Hotărârea nr. 187/2017

HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului Adiţional nr. 17 la Actul Constitutiv și Actulului Adiţional nr. 18 la Statutul Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – ARSACIS


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Actului Adițional nr. 17 la Actul Constitutiv și Actulului Adițional nr. 18 la Statutul Asociației Regionale a Serviciilor

de Apă Canal Iași - ARSACIS

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară din data de 31 mai 2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand în vedere referatul de specialitate nr. 47893 din 08.05.2017, întocmit de Direcția Generala Tehnica si de Investitii;

Având în vedere adresa Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași -ARSACIS înregistrată sub numărul 24948 din 03.03.2017;

Având în vedere nota de fundamentare întocmită de ARSACIS cu privire la Actul Adițional nr. 17 la Actul Constitutiv și Actul Adițional nr. 18 la Statutul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS și SC APAVITAL SA;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice;

Având în vedere prevederile art. 2 alin. 2), art. 11 lit. b), art.13, art. 16, alin. 2) lit. d), h) și lit.j) din Statutul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS;

Având în vedere prevederile art. 58 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS și SC APAVITAL SA;

Având în vedere prevederile Hotărârii Adunării Generale a Asociaților ARSACIS nr. 25/28.12.2016, precum și Procesul verbal al ședinței Adunării Generale a Asociaților ARSACIS din data de 28.12.2016;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă Actul Adițional nr. 17 la Actul Constitutiv al Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS, al cărei membru este Municipiului Iași, fiind acordat mandat special Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS să semneze prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației - domnul Victor Chirilă, în numele și pe seama Municipiului Iași, Actul Adițional nr. 17.

Art.2 Se aprobă Actul Adițional nr. 18 la Statutul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS, al cărei membru este Municipiului Iași, fiind acordat mandat special Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS să semneze prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației - domnul Victor Chirilă, în numele și pe seama Municipiului Iași, Actul Adițional nr.18.

Art.3 Actul Adițional nr. 17 la Actul Constitutiv și Actul Adițional nr. 18 la Statutul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași- ARSACIS constituie parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, ARSACIS, SC APAVITAL SA și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS, prin aparatul de specialitate.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Violeta Adriana Gaburici Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate,

Secretar, Denisa Liliana Ionașcu


Nr. 187 din 31 mai 2017

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

3/ 3 la H.C.L. nr. 187 din 31 mai 2017