Proces verbal din 15.07.2016

PROCES VERBAL incheiat pe data de 15 iulie 2016 in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Iasi

Centrul de Informații pentru Cetățeni

Nr. 76252 / 22.07.2016

ANUNȚ

Aducem la cunoștința publicului

PROCESUL VERBAL

AL ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 15.07.2016

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAȘI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

încheiat astazi, 15 iulie 2016 in cadrul sedintei ordinare a

Consiliului Local al Municipiului Iași

Sunt prezenti urmatorii consilieri:

1.    AUR MARIUS - CATALIN

2.    BOCA ADRIAN FLORIN

3.    BOISTEANU PAUL CORNELIU

4.    BOSTAN MANUEL CIPRIAN

5.    BOTEZ RADU

6.    BOZ PETRU EDUARD

7.    CIOBOTARU FLORENTIN TRAIA

8.    DORNEAN TUDOR

9.    GAVRILA CAMELIA

10.    GABURICI VIOLETA ADRIANA

11.    GHIZDOVAT VLAD

12.    HARABAGIU GABRIEL VASILE

13.    IGNAT ETIENNE

14.    ISTRATE DUMITRU MARCEL

15.    JUGRIN LUCIAN

16.    NEDELCU VLAD NICOLAE

17.    PIFTOR DANIEL

18.    PINTILEI MIHAIL

19.    POSTOLACHE ANDREI

20.    SANDU VASILE

21.    SCRIPCARU CALIN

22.    SURDU GABRIEL MIHAI

23.    TAUTU IULIANA DANIELA

24.    TIMOFCIUC RAZVAN

Participa la sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Iasi: domnul Mihai Chirica - Primarul Municipiului Iasi, domnul Harabagiu Vasile Gabriel - viceprimarul Municipiului Iasi, doamna Denisa Liliana Ionascu - secretarul Municipiului Iasi, directorii si sefii de serviciu din cadrul Primariei Municipiului Iasi, presa locala si alti invitati.

Lucrarile sedintei incep la orele 10,00, sunt conduse de domnul Pintilei Mihai si sunt inregistrate audio si video.

Sedinta a fost convocata de Primarul Municipiului Iasi, prin Dispozitia nr. 957 din data de 08 iulie 2016, completata prin Dispozitia nr. 984 din data de 13 iulie 2016 avand urmatoarele proiecte inscrise pe ordinea de zi:

1.    Proiect de hotarare privind completarea Anexei nr. 1 la H.C. L. nr. 177 din 24.06.2016 referitoare la organizarea Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local Municipal Iasi;

2.    Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-eocomici pentru investitia „ Extindere retea iluminat public Str. Visan, Municipiul Iasi;

3.    Proiect de hotarare privind repartizarea excedentului Municipiului Iasi înregistrat la data de 31 decembrie 2015;

4.    Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului Municipiului Iasi pe anul 2016;

5.    Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului general al Municipiului Iasi la data de 30.06.2016;

6.    Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. nr. 189/26.06.2014, pentru reactualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Modernizare compartiment central de sterilizare la Spital Clinic de Recuperare Iasi” Str. Pantelimon Halipa Nr.14 ;

7.    Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia Modernizare strazi in Municipiul Iasi - Strada I.C. Constantineanu, Strada Petre Vancea, Strada Mosu si Strada Ogorului;

8.    Proiect de hotarare privind aprobarea încheierii unui act aditional de prelungire a contractului de finantare aferent proiectului "Reabilitarea, modernizarea si extinderea Caminului de Pensionari Sf. Cuvioasa Parascheva”, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor si indicatorilor proiectului în vederea asigurarii functionalitatii acestuia;

9.    Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Amenajare si reabilitare spatiu punct termic Hlincea în vederea înfiintarii unui centru pentru persoane varstnice”;

10.    Proiect de hotarare privind aprobarea contractarii de catre Municipiul Iasi a unei finantari rambursabile externe în valoare de pana la 15.000.000,00 EUR de la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare;

11.    Proiect de hotaraprivind aprobarea asocierii Municipiului Iași cu Asociația Pakiv Romania în vederea elaborarii și depunerii în parteneriat a unei cereri de finanțare care vizeaza proiectul "Masuri integrate pentru o societate incluziva”;

12.    Proiect de hotarare privind aprobarea încheierii unui act aditional de prelungire a contractului de finantare nr. 5007/2015 incheiat intre ADR Nord Est Piatra Neamt si parteneriatul dintre Municipiul Iasi si Liceul de Informatica Gr. Moisil aferent proiectului „Constructie extindere corp A Liceul de Informatica Grigore Moisil si lucrari pentru desfiintare magazie anexa 2 a liceului", în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor si indicatorilor proiectului în vederea asigurarii functionalitatii acestuia;

13.    Proiect de hotarare privind scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri, conform prevederilor art. 456 alin. (2) lit. a) si b) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv pentru cladirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, si scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren, conform prevederilor art. 464 alin. (2) lit. q) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv pentru terenurile situate în zonele de protectie ale monumentelor istorice si în zonele protejate;

14.    Proiect de hotarare privind scutirea de la plata impozitului/taxei pe cladiri, conform prevederilor art. 456 alin. (2) lit. c) si d) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv pentru cladirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de catre organizatii neguvernamentale si întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, pentru cladirile utilizate de organizatii nonprofit folosite exclusiv pentru activitatile fara scop lucrativ, si scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren, conform prevederilor art. 464 alin. (2) lit. d) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv pentru terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de catre organizatii neguvernamentale si întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;

15.    Proiect de hotarare privind scutirea de la plata impozitului pe cladiri, conform prevederilor art. 456 alin. (2) lit. a) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv pentru cladirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, muzee ori case memoriale;

16.    Proiect de hotarare privind scutirea de la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren, conform prevederilor art. 456 alin. (2) lit. j) si art. 464 alin. (2) lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv persoanele care au luptat pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie

1989 ;

17.    Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr.154/2013;

18.    Proiect de hotarare privind constituirea Comisiei de ordine de publica a Municipiului Iasi;

19.    Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale Politiei Locale Iasi;

20.    Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei, Statului de Functii si Regulamentului de Organizare si Functionare ale Directiei Locale de Evidenta a Persoanelor Iasi;

21.    Proiect de hotarare privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului în vederea exprimarii votului în AGA ARSACIS cu privire la cererea de aderare a Comunei Cordun, Judetul Neamt, la Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi - ARSACIS;

22.    Proiect de hotarare privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului în vederea exprimarii votului în AGA ARSACIS cu privire la Caietul de sarcini al serviciului de alimentare cu apa si canalizare;

23.    Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare aferent Sistemului de management integrat al deseurilor in judetul Iasi;

24.    Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii de catre Municipiul Iasi a imnobilului situat in Iasi Bld. Carol I nr. 26 proprietatea doamnelor Racovita Morel Ruxandra si Racovita Elisabeta;

25.    Proiect de hotarare privind completarea si modificarea HCL 84/2016 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, precum si atribuirea in folosinta gratuita catre Arhiepiscopia Iasilor -Parohia ‘'Sf. Gheorghe‘' Pacurari Iasi, a bunurilor imobile, proprietatea Municipiului Iasi, cuprinse in Anexa 1;

26.    Proiect de hotarare privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a unor spatii aflate în domeniul public al Municipiului Iasi si administrate de Consiliile de Administratie ale unitatilor de învatamant ;

27.    Proiect de hotarare privind modificarea Anexei 8 (Unitati de invatamant) a H.C.L. nr. 84/2016 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat;

28.    Proiect de hotarare privind completarea HCL nr. 83/2016, cuprinzand inventarul domeniului privat al Municipiului Iasi, cu terenul în suprafata de 256 mp situat în Iasi, la intersectia str. M. Barnovschi cu str. Otilia Cazimir, parcela CAT 721, cvartal 22 si concesionarea acestuia prin licitatie publica ;

29.    Proiect de hotarare privind acceptarea donatiei familiei Vranceanu Elena si Vranceanu Cristian Dan, reprezentand extindere conducta alimentare cu apa (instalatie interioara) si bransamentul aferent, situat in zona Bucium, str. N. Tonitza ;

30.    Proiect de hotarare privind modificarea Anexei 9.3. (Spitalul Clinic de Urgente Sf. Spiridon Iasi) a HCL 84/2016 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi ;

31.    Proiect de hotarare privind privind aprobarea vanzarii directe a terenului în suprafata de 40 mp din Iasi, str. Nicolina nr. 11, bl. A5, sc. B, parter, avand nr. cadastral 150359 înscris în cartea funciara 150359 UAT Iasi ;

32.    Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului în suprafata de 31,20 mp din Iasi, sos. Pacurari nr. 7, bl. 540, sc. D, parter, avand nr. cadastral 17140 înscris în cartea funciara 24624 UAT Iasi ;

33.    Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarilor locative propuse de Comisia sociala constituita în conditiile Legii 114/1996, consemnate in procesele verbale de sedinta nr. 61463 /41543 / 29841/2016;

34.    Proiect de hotarare privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate privata a Statului Roman si aflate în administrarea Municipiului Iasi ;

35.    Proiect de hotarare privind constituirea comisiilor specifice activitatii Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat;

36.    Proiect de hotarare aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iasi, Strada Stejar nr.28, numar cadastral 149658, pentru reabilitare, modernizare Centru de zi „Stejarul” in cadrul proiectului echilibru- sprijin pentru familiile copiilor cu dizabilitati din municipiul Iasi;

Dispozitia nr. 984 din data de 13 iulie 2016:

1.    Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului “Iașul - o comunitate incluziva” și de aprobare a acordului de parteneriat între UAT - Municipiul Iași, Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Iasi, Fundația Star of Hope Romania, Direcția de Asistența Comunitara Iași, Asociația Salvați Copiii Iași, Fundația Serviciilor Sociale Bethany, Fundația World Vision Romania si Asociația Habitat fo’r Humanity Romania;

2.    Proiect de hotarare privind indreptarea erorii materiale strecurate în art.1 al Hotararii Consiliului Local nr. 103 din 29 aprilie 2016;

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi:

Buna dimineata doamelor si domnilor. Bine ati venit la sedinta ordinara a Consiliului Local la care ati fost convocati prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 957 din data de 08 iulie 2016, completata prin Dispozitia nr. 984 din data de 13 iulie 2016. Sedinta se desfasoara legal. Absenteaza motivat urmatorii consilieri locali: doamna Aldea Catalina, domnul Radu Botez, domnul Corozal Daniel Cristinel. Va supun aprobarii procesul verbal al sedintei de constituire a Consiliul Local din 24 iunie 2016. Inainte de a da cuvantul presedintelui de sedinta, il invit pe domnul consilier Scripcaru pentru depunerea juramantului.

