Hotărârea nr. 38/2017

HOTĂRÂRE privind atribuirea in folosinta, cu titlu gratuit, a terenului proprietatea Municipiului Iasi (str. Cicoarei - str. Sarmisegetuza) in suprafata de 2500 m, strabatut de reteaua de canalizare ce se va realiza de catre Comuna Miroslava, ca urmare a implementarii proiectului de investitii ‘’Extindere infrastructura de apa uzata in localitatile Gaureni, Uricani, Bratuleni, Vorovesti, Valea Ursului si Ciurbesti din Comuna Miroslava, Judetul Iasi”


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind atribuirea in folosinta, cu titlu gratuit, a terenului proprietatea Municipiului Iasi (str. Cicoarei - str. Sarmisegetuza) in suprafata de 2500 m, strabatut de reteaua de canalizare ce se va realiza de catre Comuna Miroslava, ca urmare a implementarii proiectului de investitii ‘'Extindere infrastructura de apa uzata in localitatile Gaureni, Uricani, Bratuleni, Vorovesti, Valea Ursului si Ciurbesti din Comuna Miroslava, Judetul Iasi”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28.02.2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 19146/15.02.2017, întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 10258/31.01.2017 a Primariei Comunei

Miroslava;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 145/20.10.2015, emis de Consiliul Judetean Iasi;

Având în vedere avizul definitiv de amplasament nr. 610/30.01.2017, emis de SC Apavital SA, adresa nr. 7426/10.03.2016 emisa de SC Apavital SA, avizul de

conformitate nr. 44026/29.10.2015 emis de SC Apavital SA, avizul de principiu nr. 9373/02.04.2015 emis de SC Apavital SA;

Având în vedere avizul de gospodarire a apelor nr. 147/09.11.2016, emis

de Apele Romane - Administrația Bazinala de Apa Prut Barlad;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicata;

Având în vedereprevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

Având în vedere prevederile H.C.L. 84/2016 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba atribuirea in folosinta, cu titlu gratuit pe durata existentei constructiei, a terenului proprietatea Municipiului Iasi (str. Cicoarei - str. Sarmisegetuza), in suprafata de 2500 m, strabatut de reteaua de canalizare ce se va realiza de catre Comuna Miroslava, ca urmare a implementarii proiectului de investitii ‘'Extindere infrastructura de apa uzata in localitatile Gaureni, Uricani, Bratuleni, Vorovesti, Valea Ursului si Ciurbesti din Comuna Miroslava, Judetul Iasi”, conform planului general de situatie anexat.

Reteaua de canalizare ce se va realiza pe terenul proprietatea Municipiului Iasi, va urma traseul drumului existent (str. Cicoarei-str. Sarmisegetuza), conform planului de situatie - Anexa 1, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. In cazul dezvoltarii ulterioare a zonei, Comuna Miroslava, in calitatea de beneficiar al proiectului, va permite Municipiului Iasi accesul neingradit la reteaua de canalizare, in masura in care capacitatea tehnica a conductei permite acest lucru, fara pretentii materiale.

Art. 3. Terenul va fi predat pe baza de proces verbal.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Directiei Generale Tehnice si Investitii; Comunei Miroslava; SC Apavital SA. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5: (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat si Comuna Miroslava.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 38 din 28 februarie 2017

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 38 din 28 februarie 2017