Hotărârea nr. 306/2017

HOTĂRÂRE privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile, situate in str. Bucium nr. 17 si str. Voinicilor nr. 10, proprietatea Municipiului Iasi, aflate in administrarea Colegiului Tehnic de Transporturi si Constructii Iasi si respectiv in administrarea Liceului Tehnologic Petru Poni Iasi


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile, situate in str. Bucium nr. 17 si str. Voinicilor nr. 10, proprietatea Municipiului Iasi, aflate in administrarea Colegiului Tehnic de Transporturi si Constructii Iasi

si respectiv in administrarea Liceului Tehnologic Petru Poni Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28.07.2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 70780/12.07.2017, întocmită de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere planul de amplasament si delimitare al imobilului situat in str. Bucium nr. 17 si str. Voinicilor nr. 10, intocmit de SC Grup Cinci SRL;

Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 1544/2017 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile, situate in str. Bucium nr. 17 si str. Voinicilor nr. 10, proprietatea Municipiului Iasi, aflate in administrarea Colegiului Tehnic de Transporturi si Constructii Iasi si respectiv in administrarea Liceului Tehnologic Petru Poni Iasi, conform Anexei 1, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Prevederile prezentei hotarari modifica in mod corespunzator inventarul dmeniului public al Municipiului Iasi, insusit prin HCL nr. 154/2017 si respectiv contractele de administrare incheiate cu Liceul Tehnologic Petru Poni si Colegiul Tehnic de Transporturi si Constructii.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Colegiului Tehnic de Transporturi si Constructii Iași; Liceului Tehnologic Petru Poni Iași si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Colegiul Tehnic de Transporturi si Constructii Iasi; Liceul Tehnologic Petru Poni Iasi.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Vlad Nicolae Nedelcu    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 306 din 28 iulie 2017

Total consilieri locali

26

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa Nr. 1 la HCL Nr. 306 din 28 iulie 2017

Nr.

crt.

Cod

clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Situatia juridica

1

1.6.2.

Clădire scoala veche (P+2E)

Str. Bucium nr. 17, suprafata construita la sol 1693 mp (C17 =1004 mp, C18=689 mp)

Administrarea Colegiului Tehnic de Transporturi si Constructii

2

1.6.2.

Sala polivalenta (P, P+1E in capatul salii dinspre poarta 2)

Str. Bucium nr. 17, suprafata construita la sol 530 mp - C15

3

1.6.2.

cladire anexa sala de sport - fost Atelier scoala (P)

Str. Bucium nr. 17, suprafata construita la sol 350 mp - C14

5

1.6.2.

Atelier practica (P+1E)

Str. Bucium nr. 17, suprafata totala construita la sol 1368 mp (C12=954 mp, C13=414 mp)

6

1.6.2.

Laborator incercari (P+1E)

Str. Bucium nr. 17, suprafata construita la sol 482 mp - C11

7

1.6.2.

Spalatorie si punct termic, post Trafo

Str. Bucium nr. 17, suprafata construita la sol 593 mp - C 8

9

1.6.2.

Camin C1 (P+3E)

Str. Bucium nr. 17, suprafata construita la sol 717 mp - C1

10

1.6.2.

Camin C2 (P+3E)

Str. Bucium nr. 17, suprafata construita la sol 713 mp - C2

11

1.6.2.

Camin C3 (P+3E)

Str. Bucium nr. 17, suprafata construita la sol 716 mp - C3

12

1.6.2.

Magazie-baraca metalica (P)

Str. Bucium nr. 17, suprafata construita la sol 112.00 mp - 226 mp C5

1.6.2.

Anexa beton

Str. Bucium nr. 17, suprafata 31 mp - C4

13

1.6.2.

Cabina poarta nr.2 (P)

Str. Bucium nr. 17, suprafata construita la sol 14 mp - C10

14

1.6.2.

Cabina poarta nr.1 (P)

Str. Bucium nr. 17, suprafata construita la sol 12 mp - C19

15

0.1.

Teren

Str. Bucium nr. 17, suprafata 30352 mp

16

1.6.4.

cladire cantina

str. Voinicilor nr. 10, suprafata construita la sol 1369 mp - C7

Administrarea Liceului Tehnologic Petru Poni Iasi

17

1.5.2.

magazie zarzavat

str. Voinicilor nr. 10, suprafata construita la sol 151 mp - C6

Presedinte de Sedinta Consilier local,

Vlad Nicolae Nedelcu

3 / 3 la H.C.L. nr. 306 din 28 iulie 2017