Domnul consilier Scripcaru Calin

“Jur sa respect Constitia si legile tarii si sa fac cu buna credința tot ceea ce sta în puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului Iasi. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!”

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iași:

Domnule presedinte de sedinta, aveti cuvantul.

Domnul consilier Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Doamnelor si domnilor, dupa incalzirea de ieri, astazi intram direct in rezolvarea unor probleme legate de dezvoltarea municipiului Iasi si trecem la ordinea de zi. Primul proiect ...

Domnul consilier Piftor Daniel

Numai un picut, domnul presedinte. Inainte de ...

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Scuze. Interpelari, va rugam.

Domnul consilier Piftor Daniel

Eu vreau sa fac o interpelare, daca va notati acolo.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Mai e cineva care vrea sa ia cuvantul? Domnul Ghizdovat, doamna Gaburici. Altcineva? Domnul Boz, domnul Bostan, domnul Timofciuc, domnul Piftor. Aveti cuvantul. A, domnul Postolache.

Domnul consilier Piftor Daniel

Buna ziua stimate domnule primar, stimati domni viceprimari, stimati colegi consilieri locali. Vreau sa va supun atentiei o problema care a rezultat in urma discutiilor cu cetatenii, pe care am avut-o in ultimele doua saptamani, este referitoare la amplasarea de banci. Este o problema simpla, consider, pentru executivul Primariei Municipiului Iasi, de amplasare de banci in statiile de tramvai si de autobuz, acolo unde spatiul o permite, pentru ca am luat la pas, ca sa zic asa, municipiul si am vazut ca sunt locuri in care se pot amplasa astfel de banci, sunt locuri in care spatiul, cum ar fi un scuar undeva sa spunem, nu permite amplasarea de banci. Va solicit aceasta pentru ca sunt persoane varstnice, sunt mame cu copii in brate si nu numai acestea, chiar si mie insumi mi se intampla ca atunci cand las masina la serviciu si vin din Calea Chisinaului cu tramvaiul si e soare sau sunt obosit, chiar as simti nevoia sa stau jos. Atat. Multumesc foarte mult.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Domnul Ghizdovat.

Domnul consilier Ghizdovat Vlad

Buna ziua. Doresc sa specific ca ma abtin la punctul 30 de pe ordinea de zi.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Doamna Gaburici.

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana

Buna ziua stimate domnule primar, stimati colegi. Pentru urmatoarea sedinta de consiliu solicit o prezentare a stadiului in care se afla Planul Urbanistic General al Iasului si de asemenea daca puteti estima un termen realist pentru finalizarea acestuia. As mai avea o problema, la intalnirile pe care le-am avut cu cetatenii mi s-a adus la cunostinta de catre un cetatean ca exista o solicitare pentru modernizarea unei strazi, respectiv stradela Barnova. Aceasta solicitare a fost facuta prima data in 2012, 7.02.2012. Cetatenii spunea ca erau foarte nemultumiti, pregatiti sa faca o greva in fata Primariei, spuneau ca au venit an de an si au facut solicitari pentru modernizarea acestei strazi, nu au canalizare si nu este asfaltata. Am dori sa stim daca aceasta strada este inclusa in vreun program de reabilitare a strazilor in urmatoarea perioada. Multumesc.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Avand experienta din Consiliul Judetean cu domnul Boz, inainte de a-i da cuvantul ii spun ca dureaza interpelarea 3 minute. Aveti cuvantul.

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Voi fi cat se poate de concis. Buna ziua stimati colegi. Buna ziua domnule primar. Ieri am discutat cateva aspecte care privesc eficientizarea si transparenta procesului decizional in cadrul Primariei Municipiului Iasi si va reamintim si sper ca ne-am pus de acord. Unu, proiectele de hotarari sa fie afisate pe site-ul Primariei Municipiului Iasi la sectiunea sedinte, sa fie digitalitaze titlurile in integralitate astfel incat oricine doreste sa efectueze o cautare pe site-ul primariei Iasi sa poata sa gaseasca un proiect dupa o cautare pe cuvant cheie. Si nu in ultimul rand, stimati colegi, va propun ca incepand cu sedinta urmatoare sa luam in calcul o asezare in sala pe grupuri politice si nu in ordinea alfabetica. Este mai usoara si comunicarea intre membrii aceluiasi grup, sunt decizii de moment care uneori trebuie luate. La Consiliul Judetean exista acesta practica si va rog sa fiti de acord cu o asemenea propunere.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Multumesc pentru ca ati respectat timpul si vreau sa va spun ca dumneavoastra ati cerut o asezare politica. Noi am depus in aceasta sala juramantul fata de cetatenii Iasului. Sigur ca probabil o sa va indeplinim dorinta, dar trebuie sa avem grija de cetateni si mai putin de indicatiile pozitive sau negative.

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Domnule presedinte, daca eu am fost mai concis, nu incercati dumneavoastra sa rapiti din timpul pe care mi-l alocati.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Am si eu dreptul tot la trei minute.

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Deci juramantul este una si colegii mei si eu cunoasteam foarte bine responsabilitatile pe care le avem fata de cetateni.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Trecem la domnul Bostan.

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian

Buna dimineata domnule primar si stimati colegi consilieri. Eu am o propunere tehnica pentru eficientizarea activitatii. As dori in masura in care este posibil sa se stabileasca o aceeasi data in decursul lunii pentru sedinta de consiliu local, astfel incat sa fim cu totii prezenti. Pentru mine, va spun sincer, mi-am anulat concediul saptamana asta, pentru ca a fost foarte din scurt sedinta anuntata, pentru ca am vrut sa particip, dar nu mi-as dori sa se intample chestia asta de fiecare data si atunci daca se poate sa stabilim a treia saptamana sau a patra saptamana sunt convis ca vom putea participa cu totii fara sa ne afectam agenda personala. Si mai am o intrebare. Am depus o adresa in atentia Primariei Municipiului Iasi si a Consiliului Local referitoare la stadiul de implementare, poate e mult spus, stadiul de progres al proiectului cu parcul Industrial Fortus. As vrea sa stiu daca exista un raspuns pentru mine, scris, la chestia asta, daca nu, cat mai dureaza astfel incat, stim ca se intra in concediu si pana la urmatoare sedinta e posibil sa fie tarziu. Multumesc.

Domnul consilier Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Domnul consilier Timofciuc.

Domnul consilier Timofciuc Razvan

Mulțumesc domnule președinte. Buna ziua. In completarea a ceea ce spunea si colegul meu Boz, as vrea sa aduc la cunostinta dumneavoastra si o adresa pe care au trimis-o cei de la Civica, de la Asociatia Civica cu privire la niste masuri punctuale de transparentizarea a activitatii primariei, care tin nu doar de cele enumerate de colegul meu Boz, si de dipozitiile care ar putea fi puse pe site. Proiectele de hotarare sa fie puse impreuna cu anexele s.a.m.d. In aceasta idee as vrea sa va intreb, domnule primar, care este stadiul realizarii site-ul, pentru ca stiu ca la un moment dat ati contractat servicii pentru asta. Si o a doua chestiune, la un moment s-a discutat despre proiectul “Iasi capitala mondiala a cartii”. Stiu ca Iasul a completat o aplicatie, daca ne puteti spune ce s-a mai intamplat de atunci, care e stadiul proiectului si care sunt pasii urmatori. Multumesc.

Domnul consilier Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Domnul Postolache.

Domnul consilier Postolache Andrei

Buna ziua. In legatura cu proiectul 6 si anume reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia „Modernizare compartiment central de sterilizare la Spital Clinic de Recuperare Iasi”, am avut niste discutii ieri, scurte, cu niste cetatenii care mi-au sesizat ca din informatiile disponibile in proiect li se pare pretul foarte mare raportat la lucrarile facute si vreau sa rog sa ni se ofere pana la sedinta urmatoare mai multe detalii despre lucrari si pretul si mai detaliat si pe componente. Multumesc.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Domnul primar, aveti cuvantul sa raspundeti la interpelari.

