Hotărârea nr. 157/2017

HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism (C.T.A.T.U.)


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism (C.T.A.T.U.)

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

24.04.2017;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 41648 din data de 18.04.2017 întocmită de Serviciul Urbanism;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași cu nr. 288

din 31.08.2015, modificata cu HCL nr. 337/29.10.2016, nr.53/29.02.2016 si nr. 55 din 28.02.2017; 127 din 31.03.2017.

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul modificata prin Ordonanta de urgenta nr.100/2016;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de Organizare si Funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism, conform Anexei 1 la prezenta Hotărâre.

Art. 2. Anexa nr. 2 la HCL 288/31.08.2015 isi inceteaza efectele juridice.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Serviciului Autorizare Constructii; Asociațiilor Profesionale interesate; Serviciului Centrul de Informatii pentru Cetateni si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Autorizare Constructii.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Violeta Adriana Gaburici


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 157 din 24 aprilie 2017

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

ANEXA I la HCL nr. 157/24.04.2017

Regulament de Organizare și Funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism ( C.T.A.T.U.)

A. DISPOZIȚII GENERALE

)

ART.1. Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism (denumită în continuare C.T.A.T.U.) se constituie ca organ consultativ cu atribuții de analiză, expertizare tehnică și consultanță, care asigură fundamentarea tehnică a avizului arhitectului-șef. Baza legală este constituită de articolul 37 alin (1) din Legea nr. 350/2001 actualizată, privind amenajarea teritoriului si urbanismul.

B. SCOPUL ÎNFIINȚĂRII

)

ART.2. C.T.A.T.U. este organizată în scopul îmbunătățirii calității deciziei referitoare la dezvoltarea spațială durabilă a municipiului Iași și funcționează pe lângă compartimentul specializat din cadrul Primăriei Municipiului Iași, în baza Regulamentului de Organizare și Funcționare aprobat de Consiliul Local al Municipiului Iași.

ART.3 C.T.A.T.U. sprijină compartimentul specializat din cadrul Primăriei Municipiului Iași în domeniul acestuia de activitate, fundamentând din punct de vedere tehnic emiterea avizului

arhitectului-șef pentru documentațiile de amenajarea teritoriului și urbanism, precum și pentru studiile de fundamentare sau alte cercetări prealabile, conform competențelor existente, stabilite prin reglementările in vigoare.

C. COMPONENȚĂ ȘI ORGANIZARE

f    )

ART. 4. În temeiul dispozitiilor art. 37 alin. (2) din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, C.T.A.T.U este compusă din specialiști din domeniul arhitecturii, amenajării teritoriului și urbanismului, monumentelor istorice, arheologiei, sociologiei, economiei, geografiei, ingineri constructori și ai altor domenii profesionale implicate în activitatea de urbanism. În cazul unor documentații complexe, pot fi invitați specialiști din alte domenii, cu rol de consultanți.

ART. 5. Componența nominală a Comisiei și Regulamentul de funcționare se aprobă de către Consiliul Local al Municipiului Iași la propunerea Primarului, pe baza recomandărilor asociațiilor profesionale solicitate în acest sens.

ART. 6. Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism este compusa din 8 membri permanenți cu drept de vot și 3 membri supleanți.

ART. 7. Comisia este coordonată de un președinte ales de către membrii acesteia, iar secretariatul C.T.A.T.U. este asigurat de structura de specialitate din subordinea arhitectului-șef.

ART. 8. Ședințele C.T.A.T.U. se vor desfășura numai dacă se întrunește cvorumul necesar de jumătate +1 din numărul membrilor permanenți ai Comisiei.

ART. 9. În cazul in care nu este asigurat cvorumul necesar format din membrii permanenți, se vor invita membrii supleanți. Cvorumul nu poate fi completat decât cu maxim 2 membri supleanți.

D. ATRIBUȚIILE C.T.A.T.U.

ART.9.1. Conform prezentului regulament, CTATU are următoarele atribuții:

- avizează studiile de oportunitate întocmite în vederea motivării inițierii planurilor urbanistice zonale (P.U.Z.) pentru modificarea prevederilor documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului aprobate și delimitează, cu respectarea actelor normative în vigoare, teritoriul ce urmează a fi reglementat prin P.U.Z, conform art. 32, alin.(4) din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;

- comisia C.T.A.T.U. poate analiza în cadrul ședințelor și alte tipuri de documentații, incluzând dar fără a limita, la solicitarea Arhitectului-Șef;

- avizează din punct de vedere tehnic respectarea Planului Urbanistic General (P.U.G.) și a Planurilor Urbanistice Zonale, documentațiile de amenajarea teritoriului sau documentațiile de urbanism (P.U.G, P.U.Z. și P.U.D) și regulamentele de urbanism aferente, precum și studiile de fundamentare a documentațiilor de urbanism;

