administratiei Prezidentiale publicat la data de 11 ianuarie 2019, prin care s-a aratat ca la initiativa Presedintelui Romaniei, a Autoritatilor statului si a Bisericii Catolice din Romania, Sanctitatea Sa Papa Francisc va întreprinde o Vizita Apostolica in Romania in perioada 31 mai - 02 iunie 2019, iar cu aceasta ocazie, Sanctitatea Sa va vizita orasele Bucuresti, Iasi, Blaj si Sanctuarul Marian de la Șumuleu Ciuc;

Avand in vedere adresa Administratiei Prezidentiale - Departamentul Cultura, Culte si Centenar prin care s-a comunicat oficial Primarului Municipiului Iasi vizita Sanctitatii Sale Papa Francisc in Romania si a solicitat in acest sens luarea masurilor privind organizarea vizitei in Municipiul Iasi;

Avand in vedere documentele comunicate de Dieceza de Iasi;

Avand in vedere Legea nr.422/2001, republicata, privind protejarea monumentelor istorice

Avand in vedere Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a -zone protejate

În baza Legii nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și a H.C.L. nr. _______/ _________2019.

  • A. Între:

MUNICIPIUL IAȘI, cu sediul în Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt Nr.11, cod poștal 700064, localitatea Iași, județul Iași, Cod Fiscal:    4541580,

cont__________________________, deschis la Trezoreria Iași, telefon 0232

211215, fax 0232-211200, reprezentată legal prin Primar Mihai CHIRICA, EPISCOPIA ROMANO CATOLICĂ IAȘI, cu sediul în Municipiul Iași, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 26, Cod Fiscal 4540135, cont RO89RNCB 0175033592360001, cod postal 700064, reprezentata legal prin Episcop Petru GHERGHEL, reprezentant al Vaticanului in Municipiul Iasi,

denumiți în continuare Parteneri, se încheie următorul acord de parteneriat:

  • B. OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT

Obiectul prezentului acord îl constituie implicarea si sustinerea comuna pentru implementarea unor masuri organizatorice si de interventie publica in scopul pregatirii vizitei oficiale a Sanctitatii Sale Papa Francisc.

  • C. DURATA ACORDULUI

Prezentul acord de parteneriat intră în vigoare la data semnării lui de ambele părți și este valabil până la îndeplinirea tuturor obligațiilor de către părți. Prelungirea prezentului acord se va face cu acordul fiecărei părti implicate.

  • D. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Partenerii se angajează să facă toate demersurile necesare pentru implementarea obiectului prezentului acord de parteneriat, respectiv:

Episcopia Romano Catolică Iași in calitate de reprezentant al Statului Vatican, se angajeaza sa intreprinda demersuri pentru organizarea vizitei Sanctitatii Sale Papa Francisc in Municipiul Iasi, sa asigure comunicarea intre Statul Vatican si Autoritatea Administratiei Publice Locale, sa coordoneze actiunile cu caracter specific aferente vizitei Papei, sa puna la dispozitie documente/inscrisuri care sa ateste ca actuala cladire a Catedralei Romano Catolice face parte din situl arheologic al Municipiului Iasi, iar vechea catedrala episcopala este inclusa pe lista monumentelor istorice in anul 2015, precum si faptul ca Episcopia Romano Catolica Iasi este direct subordonata Vaticanului si să intreprinda toate demersurile necesare pentru promovarea si organizarea vizitei Sanctitatii Sale Papa Francisc.

Municipiul Iași va efectua lucrari de reparatii si intretinere a cailor de acces public pentru deplasarea in conditii optime a sefului Statului Vatican cu autovehiculul special si a oficialitatilor straine (ambasadori, reprezentanti diplomatici, reprezentanti ai mass media, reprezentanti ai Uniunii Europene, televiziuni nationale si internationale), lucrări de amenajare a spatiilor verzi, alte actiuni organizatorice (punerea la dispozitie a logisticii necesare mesajelor papale precum si a oficialilor romani), si va aloca fondurile necesare pentru realizarea actiunilor organizatorice privind vizita Sanctitatii Sale Papa Francisc.

  • E. FORȚA MAJORĂ

Forța majoră este orice împrejurare independentă de voința părților, imprevizibilă și insurmontabilă, intervenită după data încheierii prezentului Acord de parteneriat și care împiedică executarea acestuia.

Sunt considerate cazuri de forță majoră, în sensul acestui articol, împrejurări care includ, dar nu se limitează la: război, revoluție, cutremur, incediu, mari inundații, apariția unor dispoziții legale care impiedică executarea acordului etc.

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor asumate prin prezentul acord, dacă neexecutarea este generată de un caz de forță majoră.

Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de 2 zile calendaristice de la data apariției respectivului caz de fortă majoră și să-i comunice actele doveditoare în cel mult 5 zile calendaristice de la aceeași dată.

Partea care invocă forța majoră trebuie să-i comunice de îndată celeilalte părți data încetării cazului de forță majoră.

  • F. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Părțile vor face toate demersurile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului acord.

Dacă părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență privind interpretarea, executarea sau derularea prezentului contract, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România, competente potrivit dreptului comun.

  • G. CLAUZE FINALE

Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord, trebuie să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

Notificarile verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți dacă nu sunt confirmate prin intermediul oricarei modalități care asigură confirmarea.

Părțile au obligația să comunice orice modificare intervenită privind datele menționate în preambulul prezentului acord, în termen de maximum 48 de ore de la data modificării.

Prezentul acord nu poate fi modificat în perioada lui de valabilitate fără acordul ambilor parteneri. Orice modificare în acest sens se va consemna într-un act adițional care devine parte integrantă a acordului de parteneriat.

Prezentul acord încheiat azi ................................în trei exemplare originale, câte unul

pentru fiecare parte.

MUNICIPIUL IASI

Primar

Mihai CHIRICA


EPISCOPIA ROMANO

CATOLICA IASI

Episcop

Petru GHERGHEL

Reprezentant al Vaticanului in Municipiul Iasi

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Adrian Florin Boca