Hotărârea nr. 308/2017

HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier supleant al domnului Vintila Iordan in cadrul Consiliului Local al Municipiului Iasi, precum si modificarea si completarea Hotararilor Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 172/2016, 173/2016, 177/2016, 407/2016, 210/2017 si nr. 222/2017


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind validarea mandatului de consilier supleant al domnului Vintila Iordan in cadrul Consiliului Local al Municipiului Iasi, precum si modificarea si completarea Hotararilor

Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 172/2016, 173/2016, 177/2016, 407/2016, 210/2017 si nr. 222/2017

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară din data de 29 august

2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 256/28.07.2017, privind incetarea de drept a calitatii de consilier local a domnului Corozal Daniel Cristinel;

Având în vedere adresa nr. 83037/23.08.2017 a Partidului ALDE Iasi prin care s-a confirmat apartenenta politică a membrului supleant în persoana domnului Vintila Iordan

Avand in vedere Procesul verbal al Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Iasi din data de 29.08.2017;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 177/24 iunie 2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local Municipal Iași, completata si modificata prin Hotararile Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 178/2016 si 334/2016;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 172/24 iunie 2016 privind alegerea comisiei de validare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr.173/24 iunie 2016 privind validarea mandatelor consilierilor locali;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr.174/24 iunie 2016 privind constatarea consiliului local ca legal constituit;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 407/29.12.2016, privind validarea mandatului de consilier supleant al domnului Bogdan Teodor Crucianu in cadrul Consiliului Local al Municipiului Iasi, precum si modificarea si completarea Hotararilor Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 172/2016, 173/2016, 177/2016 si nr. 212/2016;

Avand in vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 210/31.05.2017, privind constituirea comisiilor specifice activitatii Directiei Fond Locativ;

Avand in vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 222/23.06.2017, privind constituirea comisiilor specifice activitatii Directiei Exploatare Patrimoniu;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali;

Având în vedere dispozitiile O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a Consiililor Locale, aprobata prin Legea nr. 673/2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se validează mandatul de consilier local al domnului Vintila Iordan în cadrul Consiliului Local al Municipiului Iasi.

Art.2 Se completează si modifica in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 172/2016 privind alegerea Comisiei de validare, in sensul numirii in calitatea de membru al Comisiei de validare a domnului Vintila Iordan in locul domnului Corozal Daniel Cristinel.

Art.3 Se completează si modifica in mod corespunzator Hotărârea Consiliului Local nr. 173/2016 privind validarea mandatelor consilierilor locali ai Municipiului Iasi.

Art.4 (1) Se completează si modifica in mod corespunzator Hotărârea Consiliului Local nr. 177/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local Municipal Iași, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:

>    Se desemnează domnul viceprimar Radu Botez in locul domnului consilier Corozal Daniel Cristinel în Comisia de Amenajarea Teritoriului si Urbanism,

>    Se desemnează domnul consilier Vintila Iordan in locul domnului viceprimar Radu Botez în Comisia Economico-Financiara

>    Se desemnează domnul consilier Vintila Iordan in locul domnului Corozal Daniel Cristinel în Comisia Sanatate, Familie, Protectie Copii

(2)    Se completează si modifica in mod corespunzator Hotărârea Consiliului Local nr. 210/31.05.2017, privind constituirea comisiilor specifice activitatii Directiei Fond Locativ astfel:

>    Se desemnează domnul consilier Vintila Iordan în locul domnului Corozal Daniel Cristinel în Comisia pentru desfasurarea procedurilor de negociere a redeventelor, a valorii superficiei sau a valorii servitutii de trecere si a procedurilor pentru licitatiile publice in vederea concesionarii terenurilor cu destinatia de curte/gradina aferente spatiului locativ.

(3)    Se completează si modifica in mod corespunzator Hotărârea Consiliului Local nr. 222/23.06.2017, privind constituirea comisiilor specifice activitatii Directiei Exploatare Patrimoniu astfel:

>    Se desemnează domnul consilier Vintila Iordan în locul domnului Corozal Daniel Cristinel în Comisia pentru desfasurarea procedurilor de negociere a redeventelor, a valorii superficiei sau a valorii servitutii de trecere si a procedurilor pentru licitatiile publice in vederea concesionarii bunurilor imobile-proprietate a Municipiului Iasi.

Art.5 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale de Finante Publice Locale, Directiei Exploatare Patrimoniu, Directiei Fond

Locativ, Serviciului Resurse Umane, Pregătire Profesionala și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.6 Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate,

Secretar, Denisa Liliana Ionașcu


Consilier local,

Vlad Nicolae Nedelcu

Nr. 308 din 29 august 2017

Total

consilieri

locali

26

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

4/ 4 la H.C.L. nr. 308 din 29 august 2017