Domnul primar Chirica Mihai

Multumesc foarte mult. In primul va salut pe toti cei prezenti aici. Suntem la prima sedinta cu caracter ordinar. Nu stiu daca am sa urmaresc neaparat ordinea interpelarilor. Cele legate de banci le luam in calcul, o sa facem o inventariere. Unele dintre peroanele pe care le exploatam in momentul de fata in sistemul de transportul public au banci, dar sunt rabate si prinse de gardul de protectie tocmai pentru a crea si spatiu de circulatie, dar incercam sa le trecem in revista pe toate. Intr-adevar trebuie sa restartam proiectul PUG. O sa va prezentam o informare cat mai detaliata si o sa facem public pentru a putea sa si urmarim pe un grafic. Acest proiect e lasat in sarcina domnului viceprimar Botez si cand se intoarce din concediu vom discuta cu dumnealui ca sa fie adus la cunostinta catre dumneavoastra. Stradela Barnova a mai fost aceasta interpelare, deocamdata am finalizat proiectul pe strada Barnova si am si aprobat indicatorii tehnico-economici urmand a scoate la licitatie. E importanta si stradela Barnova ca multe alte strazi de altfel, dar dupa finalizarea proiectarii o sa intram in Consiliul Local. Vom face inca un pachet de proiectare in al doilea semestru in care am si intrat deja si o sa introducem si stradela Barnova. Am discutat intr-adevar despre site-ul primariei. Pentru intelesul tuturor discutam despre proiectele de hotarare care trebuie sa fie atasate la capitolul sedinta pentru a putea fi studiate de toti cei interesati. Intr-adevar cum discutam si pe posibilitatea unui motor de cautare mai eficient. Nu vad oportuna omogenizarea din punct de vedere politic, ci din punct de vedere al demnitatii cred ca este mai buna lasand sa spunem prezentarea in ordinea alfabetica. E si o maniera de judecare a destinului in cele din urma, nu ne-am pus singuri numele. Cred ca este buna atacarea sedintelor de consiliu la o singura data, dar destul de greu de aplicat. Sa ramana de regula ultima ... tuturor. Interesul nostru este sa avem un cvorum cat mai mare. Ca si aceasta sedinta de altfel a fost motivata prin mai multe incercari. Ati vazut ca ati fost sunati pentru mai multe date pentru a aduce un cvorum cat mai mare, aceasta data v-a convenit tuturor inclusiv Partidului Social Democrat. Asociatia Civia este intr-o colaborare permanenta cu noi, am vazut si programul lor de monitorizare a activitatii consilierilor locali o sa tinem cont de ceea ce ati propus. Site-ul primariei este in curs de finalizare, deja macheta acestuia a fost prezentata si urmeaza a fi implementat intr-un termen de o luna, prognozam noi. Va cuprinde toate, sa spunem, noutatile pe care le-ati propus dumneavoastra, inclusiv cele pe care le vom propune si noi. Despre ordinea de zi, domnul Postolache, vom intra in aceasta discutie imediat dupa ce voi incheia. Multumesc. Si legat de capitala mondiala a cartii, domnul Poede va invit la microfon, sau daca doriti o informare scrisa va putem prezenta si acest lucru.

Domnul consilier Timofciuc Razvan

Nu vorbeste la microfon. (o informare scrisa).

Domnul primar Chirica Mihai

O informare scrisa. Este materialul pe care l-am transmis deja public, va rog sa ajunga si la dumnealui. Multumesc. Si mai era o intrebare legata de Parcul Industrial Fortus. Procedura de insolventa este destul de anevoioasa la Fortus. Noi ne-am pastrat de fiecare data, de altfel si la ultima sedinta a comitetului creditorilor neam opus vanzarii terenului. Am lasat posibilitatea de valorificare a activelor care nu reprezinta terenuri si nici cele trei hale pe care le-am, oarecum subjugat acestui proiect, si speram sa se duca la bun sfarsit. Nu cred ca vom ramane atarnati numai acolo. Am discutat cu domnul presedinte al Consiliului Judetean el fiind si responsabilul pe parcuri industriale in calitatea pe care a avut-o de secretar de stat in Ministerul Economiei si probabil ca vom genera un alt parc industrial intr-o zona apropiata de drumul european. Deja am identificat cateva solutii, urmeaza sa vi le aducem la cunostinta. Multumesc.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Supun votului ordinea de zi conform dispozitiei numarul ... Domnul Boz.

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Avem o solicitare cu privire la ordinea de zi, respectiv grupul consilierilor liberali solicita ca punctul 10 de pe ordinea de zi privind contractarea imprumutului, creditului BERD pentru achizitionarea autobuzelor sa fie eliminat de pe aceasta ordine de zi si eventual rediscutat la o sedinta ulterioara pentru urmatoarele motive: planul de mobilitate urbana al municipiului Iasi este inca in curs de dezbatere, de asemenea si strategia de dezvoltare a orasului. Faptul ca ideea acestui credit nu are inceput si nu are final, s-a dovedit si ieri. Ieri colegul meu Razvan Timofciuc a adresat o intrebare domnului primar si anume: cum s-a ajuns la aceasta cifra de 70 de autobuze. Sensul intrebarii era de ce nu 100, de ce nu 50, de ce 15 milioane de euro, de ce nu doua, iar raspunsul total nepotrivit al domnului primar a fost ca atatea autobuze estimam ca putem cumpara cu 15 milioane de euro. Nu aceasta era sensul, ci noi am intrebat daca exista o analiza, o strategie, acesta este parcul auto in Iasi, ne propunem ca in 10 ani de zile sa ajungem la un anumit tip si la o anumita eficienta a transportului in comun si nu ati raspuns la aceasta intrebare. Da domnule primar, 10 ani pentru ca discutam de un credit pe 12 ani. Si atunci atat timp cat aceste strategii si planuri la nivelul municipiului Iasi sunt inca in curs de dezbatere si inca nu am stabilit un necesar, un necesar de tramvaie, un necesar de autobuze, un necesar de reabilitare linii de tramvai, nu putem sa venim acum cu acest proiect al contractarii unui credit in conditiile in care noi nu stim de unde plecam si unde dorim sa ajungem sau mai degraba executivul Primariei Municipiului Iasi nu stie de unde pleaca si unde doreste sa ajunga. Astfel discutia pe acest credit mi se pare prematura. Chestiunile care tin si de alte variante care pot fi accesate le putem discuta aici, dar probabil le vom relua in momentul in care daca propunerea nostra va fi respinsa, vom discuta acest proiect. A existat o dezbatere media, vreau sa fie foarte clar pentru toti colegii si pentru toti ieșenii...

Domnul consilier Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Domnul consilier.

Domnul consilier Boz Petru Eduard

... Partidul National Liberal isi dorește autobuze noi pentru ieșeni, dar nu isi dorește indatorarea ieșenilor atata timp cat exista si alte surse de finantare

Domnul consilier Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Supun la vot. cand ajungem la articolul reșpectiv, cu toata placere. E o ordine de zi care a foșt preștabilita și cand ajungem la punctul 10.

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Nu vorbește la microfon

Nu șe vorbește la microfon.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Cine ește de acord șa reșpectam dișpozitia 957 și dișpozitia 984 care vine in completare cu doua proiecte?

Cine ește pentru? Va rog șa numarati voturile.

Impotriva?

Se abtine cineva?

Deci ordinea de zi a foșt adoptata cu 15 voturi pentru și 9 voturi impotriva. A doua propunere nu mai șupunem la vot pentru ca e clar, da? Ok. Trecem la punctul 1, la proiectul numarul 1.

Proiect nr. 1

Proiect de hotarare privind completarea Anexei nr. 1 la H.C. L. nr. 177 din 24.06.2016 referitoare la organizarea Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local Municipal Iasi;

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

înainte de a trece la dișcutii aș dori ca domnul conșilier Poștolache șa iși exprime apartenenta șau neapartenenta la una dintre comișii.

Domnul consilier Postolache Andrei

îmi exprim apartenenta la comișiile care au foșt votate in ședinta anterioara, comișiile de tineret și șport, mediu, agricultura și turișm. Votul meu contra a foșt contra felului in care ș-a facut nominalizarea, inșa ele fiind o propunere care a foșt votata și a trecut, imi exprim apartenenta și imi voi indeplini indatoriile in acele comișii.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Multumeșc.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Domnul președinte, cu mentiunea ca domnul Poștolache urmand șa o inlocuiașca pe domnișoara Aldea la comișia de tineret și șport și pe domnul Piftor, au foșt facute acele propuneri ca șa poata functiona comișiile. Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Cu amendamentele reșpective șupun la vot componenta comișiilor.

Cine ește pentru?

Cine ește impotriva?

Cine șe abtine?

Multumeșc. Proiectul de hotarare a foșt adoptat.

Proiect nr. 2

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-eocomici pentru investitia „Extindere retea iluminat public Str. Visan, Municipiul Iasi;

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Dișcutii, va rog.

Domnul consilier Ignat Etienne

Am vazut ca ș-a corectat devizul general, totuși aș vrea șa fac o precizare ca in proiectul de hotarare de conșiliul local valorile nu mai șunt identice și tot pentru ca eu vad din devizul general avem 285 de mii la conștructii și montaj, in proiectul de hotarare avem 342 de mii de lei, aprox. nu am citit tot, tot in ștudiul de fezabilitate am vazut ca șurșa de finantare șurșe guvernamentale și aș vrea șa fac o precizare pe cheștia așta daca șunt fonduri guvernamentale șau nu, ca eu inteleg ca șunt din bugetul local nu din fonduri guvernamentale.

Domnul primar Chirica Mihai

Da, aș vrea doamna Boștan. Doamna Boștan ește aici? Treceti la microfon și aduceti precizarile.

Doamna Bostan Viorica - sef Serviciu Energetic si de Utilitati Publice

La proiectul de hotarare nu ș-a modificat nimic. Am ziș ca indicatorii tehnico-economici șunt ca in proiectul de hotarare, nu ș-a modificat nimic, doar ca au foșt detaliati așa cum ati șolicitat dumneavoaștra și corectat formularele. Am și proiectantul aici daca vreti mai multe explicatii.

Domnul primar Chirica Mihai

Si legat de finantare?

Doamna Bostan Viorica - sef Serviciu Energetic si de Utilitati Publice

Finantarea ește din bugetul local, aici a foșt o șcapare pe care mi-o așum.

Domnul consilier Ignat Etienne

Ok. Ca șa inteleg, noi nu aprobam și valoarea totala, valorea totala a proiectului?

Doamna Bostan Viorica - sef Serviciu Energetic si de Utilitati Publice

Deci valoarea totala a proiectului ește de 383.466,56 lei cu TVA din care (C+M ) =342.374,83 lei cu TVA.

Domnul consilier Ignat Etienne

Imi cer scuze, m-am uitat eu...

Doamna Bostan Viorica - sef Serviciu Energetic si de Utilitati Publice

Nu s-a schimbat nimic

Domnul consilier Ignat Etienne

Imi cer scuze.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Supunem la vot.

Cine este pentru?

Cine e impotriva?

Se abtine cineva?

Multumesc.

Trecem la punctul 3.

Proiect nr. 3

Proiect de hotarare privind repartizarea excedentului Municipiului Iași înregistrat la data de 31 decembrie 2015;

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Aici avem un amendament. Supunem la vot cu tot cu amendamentul respectiv. Are cineva de facut...? Va rog, domnule doctor.

