Hotărârea nr. 10/2019

HOTĂRÂRE privind Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local stabilit pentru beneficiarii de venit minim garantat pentru anul 2019

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind Planul de acțiuni sau de lucrări de interes local stabilit pentru beneficiarii de venit minim garantat pentru anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 Ianuarie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Muncă și Protecție Socială a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 315/08.01.2019 al Direcției de Asistență Socială;

Având în vedere Prevederile art.6, alin.(2), alin.(6), (7), (8), (9) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificată;

Având în vedere Prevederile art.28 din H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;

Având în vedere Prevederile art.34 din H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificat prin pct.8 al art.I din H.G. nr.1.291/2012 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin H.G. nr.50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea

1 / 4 la H.C.L. nr. 10 din 31 Ianuarie 2019

copiilor, aprobate prin H.G. nr.52/2011, și pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin H.G. nr.38/2011, și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, aprobate prin H.G. nr.577/2008;

Având în vedere Prevederile H.G. nr.778 / 2013, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2011 privind venitul minim garantat, aprobate prin H.G. nr.50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin H.G. nr.38/2011 și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobate prin H.G. nr.920/2011;

Având în vedere O.U.G nr. 93 din 08.12.2016, pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistență socială, precum și pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016;

Având în vedere Prevederile Legii asistenței sociale nr.292/2011;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - Se aprobă Planul de acțiuni sau de lucrări de interes local stabilit pentru beneficiarii de venit minim garantat pentru anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - (1) Beneficiarii venitului minim garantat vor fi repartizați la Primăria Municipiului Iași și unitățile din subordine, S.C. Salubris S.A., S.C. Servicii Publice Municipale S.A, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Iași, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială, Curtea de Apel Iași, Tribunalul Iași, Judecătoria Iași, Casa Județeană de Pensii Iași, Direcția de Asistență Socială Iași și unitățile din subordine, organizații nonguvernamentale, partenere in programele sociale ale municipalității și alte instituții, pe bază de contract, la solicitarea acestora.

(2) După primirea persoanelor repartizate, instituțiile menționate la alin.(1) au următoarele obligații:

 • a) să asigure instructajul privind normele de tehnică a securității muncii;

 • b) să țină evidența efectuării orelor de muncă, într-un registru, în funcție de repartițiile transmise de către Direcția de Asistență Socială Iași;

 • c) să întocmească situația lunară privind persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, precum și activitățile realizate de acestea, conform planului de acțiuni și potrivit modelului din anexa nr.7 la H.G. nr.778/2013.

Art.3 - (1) Direcția de Asistență Socială Iași, prin serviciul de specialitate își va asuma responsabilitatea privind îndeplinirea următoarelor obligații:

 • a) să întocmească anual un plan de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă;

 • b) să afișeze la loc vizibil planul de acțiuni sau de lucrări de interes local prevăzut la lit.a, lista cu beneficiarii de ajutor social, precum și cu persoanele care urmează să efectueze orele de muncă;

 • c) să întocmească situația lunară privind persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, precum și activitățile realizate de acestea, conform planului de acțiuni. Situația se va completa pe baza evidențelor transmise de la instituțiile prevăzute la pct.2, potrivit modelului din anexa nr.7 la H.G. nr.778/2013.

(2) Direcția de Asistență Socială poate emite repartiții și pentru alte persoane din familia beneficiară, la cererea titularului, în situația în care se dorește acest lucru. În acest context, persoanele respective vor desfășura împreună numărul de ore de muncă necesar, calculat conform fișei de calcul de la dosarul constituit în vederea acordării venitului minim garantat pentru familia respectivă.

Art.4 De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 16/2018 își încetează efectele.

Art.5. Copie după prezenta hotarâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași;Instituției Prefectului Județului Iași;Directiei Asistență Socială.

Art.6. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Directia Asistență Socială .

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Manuel Ciprian Bostan


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 10 din 31 Ianuarie 2019

Anexa nr.1

la H.C.L. nr.10 din 31 ianuarie 2019

PLANUL DE ACȚIUNI SAU DE LUCRĂRI DE INTERES LOCAL STABILIT PENTRU BENEFICIARII DE VENIT MINIM GARANTAT, în conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare CADRUL GENERAL - ANUL 2019

Departament:     Serviciul de Beneficii de Asistență Socială, serviciu de specialitate din cadrul Direcției de Asistență Socială Iași

Unitatea ierarhică: Direcția de Asistență Socială Iași

Cadru legislativ: Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificată prin Legea nr.276/24.12.2010 și prin Legea nr.166/09.10.2012 (art.6)

H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificată și completată prin H.G. nr.57/2012, H.G. nr.225/2012 și H.G. nr.1291/2012 (art.28 și art.34); H.G. nr.778/2013 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr 416/2001 privind venitul minim garantat, O.U.G nr. 93 din 08.12.2016, pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistență socială, precum și pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016;

NR. CRT.

DENUMIRE OBIECTIV

ACȚIUNI

INSTITUȚIE RESPONSABILĂ

TERMEN

DE REALIZARE

OBSERVAȚII

1.

Repartizarea persoanelor apte de muncă, în conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

 • - Întocmirea repartițiilor lunare, pe tipuri de instituții partenere (adresă către instituții/bonuri pentru beneficiari, cuprinzând date de identificare a persoanelor, numărul de ore stabilit lunar în funcție de cuantumul ajutorului social, conform formulei de calcul prevăzută în H.G. nr.50/2011, și semnătura / data primirii repartiției).