- avizează studiile și documentațiile de urbanism inițiate de autoritatea locală, in etapele prevăzute prin contractele de proiectare (aviz preliminar, aviz consultativ, aviz de principiu);

- semnalează disfuncționalitățile apărute în structura urbană (incompatibilități funcționale, alterarea esteticii urbane, afectarea patrimoniului construit) și face propuneri care să conducă la înlăturarea sau diminuarea disfuncționalităților;

- înaintează propuneri de întocmire a unor documentații pentru zone insuficient reglementate prin documentatiile de amenajarea teritoriului și urbanism aprobate.

ART.9.2. Avizele C.T.A.T.U. stau la baza întocmirii referatelor și proiectelor de hotărâre pentru aprobarea documentațiilor de către Consiliul local, conform prevederilor legale în vigoare.

ART. 9.3. La dezbaterile ședinței C.T.A.T.U. nu pot participa la discutarea și luarea deciziilor membrii care au calitatea de autor/coautor a documentațiilor/proiectelor supuse avizării și nici beneficiarii acestora.

E. PRINCIPII ȘI MODALITĂȚI DE FUNCȚIONARE

J    J    J

ART.10. C.T.A.T.U. funcționează și se intrunește de regulă în ședințe lunare, bilunare sau ori de cîte ori numărul documentațiilor de urbanism înregistrate supuse avizării impune acest lucru. ART. 11. Comisia este coordonată de un președinte ales de către membrii. Durata unei ședințe a C.T.A.T.U. nu va depăși, de regulă, trei ore.

ART .12. C.T.A.T.U. este considerată legal constituită prin prezența la lucrările ei a majorității simple a membrilor, jumătate + 1 din membrii permanenți. În cazul în care nu se poate asigura această majoritate, se convoacă membrii supleanți. Dacă nici în această formulă nu se întrunește cvorumul, ședința se va organiza la o dată ulterioară.

ART.13. Președintele C.T.A.T.U. aprobă ordinea de zi a ședinței următoare, răspunde de stabilirea concluziei finale pe fiecare documentație analizată, stabilește necesitatea invitaților speciali și a proiectanților acolo unde consideră necesare date suplimentare.

ART.14. Propunerea ordinii de zi se face de către arhitectul-șef prin secretariatul Comisiei, după verificarea documentațiilor din punct de vedere al modului de elaborare și cadru continut și se aprobă de președintele C.T.A.T.U. Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu mai pot fi amânate pînă la ședința următoare, la propunerea primarului, a arhitectului-șef sau a președintelui Comisiei, cu votul majorității membrilor cu drept de vot prezenți la ședință.

ART. 15. Convocarea membrilor C.T.A.T.U. se realizează cu cel putin 3 zile lucrătoare înainte de data întrunirii Comisiei, prin invitații transmise prin e-mail sau telefon.

ART.16. Documentațiile incluse pe ordinea de zi vor fi transmise în format electronic membrilor Comisiei cu trei zile inainte de ședință, împreună cu fișele-referat întocmite pentru fiecare propunere urbanistică. Membrii Comisiei vor studia în prealabil documentațiile supuse avizării pentru stabilirea unui punct de vedere asupra calității și legalității acestora până la data ședintei.

ART.17. Comisia face recomandări și/sau impune condiții ce vor fi transmise inițiatorului

documentației analizate și proiectantului. Comisia poate restitui documentațiile de urbanism pentru completări sau poate amâna luarea unei decizii în procesul de avizare pînă la rezolvarea aspectelor neclare, documentația urmând a se prezenta din nou, într-o ședință ulterioară, doar după îndeplinirea condițiilor impuse.

ART. 18. Documentațiile neconforme sau incomplete nu sunt supuse analizei C.T.A.T.U.

ART. 19. În cazul documentațiilor amânate /neavizate se vor comunica obligatoriu motivele profesionale și legale ale restituirii/amânării.

ART. 20. După analizarea în ședință a documentațiilor prezentate, Comisia avizează, respinge sau amână lucrarea prin supunere la vot deschis. Se pot emite și avize consultative sau de principiu, pentru documentații care nu îmbracă forma unui studiu de oportunitate, însă au la bază o solicitare care precede o investiție publică sau privată a cărei inițiere are nevoie de o analiză de specialitate.

ART. 21. Arhitectul-șef poate adăuga condiții suplimentare la eliberarea avizului de oportunitate, altele decât cele formulate de membrii comisiei. Planșa de reglementări urbanistice ce a facut obiectul analizei Comisiei, face parte integrantă din avizul de oportunitate și va fi semnată și ștampilată de arhitectul-șef, după introducerea tuturor condițiilor, dacă este cazul.

