Hotărârea nr. 260/2018

HOTĂRÂRE privind completarea inventarului Domeniului Public al Municipiului Iaşi, aprobat prin H.C.L. nr. 212 / 30.05.2018 cu terenurile din Anexele 1 si 2, aflate în administrarea Municipiului Iași


Municipiul Iași Consiliul Local HOTĂRÂRE

privind completarea inventarului Domeniului Public al Municipiului Iași, aprobat prin H.C.L. nr. 212 / 30.05.2018 cu terenurile din Anexele 1 si 2, aflate în administrarea Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 27 Iunie 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 64133 / 21.06.2018, întocmită de Serviciul G.I.S.- Cadastru;

Având în vedere Legea Cadastrului General și a Publlicității Imobiliare 7/1996 -privind Cadastru General;

Având în vedere Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Iași, a terenurilor din Anexele 1 si 2, după cum urmează:

-    Teren în suprafață de 440 mp.- cale acces - situat în Iași, Bld. Independentei, Tarla 3, parcela DS 70. Anexa 1.

-    Teren în suprafață de 117 mp. - scari acces - situat în Iași, Bld. Independentei, Tarla 3, Parcela CAT 71. Anexa 1.

-    Teren în suprafață de 1752 mp. - drum / cale acces - situat în Iași, zona Cicoarei -Spital Arcadia, Tarla 41, Parcelele DS 247. Anexa 2.

-    Teren în suprafață de 553 mp. - cale acces - situat în Iași, zona Cicoarei - Str. Sofia Nadejde, Tarla 41, Parcelele DS 1392. Anexa 2.

-    Teren în suprafață de 1352 mp. - drum / cale acces - situat în Iași, zona Cicoarei -Str. Sofia Nadejde, Tarla 41, Parcelele DS 257. Anexa 2.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directiei Exploatare Patrimoniu; Directiei de Arhitectura si Urbanism - Serviciul G.I.S.- Cadastru si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat Directia Exploatare Patrimoniu; Directia de Arhitectura si Urbanism - Serviciul G.I.S.-Cadastru.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local,

Florin Adrian Boca


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

19

Pentru

19

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 260 din 27 Iunie 2018

2 / 2 la H.C.L. nr. 260 din 27 Iunie 2018