Hotărârea nr. 1/2019

HOTĂRÂRE privind aplicarea la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi,prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de județ ”,pentru realizarea proiectului: ”e-Move – Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Iași”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aplicarea la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ ”, pentru realizarea proiectului: ”e-Move - Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în

Municipiul Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința Extraordinară în data de 14.01.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere Ordinul nr. 760 din 17.07.2018 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședință de județ, lansat de Administrația Fondului pentru Mediu;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 1362/08.01.2019 întocmit de către Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare - Serviciul Promovare și Monitorizare Calitate Mediu;

Având în vedere Studiul de fezabilitate al proiectului, Anexa 1 la prezenta hotărâre;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă aplicarea la "Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ”, în vederea cofinanțării acestuia de către Ministerul Mediului din veniturile rezultate din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră încasate la Fondul pentru mediu, în limita creditelor de angajament și creditelor bugetare prevăzute cu această destinație prin bugetul anual al Fondului pentru mediu.

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului ”e-Move - Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Iași”- Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ", în cuantum de 1.063.740,71 lei (inclusiv TVA).

Art. 3. Se aprobă contractarea finanțării și desemnarea Primarului Municipiului Iași, Domnul Mihai CHIRICA să reprezinte Municipiul Iași în relația cu Autoritatea: Administrația Fondului pentru Mediu.

Art. 4. Se aprobă punerea la dispoziție a terenurilor pentru realizarea proiectului, aflate în administrarea Municipiului Iași, conform Anexa nr. 2 (4 extrase de carte funciară, identificate cu numerele cadastrale: 123108/Iași,  149362/Iași,

139537/Iași, 136604/Iași), parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se aprobă indicatorii tehnico - economici ( Anexa 1 ) pentru proiectul e-Move - Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Iași”;

Art. 6. Întocmirea documentației de achiziție publică, organizarea și derularea procedurii de achiziție publică precum și realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achizițiile publice;

Art. 7. Se asigură și susține contribuția financiară proprie în proiect a UAT Municipiul Iași, în cuantum de 70.893,69 lei, reprezentând 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului e-Move - Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Iași", precum și susținerea cheltuielilor neeligibile pentru realizarea proiectului.

Art. 8. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare; Direcției Tehnice și Servicii Comunitare; Direcției Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană, Direcției Proiecte Europene; Direcției Generale Economice si Finante Publice Locale; Serviciului Promovare și Monitorizare Calitate Mediu și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 9. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare; Direcția Tehnică și Servicii Comunitare, Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană, Direcția Proiecte Europene, Direcția Generala Economica și Finanțe Publice Locale; Serviciul Promovare și Monitorizare Calitate Mediu.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Manuel Ciprian Bostan                   Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 1 din 14 ianuarie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0