ART. 22. Avizele de oportunitate sunt definitive, au o valabilitate egală cu a certificatului de urbanism ce a stat la baza obținerii acestora dar nu mai mult de 2 ani și nu pot fi modificate decât prin re-analizarea lor în Comisie și emiterea unui nou aviz.

ART. 23. Avizele de oportunitate se semnează de către arhitectul-șef și de către primar.

ART. 24. Rezoluția C.T.A.T.U, în cazul în care se solicită aviz consultativ, se formulează ca adresă de răspuns ce se transmite petentului sau inspectorului care are în rezolvare solicitarea în cauză.

ART. 25. Revenirile pentru completarea documentațiilor amânate sau pentru susținerea propunerilor respinse de Comisie se analizează la începutul fiecărei ședințe, înaintea documentațiilor curente. La propunerea membrilor și cu acordul președintelui Comisiei, elaboratorii documentațiilor pot fi invitați pentru a-și susține propunerile înaintate, analizate într-o ședință anterioară, o singură dată, fără introducerea modificărilor solicitate.

ART. 26. Elaboratorii documentațiilor care au fost invitați pentru a clarifica sau a-și susține proiectele propuse, nu participă la dezbaterile Comisiei.

ART. 27. Dezbaterile și discuțiile din timpul ședinței C.T.A.T.U. sunt confidențiale, rezoluția finală fiind publică.

ART. 28. Sedințele Comisiei se consemnează în Registrul de Procese-verbale înregistrate în Registrul general de intrări-ieșiri al Primăriei Municipiului Iași. Procesele verbale se semnează de catre toți membrii prezenți la ședință și de către proiectanții care prezintă documentația în ședința respectivă (dacă este cazul).

F. CIRCUITUL DOCUMENTAȚIILOR

ART. 29. Documentația întocmită în conformitate cu prevederile art. 32 alin.(3) din Legea 350/2001, depusă în 2 exemplare din documentație pe hârtie și în format electronic, inclusiv

planul de situație prezentat pentru avizare la O.C.P.I, însoțită de o solicitare scrisă a

beneficiarului se depune la Registratura Generală a Primăriei Municipiului Iași. Se anexează formular tipizat de cerere, cu specificarea conținutului documentației.

ART. 30. Documentația va fi direcționată către Instituția Arhitectului-Șef și va fi transmisă secretariatului tehnic al C.T.A.T.U, care o va înregistra într-un registru de intrare separat, aferent acestei Comisii.

ART.31. Retragerea unei documentații de pe ordinea de zi se face de către depunător, în baza unei solicitări scrise și înregistrate în Registratura Generală a Primariei Municipiului Iasi, direcționată către Instituția Arhitectului-Șef.

ART. 32. În situația avizului nefavorabil cu recomandări, inițiatorul poate re-depune documentația modificată cu un număr nou de înregistrare, pentru o nouă analiza în C.T.A.T.U. Dacă inițiatorul documentației nu este de acord cu rezoluția Comisiei, elaboratorul acesteia poate reveni, o singură dată, cu argumente temeinice spre susținerea aceleiași propuneri urbanistice.

G. ATRIBUȚIILE SECRETARIATULUI TEHNIC

ART.33. Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanismul lucrează printr-un secretariat tehnic din cadrul compartimentului de specialitate al Primariei Municipiului Iași a cărui activitate este coordonată de arhitectul-șef. Secretariatul tehnic al C.T.A.T.U. va fi asigurat de salariați ai Instituției Arhitectului-Șef, numiți prin dispoziție a primarului.

Documentațiile primite vor fi repartizate echilibrat și în timp util persoanelor care asigură secretariatul Comisiei, urmărindu-se procesarea unui număr de documentații care să permită verificarea acestora, întocmirea ordinii de zi și transmiterea acesteia Comisiei în termenele stabilite.

Secretariatul tehnic desfășoară următoarele operațiuni:

a.    primește, studiază, analizează documentațiile de urbanism supuse avizării, pentru stabilirea unui punct de vedere asupra calitătii și legalitătii acestora și editează fișe de verificare care vor însoți fiecare documentație în parte;

b.    întocmește adresele de returnare/completare în care se vor menționa motivele returnării și returnează ințiatorilor/ proiectanților documentațiile care sunt incomplete sau nu respectă condițiile impuse de legislația în vigoare (art.32 alin (3) Legea 350/2001);

c.    după verificarea documentațiilor se întocmesc fișele de verificare pe fiecare documentație, conform modelului anexat;