Domnul consilier Scripcaru Calin

As vrea sa accentuez importanta acestor aparate de anestezie de care se discuta, prin faptul ca Spitalul, sectia de Urologie, de Chirurgie Urologica de la Spitalul Parhon deserveste o populatie de 6 milioane de locuitori, respectiv toata Moldova. Urgentele urologice vin din toata Moldova si medicii de acolo opereaza in 4 sali total insuficiente pentru numarul de cazuri, de aceea in prezent afectiunile cronice urologice sunt programate la intervale de 3 luni, deci pacientii cu afectiuni cronice care necesita interventii chirurgicale trebuie sa astepte, cu alte cuvinte 3 luni pana sunt operati. Deci necesitatea acestor aparate cred ca este evidenta. Multumesc.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Trecem la vot. Cine este pentru? A, domnul Postolache, va rog.

Domnul consilier Postolache Andrei

Cumva este legat acest proiect cu proiectul douazeci si ceva care este cumpararea casei Racovita de pe bld. Carol. Eu intentionez sa imi exprim votul negativ la achizitia acelei casei de patrimoniu. Apreciez intentia de a proteja patrimoniu, desigur, insa mi se pare ca dorinta primariei de a cumpara patrimoniu din Iasi nu este neaparat oportuna si as propune de exemplu sa folosim acesti bani in scopul de exemplu acesta care a fost mentionat mai inainte si din acest motiv voi vota contra acestei rectificari pentru ca sunt legate intre ele.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Nu e la proiectul numarul 3

Domnul consilier Postolache Andrei

Da. Numai ca unul cumva il include pe altul de asta nici eu nu stiu exact ce sa zic, dar sunt legate. Tin sa fac precizarea asta

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Va rog pe viitor sa ne rezumam la subiectele respective. Da, va rog.

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Vreau sa clarific si pozitia consilierilor liberali. Intr-adevar acest proiect asa cum am mentionat si ieri in sedintele de comisii trebuia sa fie ulterior discutarii proiectului privind Casa Racovita deoarece intai trebuie sa aprobi ceea ce doresti sa faci cu acesti bani si ulterior sa stabilesti si rectificarea bugetara. A ramas inainte pe ordinea de zi. Ieri am discutat in privinta acestui amendament si suntem de acord cu existenta unui buget in vederea achizitionarii de cladiri de patrimoniu . (nu se vorbeste la microfon). momentul in care discutam, analizam acel proiect concret.

Domnul primar Chirica Mihai

O sa am rugamintea sa lecturam un pic si amendamentul de la punctul numarul 4. Amendamentul cuprinde exact ceea ce ati spun dumneavoatra. La capitolul achizitii de imobile si terenuri din bugetul local, sectiunea cheltuieli sa fie achizitii cladiri de patrimoniu si monumente. (punct) din surse excedente cu suma de 7 milioane de lei. Multumesc.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Supunem la vot impreuna cu amendamentul.

Cine este pentru?

Cine e impotriva? (un vot impotriva)

Cine se abtine?

Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 4

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului Municipiului Iasi pe anul 2016;

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Cu amendamentul respectiv, da? Sunt discutii cu privire la punctul 4?

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Da. O secunda.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Aveti cuvantul domnul.

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Noi am inteles ca exista cateva elemente de urgenta, respectiv investitii care trebuie efectuate in cadrul institutiilor scolare care se pot face numai acum pe perioada verii pana la data inceperii anului scolar, insa atragem atentia executivului ca in cazul in care vom mai avea proiecte pe ordinea de zi care ajung in analiza noastra fara respectarea termenului legal de 5 zile, vom vota pentru respingerea acestora deoarece de exemplu si in tot ceea ce tine de buget materialele sunt ample, sunt stufoase, sunt dificil de analizat si acel termen legal este absolut necesar pentru analiza corecta.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Multumesc. Mai are cineva de facut comentarii? Trecem la vot.

Cine este pentru?

Impotriva? (un vot impotriva)

Abtineri?

Multumesc. Proiectul de hotarare a fost adoptat.

Trecem la punctul 5.

Proiect nr. 5

Proiect de hotarare privind aprobarea execuției bugetului general al Municipiului Iași la data de 30.06.2016;

Domnul consilier Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Cine are ...? Bun, mulțumesc. Supunem la vot.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Multumesc. Proiectul de hotarare a fost votat in unanimitate.

Trecem la proiectul numarul 6.

Proiect nr. 6

Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. nr. 189/26.06.2014, pentru reactualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Modernizare compartiment central de sterilizare la Spital Clinic de Recuperare Iasi” Str. Pantelimon Halipa Nr.14 ;

Domnul consilier Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Discuții? Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Este un proiect care vine sa completeze procesul de modernizare a Spitalului Clinic de Recuperare Iasi, Sectia de Sterilizare, practic va da posibilitatea sa spunem obtinerii acreditarilor necesare de care are nevoie spitalul in momentul de fata. El a fost auditat deja. Daca v-ati uitat la sursele de finantare a acestui proiect, cea mai mare parte a sumelor vor fi alocate de la Ministerul Sanatatii, 1.140.000 lei. De la bugetul local se solicita doar 474 mii de lei, ce a facut obiectului amendamentului cu repartizarea excedentului si din sursele proprii cea mai mare parte vor fi diferenta de aprox. 515 mii lei. Multumesc.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Supunem la vot.

Cine este petru?

Impotriva?

Abtineri?

Multumesc. Proiectul de hotarare a fost votat in unanimitate.

Trecem la proiectul numarul 7.

Proiect nr. 7

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia Modernizare strazi in Municipiul Iasi - Strada I.C. Constantineanu, Strada Petre Vancea, Strada Mosu si Strada Ogorului;

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Va rog, discutii?

Domnul consilier Ignat Etienne

Buna ziua din nou. Am cerut ieri un punct de vedere legat de care este lungimea strazilor laterale, daca toate trotuarele respecta latimea minima de 90 cm pentru accesul persoanelor cu dizabilitati. Totodata as cere un punct de vedere pentru ca eu am impresia ca nu exista o strategie cel putin de asfaltare a strazilor in cartiere. Avem strazi de 3,50 m, poate acolo ar fi fost bine sa avem o strada cu sens unic sau pe portiunea aia, depinde cum se poate face. De asemenea, eu cred ca ar trebui infiintat sau o colaborare de a face o strategie pe aceste strazi impreuna cu Politia Locala, impreuna cu Comisia de Circulatie, cu serviciul din cadrul IPJ Iasi. Stabilim un plan si dupa aia vedem ce putem sa asfaltam in cartiere pentru ca nu mi se pare corect. Asfaltam aceste strazi dupa ce criteriu? Solicit din nou acest punct de vedere. Care este lungimea strazilor laterale pentru ca inca nu il stiu si daca toate trotuarele pentru ca am vazut latimi variabile si sa trec peste pasul asta de a avea iarasi un stalp in mijlocul trotuarului care nici ala nu respecta. Din respect pentru cetateni, din respect pentru mamele care isi plimba copiii in carucioare. Multumesc.

Domnul primar Chirica Mihai

Multumesc foarte mult. As prefera sa fie un stalp pe trotuar decat in strada, chiar si pe mijloc. In principiu cred ca am avut discutia si la comisiile reunite de ieri. Proiectele se studiaza, nu putem iesi in toate detaliile tehnice a unui proiect in Consiliul Local. Am stabilit o regula, fiecare proiect de indicatori tehnico-economici trebuie insotit de proiectul in varianta lui originala pentru a putea fi studiat de catre toti colegii consilieri interesati. Referitor la strategia de modernizare a strazilor, sa stiti ca aceasta institutie, Consiliul Local Iasi exista de foarte multi zeci de ani si Primaria Municipiului de foarte multe sute de ani, prin urmare nu credeti ca inventam apa calda incepand din acest mandat. Deci exista o regula in ceea ce priveste asfaltarile in muncipiul Iasi si sa spunem cea mai importanta regula ar fi cea legata de numarul de beneficiari. Daca incepem sa ii prejudiciem pe fiecare dintre ei, daca v-ati uitat un pic pe harta municipiului Iasi ati vazut unde sunt amplasate acele strazi, ati fi vazut ca ele sunt strazi care unele vin dintr-un istoric foarte, foarte vechi. Strada Mosu stiti foarte bine unde este , strada Ogorului intr-un cartier care are cel putin si el vreo 100 ani de zile, iar Constantineanu si Petre Vancea sunt niste strazi de acumulare care deservesc un intreg cartier, Bucium. Mai mult decat atat, probabil ca ati lecturat cu atentie ca si strategiile de dezvoltare care vizeaza bineinteles in capitolul lor si partea de infrastructura, sa spunem, se prioriteaza in functie de numarul de beneficiari. Noi aici vorbim de o prioritizare, nu neaparat de o strategie si in momentul de fata am tinut cont de acest lucru. Multumesc.

Domnul consilier Jugrin Lucian a iesit din sala de sedinta.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Supunem votului.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Multumesc. Proiectul de hotarare a votat in unanimitate.

Trecem la punctul 8.

Proiect nr. 8

Proiect de hotarare privind aprobarea încheierii unui act aditional de prelungire a contractului de finantare aferent proiectului ”Reabilitarea, modernizarea si extinderea Caminului de Pensionari Sf. Cuvioasa Parascheva”, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor si indicatorilor proiectului în vederea asigurarii functionalitatii acestuia;

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Discutii pe marginea acestui proiect?

Domnul consilier Ignat Etienne

Imi cer scuze, tot eu. Am cerut ieri o situatie cu cheltuieli decontate si eligibile din cadrul programului operațional regional, pana la 31.12 si cat a ramas de executat. Am primit un raport, asa este, dar nu am vazut cat a fost eligibil, cat a fost platit si cat a ... Multumesc.

Domnul primar Chirica Mihai

Am stabilit cred ca in cursul zilei de ieri, veti primi si aceasta informare detaliat de la inceputul acestui proiect atunci cand a fost el demarat. Multumesc.

Domnul consilier Ignat Etienne

Imi cer scuze. Mai am o intrebare tot legat de asta. Daca am vazut aici stadiul proiectului in momentul de fata este 36% din total lucrari. Cum estimam ca pana la sfarsitul lui septembrie sau cat este, se va termina in 3 luni proiectul respectiv, daca se va termina.

Domnul primar Chirica Mihai

Este obligatoriu sa il terminam. Putea fi si 2% facut, tot trebuie sa il terminam.

