Hotărârea nr. 480/2017

HOTĂRÂRE privind completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 153 din 24 aprilie 2017, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă 98 mp, situat în Iaşi, Strada Petre Ispirescu nr. 1, precum si aprobarea vânzării acestuia prin licitatie publica


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 153 din 24 aprilie

2017, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iași, cu terenul în suprafață 98 mp, situat în Iași, Strada Petre Ispirescu nr. 1, precum si aprobarea vânzării acestuia prin licitatie publica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară din data de 29 noiembrie

2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr.113112/13.11.2017 întocmită de către Direcția Exploatare Patrimoniu si Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat;

Având în vedere adresa cu nr. 22926/23.02.2017 prin care domnul Constantin Gheorghe solicita cumpararea terenului în suprafață 98 mp, situat in Iasi, strada Petre Ispirescu nr. 1, detinut prin contractul de folosinta agricola nr. 52/01.09.2008;

Având în vedere Raportul de evaluare al imobilului nr. 112785/11.11.2017, întocmit de SC Real Estate Value SRL;

Având în vedere Procesul Verbal nr. 41875/19.04.2017 al Comisiei de tehnice de analiză a solicitărilor privind cumparare a terenurilor proprietatea Municipiului Iasi constituită

prin Dispoziția nr. 1047/27.07.2016 a Primarului Municipiului Iași ;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 98/24.04.2017 privind insusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi-reactualizat;

Având în vedere Adresa nr. 27311/31.03.2017 a Compartimentului de aplicare a legilor proprietatii, respectiv Legea nr. 10/2001, republicată si Legea nr. 247/2005 ;

Având în vedere Adresa nr. 50271/11.05.2017 emisa de Serviciul Juridic si Adresa nr. 27313 din 16.11.2017 emisa de Directia Arhitectura si Urbanism-Serviciul GIS Cadastru ;

Având în vedere prevederile art. 121 si 123 ale Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată ;

Având în vedere prevederile art. 4 al Legii nr. 213/17.11.1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 153/2017, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iași, cu terenul în suprafață de 98 mp, situat in Iasi, Strada Petre Ispirescu nr. 1, identificat conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă vanzarea prin licitație publică a terenului având suprafața de 98 mp, situat in Iasi, Strada Petre Ispirescu nr.1, identificat în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se însușește Raportul de evaluare nr. 112785/11.11.2017, întocmit de SC Real Estate Value SRL care stabileste pentru terenul situat în Iași, Strada Petre Ispirescu nr. 1, in suprafata de 98 mp , valoarea de piata a terenului, la 11.170 euro, respectiv 51.330 lei si o valoare unitara de 114,00 euro /mp.

Art.4 Se aprobă Caietul de sarcini conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.5 Cheltuielile privind întocmirea in formă autentică a contractului de vânzare-cumpărare vor fi suportate de cumpărător.

Art.6 (1) Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de vânzare cumpărare.

(2) Achitarea integrală a contravalorii terenului se va face în termen de 15 zile calendaristice de la data încheierii procesului verbal de vânzare.

Art.7 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată catre: Primarul Municipiului Iași, Directia de Evidenta a Patrimoniului Public și Privat, Directia de Exploatare Patrimoniu, Directia Generala Economica si Finante Publice Locale, Comisia de vanzare, domnul Constantin Gheorghe și Instituția Prefectului Judetului Iași.

Art.8 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurata de Directia de Evidenta a Patrimoniului Public și Privat, Directia de Exploatare Patrimoniu, Directia Generala Economica si Finante Publice Locale si Comisia de vanzare

(2) Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Consilier local,    Secretar, Denisa Liliana lonașcu

Călin Scripcaru

Nr. 480 din 29 noiembrie 2017

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

3/ 3 la H.C.L. nr. 480 din 29 noiembrie 2017