d.    întocmește și editează ordinea de zi pentru lucrări curente și pentru reveniri iar după aprobarea acesteia de către președintele C.T.A.T.U, o afișează la sediul Instituției Arhitectului-Șef și o publică pe site-ul instituției;

e. convoacă membrii comisiei și invitații (după caz, la solicitarea președintelui de ședință) cu cel puțin trei zile lucrătoare înainte de data întrunirii Comisiei; documentațiile incluse pe ordinea de zi vor fi trimise în format electronic membrilor Comisiei, spre analiză;

f. întocmește borderoul privind prezența membrilor Comisiei la lucrările ședinței de avizare;

g. consemnează într-un Registru special, procesul-verbal al ședințelor de avizare a C.T.A.T.U; în procesul-verbal se vor menționa condițiile impuse de membrii comisiei,

concluzia finală a dezbaterii formulată de președintele C.T.A.T.U. și aprobată de membrii Comisiei (consemnăndu-se, dacă se consideră necesar, voturile pentru, contra și abținerile) și, în mod expres opiniile diferite ale membrilor Comisiei, motivate și nominale, dacă documentația a fost aprobată sau respinsă ca urmare a supunerii la vot. În cazul în care nu se întrunește un vot favorabil din minim jumătate plus unu al membrilor prezenți, documentația se respinge sau se amână pentru a se introduce amendamentele propuse.

h.    în baza concluziilor formulate de președintele C.T.A.T.U. se redactează avizul de oportunitate care poate fi favorabil, nefavorabil, amânat și consultativ sau de principiu;

i.    avizul va cuprinde numărul de ordine, data ședinței, solicitarea, inițiatorul documentației, proiectantul, date de identificare a amplasamentului, baza legală de emitere a avizului, recomandările și concluziile C.T.A.T.U. și ale arhitectului-șef (dacă este cazul);

j.    concluzia nefavorabilă, observațiile și recomandările se formulează ca adresă prin care se răspunde petentului, care se transmite acestuia prin poștă, cu confirmare de primire;

k.    completează Registrul de evidență a avizelor emise, asigură evidența și arhivarea documentațiilor supuse analizei C.T.A.T.U. În Registru se vor înscrie numărul avizului, tipul documentației supuse avizării, adresa imobilului, numele și prenumele inițiatorului documentației, data eliberării avizului, numele și prenumele persoanei care ridică avizul cu semnătură de primire. Avizele se întocmesc în două exemplare - unul se va înmâna solicitantului/inițiatorului documentației în cauză, aviz însoțit de planșa de reglementări urbanistice vizată de Arhitectul Șef, iar celălalt se arhivează la emitent;

l.    transmite inițiatorilor documentațiilor avizele emise de C.T.A.T.U. însoțite de un exemplar din documentația vizată de arhitectul-șef;

m.    documentațiile avizate vor fi operate și în baza de date și făcute publice prin afișarea pe site-ul instituției a unui borderou cu rezolutiile CTATU, in termen de maxim trei zile de la ședință;

n.    opis-urile de ședință și referatele/fișele documentațiilor cu rezoluțiile C.T.A.T.U. (în copie) se arhivează separat, în vederea accesării lor cu ușurință, ori de câte ori este nevoie.

H. TRANSPARENȚA ACTIVITĂȚII C.T.A.T.U.

ART. 34. Ordinea de zi a lucrărilor ce se supun avizării de către C.T.A.T.U. se publică pe site-ul instituției cu trei zile înainte de data ședinței, moment din care nu mai suferă modificări.

ART.35. Documentațiile ce au stat la baza emiterii avizelor de oportunitate pot fi consultate prin grija secretariatului care, la cerere, poate pune la dispoziția celor interesați o copie a avizului de oportunitate și a planșelor însoțitoare.

ART.36. Procesele verbale de ședința sunt publice, se semnează de către președintele de ședință pe fiecare pagină.

ART.37. Propunerile de acordare/neacordare a avizului de oportunitate și condițiile de acordare stabilite de C.T.A.T.U. se aduc la cunoștința publicului interesat în cel mult trei zile de la data ședinței, prin publicare pe pagina proprie de internet a instituției și prin afișare la sediul Instituției Arhitectului-Șef.

I. DISPOZIȚII FINALE

ART.38. Prezentul Regulament intra în vigoare după aprobarea lui de către Consiliul Local al Municipiului Iași cu majoritate de voturi.

ART.39. Primarul poate propune Consiliului Local al Municipiului Iași modificarea Comisiei Tehnice de Amenajare Teritoriului și Urbanism și/sau a regulamentului, în baza reglementarilor în vigoare la acea dată.

Presedinte de Sedinta Violeta Adriana Gaburici

8 / 8 la H.C.L. nr. 157 din 24 aprilie 2017