Domnul consilier Jugrin Lucian a intrat in sala de sedinta.

Domnul consilier Timofciuc Razvan

Daca imi permiteti si mie, va rog. Domnul presedinte, daca imi permiteti?

Domnul consilier Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Da, va rog, luati cuvantul

Domnul consilier Timofciuc Razvan

Noi la acest proiect de hotarare votam o prelungire a prelungirii pentru ca la finalul anului trecut la fel s-a mai prelungit contractul de finantare si este la fel ca proiectul de hotarare numarul 12 si practic pentru aceste doua proiecte din bugetul primariei vor trebui platiti aprox. 10 milioane de euro pentru a putea fi finalizate. 10 milioane de lei, ma scuzati. 2,5 milioane de euro. Bani care impovoreaza bugetul Iasului pentru ca acesti bani puteau fi cheltuiti prin accesarea mai judicioasa a fondurilor europene. Spuneati, domnule primar, o initiativa interesanta, ca veti cere rapoarte de activitate la toti angajatii primariei pentru ca vreti sa monitorizati activitatea lor si vreti sa fie performanti. Totusi faptul ca din bugetul primariei se va plati 2,5 milioane de euro pentru finalizarea unor proiecte care puteau fi platite prin bani europeni, ridica semne de intrebare cu privire la capacitatea administrativa a celor care conduc municipiul Iasi. In acest sens va rog sa imi spuneti ce garantii putem avea noi ca nu ne vom mai intalni cu aceleasi situatii si in urmatoarea perioada de finantare sa trebuiasca sa platim din bugetul Iasului bani pentru finalizarea unor proiecte pentru care ar exista finantare europeana. Si o alta scurta completare, colegul meu Etienne a cerut de la ADR NORD-EST o situatie a proiectelor pe PID-PC si grosoo modo practic aprox. 22 milioane de euro vor trebui platiti din bugetul Iasului pentru finalizarea tuturor proiectelor cu finantare europeana.

Domnul primar Chirica Mihai

Nu vorbeste la microfon (de unde ati scos-o?).

Domnul consilier Timofciuc Razvan

Este raspunsul oficial venit din partea ADR Nord-Est. Practic din suma de 111 milioane de euro pentru care s-a semnat contracte de finantare, s-au accesat aprox. 72% din acesti bani, restul urmand a fi platiti de catre municipalitate pentru finalizarea proiectelor. Multumesc.

Domnul primar Chirica Mihai

Multumesc foarte mult. Nu stiu, cred ca ar trebui sa ne restartam un pic. Campania electorala s-a terminat, deci nu mai citim materialele invers pentru ca nu mai foloseste la nimeni acest lucru. Daca doriti o informatie care sa fie si corecta si de care . mai sunt cred cateva microfoane deschise. Lasati-l inchis! Lucrurile nu stau asa. Tocmai dumneavoastra ati spus ca ati adunat cele doua proiecte care vizeaza prelungirea duratei de finantare cu comisia europeana la cca. 10 milioane de lei. Acele proiecte sunt incepute pentru ieseni desigur si au nevoie sa fie finalizate. Nu as mai aduce in discutie ca am cheltuit suplimentar fata de sumele alocate pentru ca am avut proiecte in rezerva si pe care le-am si finantat, tocmai pentru a nu lungi foarte mult acest lucru. Noi aici nu am cerut decat prelungirea perioadei de implementare a acestor proiecte in acord cu comisia europeana care doreste acest lucru si prin urmare acesta este si interesul nostru, sa vedem cele doua investitii duse la bun sfarsit. In rest, cred ca e timpul sa ne punem la munca. S-a terminat campania. Avem o structura de Consiliul Local acceptata de cetatenii municipiului Iasi. Felicitari pentru mandatul pe care l-ati primit de la partidul dumneavoastra. Sper intr-un consiliu constructiv. Ne putem intalni pe orice taram al discutiilor chiar si din puncte de vedere diferite, dar e timpul sa ne punem la munca. Multumesc.

Domnul consilier Timofciuc Razvan

Daca imi permiteti? Chiar nu are nicio tenta electoralista interventia mea, dar e important.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Cereti cuvantul, da!

Domnul consilier Timofciuc Razvan

Spuneti-ne atunci care este nivel de absortie...

Domnul viceprimar Harabagiu Vasile Gabriel

Domnul consilier, discutia se face prin intermediul presedintelui de sedinta, da?

Domnul consilier Timofciuc Razvan

Pai eu am pus o intrebare si domnul primar nu a raspuns, de fapt a dus subiectul in derizoriu.

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Nu vorbeste la micorfon ( ... v-ati simtit deranjat de intrebarea colegului meu? Vi s-a parut inoportun?)

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Nu, nici de intrebarea dumneavoastra nu ma simt deranjat.

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Pai, eu cred ca unii sunt in campania electorala.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Nu i-am dat cuvantul. Deci nu se intra peste.

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Am inteles. Ii puteti acorda cuvantul pentru a solicita explicatii?

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Trebuie sa fie putina disciplina. Deci nici dumneavoastra nu v-am dat cuvantul.

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Am inteles, am inteles disciplina, dar totusi toti aici reprezentam cetatenii Iasului si putem adresa intrebari.

Domnul consilier Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Dar totusi aici trebuie respectat un regulament, domnul consilier, totusi.

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Pai il respectam!

Domnul consilier Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Respectati-l!

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Daca nu ii dati cuvantul, spuneti de ce.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Ridicati mana si cereti cuvantul

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Daca nu ii dati cuvantul, spuneti va rog,de ce.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Dar nu am niciun motiv sa nu ii dau cuvantul, dar trebuie sa solicite, da? Ca si dumneavoastra. Trebuie sa solicitati, asa spune regulamentul.

Domnul consilier Timofciuc Razvan

O scurta interventie, daca imi permiteti.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Da. Aveti cuvantul

Domnul consilier Timofciuc Razvan

Foarte pe scurt pentru ca domnul primar a dat senzatia ca intrebarea mea este pe langa subiect, atunci sa ne spuneti in termeni generali din valoarea contractelor finantate prin PID-PC, cat am absorbit si cat va trebui sa platim din bugetul local pentru finalizarea proiectelor. Multumesc.

Domnul primar Chirica Mihai

Permiteti? O sa va transmitem informarea in scris. Multumesc.

Domnul consilier Ignat Etienne

Daca imi permiteti si mie, as vrea sa imi dati pe acest proiect care este supus dezbaterii, cat a fost finantat si cat nu a fost finantat, cum am cerut.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Deci aceeasi observatie ca la domnul Boz. Ridicati mana, cereti cuvantul, va dam cuvantul. Cred ca e corect. Aveti cuvantul.

Domnul consilier Ignat Etienne

Multumesc si imi cer scuze. Poate noi suntem mai noi, dar o sa invatam, da?

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Sa dea Dumnezeu.

Domnul consilier Ignat Etienne

Nu e nicio problema. Tot la proiectul asta am cerut sa vedem conform contractului pe care l-ati avut cu constructorul, cat au fost penalitatile aplicate conform contractului. As vrea daca tot il aprobam acum, cred ca era frumos sau foarte aplicat sa primim un raspuns acum cand il aprobam. Multumesc.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Ati terminat? Aveti cuvantul.

Domnul primar Chirica Mihai

As vrea sa intelegem un lucru pe care l-am repetat si in comisiile reunite. Daca doriti sa o facem si in plen doar de dragul de a sta si pe camera, o facem si renuntam la comisii. Nu mai vin la comisiile reunite pentru ca acolo sunt doar cu statut de invitat. Dar ma repet. O fac pentru dumneavoastra si o fac cu placere. Proiectul de hotarare despre care vorbim se refera la prelungirea perioadei de finantare si punct. Celelalte informatii despre care dumneavoastra intrebati acum se refera la contractul de lucrari fata de acest proiect pentru care cerem prelungirea perioadei de finantare. Celelalte informatii asa cum v-am spus si la comisia economica si ma refer, se refera la faptul ca noi am si reziliat contractul cu acel constructor motivat de faptul ca a ajuns la termen si nu si-a indeplinit obligatia si nu am mai avut nicio motivatie sa continuam cu dumnealor. Am cerut catre banca obtinerea, sa spunem, a acelor acreditive fata de scrisoarea de garantie bancara pentru a putea executa, ca i-am cerut sa evacueze santierul si intre timp am si demarat procedura de achizitie pentru restul de executat pe acest proiect, lucru pe care l-ati auzit si in cursul zilei de ieri, il auziti si astazi si il veti auzi si maine daca imi puneti aceeasi intrebare. Multumesc.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri? (8 abtineri).

Pai acolo ati votat... ma rog... nu mai repetam...

Deci proiectul de hotarare a fost adoptat.

Proiect nr. 9

Proiect de hotarare privind aprobarea documentației si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Amenajare si reabilitare spatiu punct termic Hlincea în vederea înfiintarii unui centru pentru persoane varstnice”;

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Discutii pe marginea proiectului? Trecem la vot.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost votat in unanimitate.

Proiectul numarul 10, calcaiul lui Ahile.

Proiect nr. 10

Proiect de hotarare privind aprobarea contractarii de catre Municipiul Iași a unei finantari rambursabile externe în valoare de pana la 15.000.000,00 EUR de la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare;

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Eu nu pot sa spun decat atat ca 50% din mijloacele de transport ale municipiului Iasi sunt cu norma de poluare intre 1 si 3%, iar conditiile acordarii acestui imprumut sunt foarte bune in sensul ca EURIBOR-ul +1,7 pana in 2% dobanda. Atat. In rest, trecem la discutii. Domnul Postolache.

Domnul consilier Postolache Andrei

Cred ca toti suntem de acord ca trebuie sa facem ceva cu transportul comun din Iași, asta nu e dilema, avem nevoie de autobuze noi. Eu am cateva intrebari ca sa inteleg care sunt avantajele, dezavantajele unui credit comparat cu alte optiuni. Prima intrebare ar fi: daca s-a facut o analiza care sa ne spuna, sau o estimare care sa ne spuna cand am putea beneficia de bani europeni pentru ca am inteles ca problema e ca vin mai tarziu decat creditul. Cam cand ar veni? Cam care ar fi dezavantajele obtinerii banilor europeni?