 • - În situația reluării acordării dreptului de ajutor social, după achitarea obligațiilor legale față de bugetul de stat, orele aferente acțiunilor și lucrărilor de interes local se vor repartiza proporțional, astfel încât efectuarea lor să fie finalizată în termen de maximum 3 luni de la reluarea

Direcția de Asistență

Socială - prin serviciul de specialitate

Anul 2019, lunar, în primele     10     zile

lucrătoare ale lunii. Prin excepție,    se     va

repartiza și după această dată numai pentru beneficiarii care nu s-au prezentat la sediul direcției din motive obiective și care pot finaliza numărul de ore de muncă până la data predării pontajului

Se va lua în considerare nivelul de studii/gradul de instrucție a persoanelor repartizate, restricțiile medicale prevăzute în actele medicale, etc.

plății.

- Evidența repartițiilor lunare se va ține în registrul de intrare-ieșire al serviciului de specialitate din cadrul Direcției de Asistență Socială Iași

2.

Asigurarea          protecției,

securității și sănătății în muncă

 • - Instructaj privind normele de tehnică a securității muncii (referitor la cadrul legislativ de specialitate, privind protecția și securitatea în muncă);

-Supravegherea activităților desfășurate, printr-o   persoană desemnată să

coordoneze și să controleze acțiunile desfășurate din fiecare instituție;

 • -  Dotarea cu unelte și echipament necesar, în funcție de tipul de activitate ce urmează să fie prestată;

 • -     Instructaj     privind     asigurarea

confidențialității datelor și protejarea informațiilor,    respectiv    răspunderea

penală, după caz, pentru persoanele care desfășoară activități de arhivare a actelor administrative ori care cuprind date personale ale cetățenilor.

Toate instituțiile partenere (Primăria Municipiului Iași, S.C. Salubris S.A., S.C. Servicii    Publice    S.A.,

Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Iași, Curtea de Apel Iași,     Tribunalul     Iași,

Judecătoria Iași, Casa Județeană de Pensii Iași, Direcția    de    Asistență

Socială Iași și unitățile de asistență    socială    din

subordinea sa, precum și organizațiile nonguverna-mentale, partenere în programele sociale ale municipalității);

- Alte instituții, pe bază de contract, la solicitarea acestora.

Anul 2019, lunar sau ori de câte ori este nevoie

Tipuri de activități ce pot fi prestate, în funcție de specificul fiecărei     instituții/

unități: întreținere/ curățenie spații cu destinația de birouri, curățenie stradală, a căilor de acces, a locurilor de joacă, întreținerea spațiilor verzi, plantări de arbori și arbuști, salubrizarea piețelor, târgurilor, oboarelor, lucrări de decolma-tare a șanțurilor/ deszăpezire, etc.

3.

Evidența persoanelor care prestează acțiuni sau lucrări de interes local

 • - Întocmirea lunară a foilor de prezență (pontaje) pentru persoanele care au desfășurat activități;

 • -  Întocmirea situației lunare privind persoanele care au efectuat orele de muncă, pe tipuri de activități prestate, potrivit modelului din Anexa nr.7 la H.G. nr.778/2013;

 • - Transmiterea la Direcția de Asistență Socială a foilor de prezență, în vederea prelucrării acestora de către serviciul de

Toate instituțiile partenere

Anul 2019, lunar, transmiterea pontajelor - în primele 2 zile lucrătoare ale lunii următoare    efectuării

orelor de muncă;

Un alt termen, mai scurt, la solicitarea expresă a Direcției de Asistență Socială Iași, în funcție de adresele transmise    de     la

Dacă în pontajele inițiale nu sunt înregistrate unele persoane,     deși

acestea au orele de muncă prestate în totalitate, instituțiile partenere      vor

transmite pontaje suplimentare.    în

situația în care acestea nu pot fi

2 / 3 la H.C.L. nr. 10 din 31

Ianuarie 2019

specialitate și pregătirea documentației de plată către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială;

- Foile de pontaj și situațiile lunare privind beneficiarii de ajutor social care au efectuat orele de muncă și activitățile prestate se vor înregistra în același registru cu repartițiile transmise de către Direcția de Asistență Socială.

A.J.P.I.S. Iași (solicitarea documentelor pentru plata lunară a ajutoarelor, de plată la un alt termen decât cel prevăzut de legea în vigoare).

operate în timp util de către Direcția de Asistență Socială sau    nu    sunt

acceptate la plată de către A.J.P.I.S. Iași,        instituțiile

implicate își vor da concursul pentru transferarea orelor de muncă pentru luna următoare.

4.

Eficientizarea lucrărilor

/colaborărilor

 • - Întocmirea lunară a necesarului de forță de muncă din rândul beneficiarilor de venit minim garantat pentru desfășurarea activităților specifice fiecărei instituții / unități implicate;

 • - După primul trimestru al anului 2018, în funcție de planul general aprobat și solicitările lunare transmise de instituțiile implicate în urmărirea și coordonarea activităților pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social, se va întocmi planul lunar de acțiuni și lucrări de interes local, respectiv documentația necesară pentru repartițiile ulterioare lunare.

 • - În funcție de solicitările primite de la instituțiile partenere, de strategia de dezvoltare a municipiului Iași, precum și de condițiile socio-economice locale, planul de acțiuni și lucrări de interes local poate fi reactualizat pe parcursul anului 2019.

Toate instituțiile partenere; Direcția    de    Asistență

Socială - prin serviciul de specialitate

Anul 2019, lunar, transmiterea solicitării privind necesarul de forță de muncă - în primele 2 zile lucrătoare ale lunii următoare efectuării orelor de muncă (odată cu pontajele); În lipsa acestor solicitări din partea instituțiilor partenere, Direcția de Asistență Socială, prin serviciul de specialitate va repartiza un număr de persoane egal cu cel din luna precedentă ori nu va face nicio repartiție, dacă este pusă în dificultatea de a nu avea beneficiari suficienți.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Manuel Ciprian Bostan