Hotărârea nr. 239/2017

HOTĂRÂRE privind derularea procedurii de achizitie de tramvaie rulate de la autoritățile administrative ale orașelor Mülheim an der Ruhr și Essen din Germania


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind derularea procedurii de achizitie de tramvaie rulate de la autoritățile

administrative ale orașelor Mulheim an der Ruhr și Essen din Germania

J    J

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

23.06.2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere amendamentul formulat si aprobat in plenul sedintei si consemnat in procesul - verbal al sedintei de Consiliul Local privind modificarea titlului proiectului, care va avea urmatorul continut : “ proiect de hotarare privind derularea procedurii de achizitie de tramvaie rulate de la autoritățile administrative din orașele Mulheim an der Ruhr și Essen din Germania” ;

Avand in vedere amendamentul formulat si aprobat in plenul sedintei si consemnat in procesul - verbal al sedintei de Consiliul Local privind eliminarea articolului 3 si modificarea articolului 1 din proiectul de hotarare ;

Avand în vedere referatul de specialitate întocmit de către Direcția Tehnică și Servicii Comunitare - Biroul Reglementare Transporturi Urbane, înregistrat sub nr.61373 din 15.06.2017;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr.169 din 31 mai 2016 prin care s-a aprobat delegarea serviciului de transport public către Societatea Compania de Transport Public Iași S.A. și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Iași;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 215 din 31 mai 2017 prin care s-a mandatat Societatea Compania de Transport Public Iași S.A. să depună în numele și pentru Municipiul Iași, oferte pentru achiziția de tramvaie rulate;

Având în vedere Raportul intocmit de către Societatea Compania de Transport Public Iași S.A. privind oferta acceptata de autoritatea locală din orașul Essen și autoritatea locală din orașul Mulheim an der Ruhr, înregistrat la Primăria Municipiului Iași sub numărul 61564/15.06.2017;

Având in vedere că Municipiul Iași are calitatea de unic acționar la Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă derularea procedurii de achizitie a 11 tramvaie rulate de la autoritățile administrative din orașele Mulheim an der Ruhr și Essen din Germania, precum si a pieselor de schimb, conform ofertei Anexa 1 , ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art- 2. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze în numele și pentru Municipiul Iași, contractele pentru achiziția de tramvaie rulate cu autoritățile administrative din orașele Mulheim an der Ruhr și Essen din Germania.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Juridice; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare; Direcției Tehnice și Servicii Comunitare; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Societatii Compania de Transport Public Iași S.A. si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Juridica; Direcția Generala Tehnica și Dezvoltare; Direcția Tehnica și Servicii Comunitare; Direcția Generala Economica și Finanțe Publice Locale; Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Vlad Nicolae Nedelcu    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 239 din 23 iunie 2017

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

16

Împotrivă

6

Abțineri

1

3 / 3 la H.C.L. nr. 239 din 23 iunie 2017