Domnul consilier Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Domnul primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Multumesc. Se pare ca mai este o intrebare si o sa raspund dupa.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Doamna Gaburici, va rog.

Doamna consilier Gaburici Violeta Adriana

Scuze. Stim cu toti ca acest proiect este de maxima importanta si de maxima urgenta pentru Iasi avand in vedere ca mijloacele de transport sunt asa cum sunt si iesenii nu beneficiaza de un transport civilizat care sa indeplineasca toate normele de siguranta si comfort. Miscarea Populara sustine acest proiect, insa dorim maxima transparenta in luarea deciziilor si in acest context am dori niste lamuriri cu privire la urmatoarele aspecte. Stim ca BERd-ul pune la dispozitie un program special destinat achizitiei de mijloace de transport si ca s-a mers pe o negociere directa, insa, asta este si intrebarea mea, ati identificat alte surse de finantare mai avantajoase? De asemenea daca acest credit este contractat de primarie, autobuzele vor fi date in admnistrarea RATP-ului sau Companiei de Transport Public? Rambursarea creditului se va face din profitul acestei companii sau din bugetul primariei? Nu se specifica de asemenea ce fel de autobuze se vor contracta. Sunt trecute niste caracteristici tehnice in termen largi, euro 6 si existenta dotarilor necesare persoanelor cu dizabilitati, insa cred ca ar fi important sa stim cate locuri are un autobuz si multe alte specificatii tehnice, daca au aer conditionat s.a.m.d. In ceea ce priveste garantiile am vazut ca si garantii in afara autobuzelor care se achizitioneaza se pun veniturile primariei. Poate ar trebui specificat cat din veniturile primariei pentru ca din veniturile primariei stim bine ca se platesc salarii si sunt si alte cheltuieli pentru intreg patrimoniul. Daca s-ar putea specifica clar cat din veniturile sau daca se poate identifica un imobil din patrimoniul primariei, unul, doua care sa poata fi puse garantie. Multumesc.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Ati terminat? Domnule primar. Mai e cineva care vrea sa ia cuvantul? Domnule primar, va rog. A, domnul Postolache.

Domnul consilier Postolache Andrei

Mai aveam o intrebare. As dori sa inteleg in contextul carei strategii sau care e planul, ce rol vor avea cele 35, daca nu ma insel, de autobuze pe care intentionam sa le cumparam second hand acum si cum se integreaza cu cele aprox. 70 pe care am vrea sa le cumparam din acest credit. Care e planul, cam asta ar fi intrebarea generala.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Domnul Boz.

Domnul consilier Boz Petru Eduard

La fel cum am spus si in debutul sedintei, nu exista o strategie clara in privinta transportului in municipiul Iasi. Noi privim problema transportului in felul urmator: trebuie sa ofere servicii de cea mai buna calitate, la costuri cat mai reduse si sa asigure conectivitate si o anumita planificare a acestor curse. Acest credit nu rezolva nici pe departe problema din municipiul Iasi pentru ca acest credit el este capacitat sa carpeasca capacitatea de transport care exista in momentul de fata, sa inlocuim niste autobuze vechi cu unele noi, dar nu marim parcul auto si nu inseamna ca iesenii vor avea un timp de asteptare mai redus in statii sau vor putea catusi de putin sa isi planifice in momentul in care merg in statie sa estimeze ca in 5, 10 minute le ajunge un mijloc de transport. Acesta este motivul pentru care am solicitat intai sa avem o strategie, sa stim ce dorim sa facem si ulterior sa stabilim masurile. Prima si cea mai eficienta in opinia colegilor liberali este cea a atragerii fondurilor europene. Chiar ieri am discutat in comisiile reunite si domnul primar a recunoscut ca contractarea acestui credit BERD nu este o negociere in doi, noi si BERD-ul, ci este in trei. Este si Ministerul Finantelor si comisia interministeriala care monitorizeaza gradul de indatorare a municipiului Iasi. Aceasta corespodenta este una foarte defectuoasa si o spun din experienta pe care am avut-o la Consiliul Judetean unde am facut parte dintr-o comisie de negociere cu BERD-ul si negocierile au durat doi ani de zile, nu datorita Consiliului Judetean Iasi care stia din prima saptamana ce conditii de creditare doreste sa obtina, ci datorita acestei corespondentei anevoioase. Aceasta comisie care monitorizeaza gradul de indatorare a municipiului Iasi pana in septembrie nu se intruneste, deci noi orice am vota astazi doua luni le avem pierdute astfel incat problema urgentei nu este rezolvata prin acest credit, in schimb pana in septembrie am putea finaliza strategia de dezvoltare si planul de mobilitate astfel incat sa fim pregatiti pentru a aplica pentru fonduri europene. Haideti mai intai sa vedem ce fonduri putem accesa fara absolut niciun cost si daca mai este ceva de completat evident discutam si de un astfel de credit. Nu mai vorbesc de faptul ca noi acum facem socoteli ca avem 1,75 dobanda plus Euribor. Euribor este la un nivel minim in momentul de fata. Orice investitor privat isi face calculele si estimeaza ca va creste aceasta rata. Asta nu inseamna ca din start am obtinut o dobanda foarte buna, inca trebuie sa fim atenti. Nu mai vorbesc de faptul, domnule primar, ati negociat si ati antamat un credit fara a avea mandatul consiliului. Veniti deja cu un acord de prefinantare si nu ati avut un mandat nici in legislativul anterior, ba mai mult decat atat ati mintit... ati mintit in campania electorala deoarece cand ati fost intrebat in privinta acestui credit, ati negat si ati spus si dumneavoastra ca varianta fondurilor europene este cea care ramane in picioare. Nu in ultimul rand.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Domnul Boz, exprimare mai eleganta nu aveti?

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Exprimarea mea este foarte concisa, dar problema este ca sunt atat de multe argumente si incerc sa le comprim intr-un timp cat mai scurt. Compania de Transport Public a fost infiintata deoarece RATP este in insolventa, respectiv faliment. Compania de Transport Public a fost infiintata tocmai pentru a accesa fonduri europene pentru ca o companie cu datorii nu putea sa faca acest lucru. Dumneavoastra practic in aceasta sedinta de consiliu si in acest mandat plecati de la premiza ca noi nu vom reusi sa accesam cele 58 de milioane de euro care sunt prevazute.

Domnul consilier Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Trei minute, trei minute, domnule Boz, trei minute.

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Multumesc.

Domnul primar Chirica Mihai

As vrea sa răspund la intrebari. As incepe cu doamna consilier Gaburici pe urma ne vom indrepta atentia si asupra observatiilor dumnevoastra, dar intai sa trecem la lucrurile serioase.

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Nu vorbeste la microfon (ce am spus eu sunt lucruri neserioase?)

Domnul primar Chirica Mihai

De regula eu respect, nu intru in dialog, folosesc inelul de legatura care este presedintele acestei sedinte. Daca credeti ca in Consiliul Local al municipiului Iasi putem utiliza o cale de comunicare pe care o respectam cu totii, e bine, daca nu, nu e bine si facem cum spuneti dumneavoastra si atunci o sa fie un consiliul local de ras. In general nu prea folosesc adjective datorita bunei cresteri, sa speram ca pe cele 30 si ceva sau 40 si ceva de sedinte pe care le vom face impreuna, vom da dovada de buna crestere. Referitor la acordul de finantare cu BERD-ul este un acord la nivel national incheiat intre Guvernul Romaniei si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, acolo unde de altfel Guvernul Romaniei este si, sa spunem, asociat chiar detine actiuni la aceasta banca. Aceste acorduri de prefinantare vizeaza un control suplimentar din partea statului a tuturor acordurilor care se petrec la nivel national. Noi speram sa beneficiem pe langa finantarea efectiva si de asistenta tehnica asa cum scrie si in acordul de prefinantare in implementarea acestui credit. Aceste mijloace de transport dupa achizitionarea lor vor deveni proprietatea municipiului Iasi. Conform legii ele pot fi date in exploatare operatorului de transport care in cazul nostru este chiar operatorul proprietar unic, municipiul Iasi, nu vor fi cedate din proprietate. Plata creditului se va face de catre municipiul Iasi. Ratp- ul este, si partial raspund si la celelalte interpelari, in stare de insolventa deocamdata, nu isi poate permite achizitionarea de credite pentru ca nu este solvabil din punct de vedere financiar. Tipul de autobuze, sunt autobuze urbane, trei usi, podea joasa, norma europeana din punct de vedere al conditiilor de accesabilitate pentru persoane cu handicap, aer conditionat si celelalte sisteme care permit accesarea tuturor elementelor de siguranta. Garantiile sunt date doar din venituri, de fiecare data evitam sa dam garantii imobiliare. Sunt veniturile pe care banca se ingrijeste sa le avem prinse de fiecare data in exercitiul bugetar al anului care urmeaza astfel incat la sectiunea credite din capitolul de cheltuieli sa fie prinse si rabursarea acestor, sa spunem, datorii externe sau intene. In ceea ce priveste observatiile domnului consilier, e pacat ca discutam despre rezolvarea unei probleme care este arzatoare si eu nu mai inteleg nimic. Cand trebuie rezolvata problema, atunci cand spunem pe toate caile mediatice: uitati cum iau foc autobuzele si trebuie sa facem ceva. Uitati ca de data aceasta facem ceva. As vrea sa imi indice domnul consilier care este linia de finantare europeana pentru autobuze, unde scrie ca se pot lua autobuze pe fonduri europene. As vrea sa ne mai indicati de asemenea cat timp trebuie sa asteptam pana cand parcul auto devine distrus dupa care sa incepem sa rezolvam problema. Avem nevoie de accidente, avem nevoie sa moara oameni ca sa ne dam seama ca trebuie sa facem ceva. Intrebarea domnului Postolache, foarte pertinenta si ii multumesc. Cele 35 de autobuze pe care RATP-ul trebuie sa le aduca este pentru a completa tocmai necesarul de parc pana la data la care vor putea ajunge si acestea. Noi nu mai investim in autobuze vechi, cele noi vor ramane in patrimoniul public al municipiului Iasi, iar daca Regia de Transport va intra in faliment si va intra noua companiei in functiune, prin acordul nostru vor fi transferate de la operatorul RATP la operatorul nou, CTP. In ceea ce priveste derularea in timp, derularea in timp este deja oarecum agravata de scurgerea lui pentru ca a trecut cam mult timp deja in sensul ca nici finantarea BERD nu vine peste noapte. Axa 4 inca nu a fost lansata doar se fac speculatii pe marginea ei. Axa de finantare 4 daca va uitati din nou, domnul consilier, acolo nu are nicio precizare in ceea ce priveste achizitia de autobuze daca faceti trimitere la cele 58 milioane de euro, din impotriva acolo sunt structurate pe dezvoltarea transportului ecologic si acolo vizam liniile de tramvai. Si un acord de finantare indiferent daca se face cu BERD-ul sau cu alta banca trebuie sa treaca prin comisiile interministeriale, stiti foarte bine este lege si legea trebuie respectata indiferent unde ne aflam si cum ne numim pe suprafata acestei tari. In rest, noi consideram ca cea mai buna solutie pentru un consiliu local este de a aborda cat se poate de coerent si de repede problematica care apare in interiorul acelui municipiu. Mobilitatea urbana este pe langa o politica de strategie locala, este si o necesitate vitala pentru a face o viata cat mai normala intr-o comunitate aglomerata asa cum este municipiul Iasi. Multumesc. Inteleg ca s-au terminat interpelarile pe marginea acestui proiect.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Domnul Boca.

Domnul consilier Boca Adrian Florin

Domnule presedinte, eu as face un apel la dumneavoastra sa respectam toti un regulament. Nu as vrea ca la fiecare proiect sa avem o parte de discutii, sa avem o parte de raspunsuri din partea administratiei si ulterior sa revenim pe marginea raspunsului sa discutam. Fac apel la dumneavoastra si rog si ceilalti consilieri sa respectam acest lucru. Va multumesc.

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Domnule Boca, daca ati fi fost ieri in sedinta de comisii, ati fi stiut ca nu s-a discutat nimic pe oportunitatea... Domnul consilier Boca Adrian Florin

Eu nu sunt presedinte de sedinta.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Eu va rog cand mai luati cuvantul sa ridicati mana. E greu, e greu, sunteti obisnuit la bara. Deci

Domnul consilier Timofciuc Razvan

Multumesc, domnule presedinte.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Deci propun sistarea discutiilor in legatura cu acest proiect. Cine este pentru?

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Domnule presedinte, dar unde ati mai vazut dumneavoastra asa ceva sa propuneti sistarea discutiilor. Discutam de un credit de 15 milioane de euro si faceti chiar ce doriti.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

E o propunere, puteti sa votati impotriva.

Domnul consilier Boz Petru Eduard

... am inteles aveti majoritate, dar nici macar nu ne ascultați. Au fost furnizate aici o serie de informații... Mi-ati oprit microfonul? Este asta o dovada ... nu vorbeste la microfon ... (de bun simt si buna cuviinta la care face apel domnul primar Chirica. Credeti dumneavoastra ca oportunitate unui proiect atat de important o duceti in derizoriu printr-un atac la persoanea mea. Asta este guvernarea pe care ne-o propuneti timp de 4 ani de zile? . imi faceti mie observatii.)

Domnul consilier Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Da, aveti cuvantul. Domnul Boz, va rog.

Domnul primar Chirica Mihai

Am cerut cuvantul si mi s-a acordat. Deci, domnul Boz.

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Nu vorbeste la microfon. (. cu mediul si evident ca si normele euro 6 intra in aceasta categorie. Poate ati fost consiliat gresit. Poate trebuie sa luati masuri. Doi, cum puteti dumneavoastra sa contractati un credit de 15 milioane de euro. Daca ati fi privat nu ati da acesti bani pe mana acelorasi oameni care au dus in faliment deja trei companiei si RATC si Autobuzul SA si RATP. Dumneavoastra veniti acum sa imi spuneti mie ca duc acest proiect intr-o.)

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

E inchis. Nu are micorfon dar. Deci, domnul Boz aveti trei minute. Va puteti incadra in disciplina regulamentului sau nu? Nu conteaza pentru dumneavoastra?

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Nu vorbeste la microfon. (atat timp cat sunt si eu respectat, domnule presedinte ).

Domnul consilier Boca Adrian Florin

Nu vorbeste la microfon.

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Nu vorbeste la microfon. (in primul rand solicitam schimbarea managementului companiei pentru ca nu putem cu aceeasi oameni care au dus in faliment deja trei companii sa speram ca de data asta vom avea solutii miraculoase).

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Deci, domnul primar aveti cuvantul dumneavoastra.

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Nu vorbeste la microfon.

Domnul primar Chirica Mihai

Ce sa zic si eu? Ma uit in ochii unor consilieri mai vechi de aici si aproape ca imi este mie rusine pentru rusinea lor, doamna consilier Gavrila Domnul consilier Boz Petru Eduard

Nu vorbeste la microfon. (Sa va fie rusine)

Domnul primar Chirica Mihai

... dar mai mult decat atat e si o motivatie in plus pentru a ne vedea de proiectele orasului intr-o maniera demna asa cum am facut-o de fiecare data. Destinele acestui oras nu se vor duce, sa spunem, pe principiul cine tipa cel mai tare si eu sunt convins ca voi putea suporta acest tir. Sunt tanar, am energie, am forta, inca nu am foarte mult par alb, dar respectul pe care il cerem cu totii este foarte simplu.

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Nu vorbeste la microfon.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Va rog sa taceti din gura. da? Chiar e lipsa de totala .

Domnul primar Chirica Mihai

Daca dumneavoastra credeti ca 4 ani de zile vom sta intr-un dialog pe care il veti face doar cand veti si cum veti dori, probabil veti ramane singurul care veti mai vorbi la aceasta masa si noi toti vom fi in alt consiliu local, unul serios care sa fie si demn pentru orasul acesta. Daca dumneavoastra credeti ca batand cu pumnul in masa puteti sa faceti administratie, va inselati. Este un oras care are demnitate si care reuseste sa tratezeze lucrurile prin dialog, restul sunt doar vorbe. Daca credeti veti putea continua cu aplicarea de adjective fata de persoana mea, sa stiti ca nici acest lucru nu este demn pentru Consiliul Local Iasi si nu o sa reusiti sa ma faceti sa folosesc acelasi ton si acelasi mod de exprimare. Nu o sa reusiti pe parcursul celor patru ani, aveti promisiunea mea. Despre modalitatea in care trebuie rezolvata problema transportului public, nu a amintit nimeni ce se va intampla cu Regia de Transport, ea fiind in stare de insolventa. Problema transportului public este o problema vitala pentru cetatenii municipiului Iasi. Cu toate presiunile care s-au facut sa instrainam serviciul catre operatori privati, sa nu luam autobuze, sa asteptam sa vina, eventual, cometa Halley sa rezolve problema si toate celelalte lucruri pe care le-am auzit si am ramas stupefiat de gravitatea lor in spatiul public. Nu vreau sa mai comentez. Si daca nu mai sunt comentarii pe acest subiect fara carcasa politica pe care vreti sa o aduceti, as propune sa trecem la vot. Domnul consilier Timofciuc Razvan

As dori sa iau si eu cuvantul, domnule presedinte.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

înainte de a va da cuvantul ca citesc articolul art. 93 din Regulametnul Consiliului Local: “incalcarea de catre consilieri a prevederilor Legii nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii 393/2004 privind statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare si ale regulamentului de organizare si functionare a consiliului atrage aplicarea urmatoarelor sanctiuni: a) avertismentul, b) chemarea la ordine, c) retragerea cuvantului, d) eliminarea din sala de sedinta, e) excluderea temporara de la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate, f) retragerea indemnizatiei de sedinta pentru 1 -2 sedinte”. Sanctiunile prevazute. Domnul Boz, va rog frumos aveti bunul simt si ridicati mana si cereti. E o chestiune de 7 ani de acasa. Nu stiu daca v-au predat codul manierelor elegante la facultate, daca nu o sa aducem un cod al manierelor aici. Deci.

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Nu vorbeste la microfon.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Ati mai folosit terminilogia asta cu pumnul in gura si nu e ...

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Nu vorbeste la microfon.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Ati avut cuvantul si v-ati exprimat de la alfa la beta.

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Nu vorbește la microfon.

Domnul consilier Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Deci supunem la vot...

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Nu vorbește la microfon.

Domnul primar Mihai Chirica a iesit din sala de sedinta.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Va rog.

Domnul consilier Timofciuc Razvan

Multumesc, domnule presedinte, ca mi-ati dat posibilitatea sa iau cuvantul. As vrea totusi sa clarificam lucrurile. PNL isi doreste foarte clar ca flota RATP sa fie reinoita, dorim autobuze noi. Ne dorim sa avem un trasport public modern, doar ca nu dorim acest lucru prin indatorarea orasului, ci prin accesarea de fonduri europene. Noi suntem consecventi practic cu ceea ce am promis in campania electorala. Da, practic campania electorala este contractul pe care noi il incheiem cu iesenii, dar noi suntem consecventi cu ceea ce am spus in campania electorala, iar cei care au propus acest lucru nu. Se discuta despre faptul ca contractarea unui credit BERD ar fi varianta mai usoara si mai rapida prin care se poate achizitiona autobuze spre deosebire de fondurile europene. Vreau sa va dau doua exemple care contrazic acest lucru. Contractarea unui credit BERD de catre Consiliul Judetean a durat doi ani de zile. Accesarea fondurilor europene pentru un proiect important pentru Iasi, in speta aeroportul Iasi, a durat 6 luni de zile. Sunt exemple care contrazic ceea ce ziceti dumneavoastra. Atat timp cat exista posibilitatea ca noi sa absorbim bani europeni pentru a moderniza transportul public nu inteleg de ce aceasta varianta nu este luata in calcul. Multumesc.

Domnul primar Mihai Chirica a intrat in sala de sedinta.

Domnul primar Chirica Mihai

I-as raspunde...

Domnul consilier Ignat Etienne

Eu sunt asa un pic dezamagit de faptul ca mi se pare ca nu informam corect cetatenii orasului lasi. Eu as vrea sa consultam urmatoarea anexa, 10 A, conditii generale la prezentul ghid de finantare pe Axa 4.1. care o putem vedea ca scrie negru pe alb ca se pot achizitiona autobuze, asta doar de a nu mai induce oamenii in eroare.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Domnul primar, va rog.

Domnul primar Chirica Mihai

Sa incercam sa mai punctam cateva din chestiunile legate de aeroportul lasi.

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Nu vorbeste la microfon.

Domnul primar Chirica Mihai

Pai tocmai asta voiam sa ii raspund si colegului dumneavoastra. Discutam de aeroportul lasi aici? Nu am remarcat aceasta trimitere catre aeroportul Iasi, dar m-as duce intr-adevar la domnul Postolache din nou. Parcul activ pe care Regia de Transport Public Iasi il foloseste in momentul de fata pentru a asigura serviciile de transport public cuprind cel activ, cel scos la strada, aprox. 86 pana in 90 de unitati pe zi, in ceea ce priveste parcul de autobuze si aprox. 100, intre 98 si 100, 104 unitati de tramvaie. Dintr-o ratiune cat se poate de logica si inginereasca as putea spune, noi avem deja activate doua contracte de achizitie pentru autobuze de 12 unitati. 15 milioane de euro ar putea aduce in jur de 75 de unitati de transport cu 12 fac aproape 87 de unitati de trasport noi care pot acoperi necesarul de trasport auto in momentul de fata. Parcul de tramvaie, cele 100, daca s-ar face o innoire a parcului in totalitate ar avea un pret mediu intre 140 de milioane si 210 milioane de euro. Innoirea parcului de tramvaie este o utopie sa o atacam si sa o aducem in, eu stiu, in spatiul public pentru cetatenii municipiului Iasi pentru ca nu ar putea finanta de nicio linie de finantare europeana acum si probabil nici pe viitor. Ce se va intampla cu cele 58 milioane de euro de care tot amintim aici in momentul de fata. Mai exista cateva proiecte care sunt esentiale pentru municipiul Iasi pentru a putea rezolva problemele de infrastructura. De exemplu linia Dancu pe care o stiti foarte bine si care va face parte si din proiectul metropolitan de legatura cu comuna Holboca, acolo este o comunitate foarte mare care are nevoie sa fie legata la municipiul Iasi, costa aprox. 20 milioane de euro. Mai sunt trei tronsoane de linie de tramvai care trebuie finalizate in momentul de fata, cinci drumuri, din Tg. Cucului legatura cu Tatarasi, e vorba despre linia Tutora si linia Bucsinescu, foarte importante si care de altfel sunt si foarte circulate si conecteaza cartiere foarte populate, si cu zona industriala, deci si locuri de munca. Aceste trei tronsoane de linii de tramvai depasesc si ele aprox. 20 si de milioane de euro. Socotind grosso modo am ajuns la 40. Celelalte sume de bani trebuie alocate pe alte proiecte care sa intregeasca linia de dezvoltare a unui pol de dezvoltare urbana asa cum este municipiul resedinta de judet Iasi. Prin urmare e nevoie sa avem acolo si proiecte sociale si proiecte de cultura si proiecte de mediu, spatii verzi, etc si care vor veni in completarea pachetului de proiecte ce vor putea permite consumarea sumelor din AXA 4. Acesta este motivul, ratiunea si felul in care trebuie sa privim dezvoltarea unui oras. Serviciile publice trebuie rezolvate atunci cand ele devin o problema. Nu putem astepta nici sa cada ceva, vreo para malaiata de pe undeva pentru ca ea nu exista. Nu putem astepta sa moara oameni. Trebuie sa luam masuri si decizii atunci cand trebuie luate si sa incercam sa implementam toate gandurile care au fost transmise de catre cetatenii municipiului Iasi si m-as opri aici cu explicatiile.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Sunteti...

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Nu vorbeste la microfon.

Domnul consilier Boca Adrian Florin

Nu vorbeste la microfon.

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Nu vorbeste la microfon.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Unu, va rog sa scrieti in procesul verbal chemarea la ordine a domnului Boz, sa o specificati in procesul verbal. Doi, trecem la vot.

Cine este pentru?

Cine este impotriva? (9 voturi impotriva)

Cine se abtine?

Cu 15 voturi pentru proiectul de hotarare a fost adoptat.

Domnul primar Chirica Mihai

As vrea sa mai intervin doua secunde cu mulțumirile de rigoare pentru colegii care au votat pentru. Ar trebui totusi pentru finalizarea acordului de finantare, el va ajunge din nou in Consiliul Local, sa numim trei consilieri locali. As propune de la PSD, PNL, chiar 4, ALDE si PMP, care sa faca parte din comisia de negociere cu Banca Europena de Reconstructie si Dezvoltare. As veni cu propuneri, de la PSD, domnul viceprimar Harabagiu. De la dumneavoastra? Domnul Etienne. De la dumneavoastra? Doamna Gaburici. Si de la ALDE? Nu este prezent, dar o sa il numesc pe domnul Botez. Multumesc.

Domnul consilier Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Cine este pentru componenta comisiei asa cum a fost anuntata?

Pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate comisia a fost aprobata.

Proiect nr. 11

Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Municipiului Iași cu Asociația Pakiv Romania în vederea elaborării și depunerii în parteneriat a unei cereri de finanțare care vizeaza proiectul "Masuri integrate pentru o societate incluziva”;

Domnul consilier Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Discutii pe marginea proiectului, va rog. Nu sunt. Supunem la vot.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare a trecut.

Proiect nr. 12

Proiect de hotarare privind aprobarea încheierii unui act aditional de prelungire a contractului de finantare nr. 5007/2015 incheiat intre ADR Nord Est Piatra Neamt si parteneriatul dintre Municipiul Iasi si Liceul de Informatica Gr. Moisil aferent proiectului „Constructie extindere corp A Liceul de Informatica Grigore Moisil si lucrari pentru desfiintare magazie anexa 2 a liceului", în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor si indicatorilor proiectului în vederea asigurarii functionalitatii acestuia;

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Discutii pe marginea proiectului? Va ascult.

Domnul consilier Ignat Etienne

Si pentru acest proiect am cerut tot la fel o situatie pe care nu o avem.

Domnul primar Chirica Mihai

Am inteles eu intrebarea. O sa primiti aceeasi informare si pentru acest proiect.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Trecem la vot.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare a trecut.

Proiect nr. 13

Proiect de hotarare privind scutirea de la plata impozitului/taxei pe cladiri, conform prevederilor art. 456 alin. (2) lit. a) si b) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv pentru cladirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, si scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren, conform prevederilor art. 464 alin. (2) lit. q) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv pentru terenurile situate în zonele de protectie ale monumentelor istorice si în zonele protejate;

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Domnul viceprimar, va rog.

Domnul primar Chirica Mihai

Am sa iau eu cuvantul. In urma discutiilor pe care le-am avut si a analizelor din comisiile reunite de ieri, consideram necesar ca aceste scutiri care au fost prevazute de la inceputul anului sa fie folosite ca si tema obligatorie de cei care beneficiaza in scopul intretinerii constructiilor pentru care se acorda aceste scutiri acolo unde ei fac dovada ca sunt proprietari, mai putin pentru organizatiile neguvernamentale si in alte situatii in care nu pot face dovada proprietatii sau alti utilizatori. Multumesc foarte mult.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Va rog.

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian

As dori sa vin cu o completare la propunere, daca este posibil. Daca exista la nivelul Primariei Municipiului Iasi o strategie de sprijinire a proprietarilor de cladiri monumente istorice care investesc sume consistente in reamenajare si consolidare, iar daca nu, sa prevedem eventual intr-o viitoare hotarare de consiliu local posibilitatea cofinantarii din partea primariei a acestor investitii pentru ca ele sunt foarte mari, proprietarii daca le dam doar posibilitatea de a deduce si a folosi acesti bani rezultati din impozit pentru reamenajare, vor face doar, eventual, ceva cosmetizari de fatada. Lucrarile structurale sunt foarte costisitoare si noi trebuie sa ne gandim serios. Daca dorim intr-adevar cladirile din patrimoniu aflate in proprietate privata sa poata fi reconsolidate trebuie sa ii sprijinim cumva pe acesti proprietari. Multumesc.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Domnul primar aveti cuvantul.

Domnul primar Chirica Mihai

Sigur o prima masura este cea despre care discutam aici acum, daca vom gasi cadrul legal prin care putem intra in parteneriate. Unul dintre ele deja l-am activat in sedinta anterioara a Consiliului Local impreuna cu Mitropolia Moldovei si Bucovinei sa introducem pe lista de proiecte finantate pe fonduri europene, manastirea Frumoasa. Avem in vedere si Biserica Veche Sf. Maria de la Episcopia Romano-Catolica si orice alta cladire din domeniul privat care ar putea intra in programul de finantare europeana. De altfel orice parteneriat pe finantare europeana, primaria il activeaza ori de cate ori suntem solicitati.

Domnul consilier Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Mai are cineva?

Domnul viceprimar Harabagiu Vasile Gabriel

Daca imi permiteți?

Domnul consilier Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Va rog, domnule viceprimar.

Domnul viceprimar Harabagiu Vasile Gabriel

Va rog, domnul presedinte, cand supuneti la vot proiectul sa supuneti si amendamentul desprins din discutiile de la comisii, la punctul 13 si la fel vom avea si la punctul 15. Amendament - proprietarul cladirii care potrivit legii este clasata ca monument istoric, are obligatia de a realiza lucrari de intretinere la imobilul respectiv cel putin la nivelul scutirii acordate.

Domnul primar Chirica Mihai

Si as completa - dovada realizarii acestei obligatii sa fie adusa la cunostinta Primariei Municipiului lasi, a Consiliului Local, in vederea aplicarii unei scutiri asemanatoare pentru anul urmator.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Supunem la vot impreuna cu amendamentul.

Cine este pentru?

Impotriva?

Cine se abtine?

Multumesc. In unanimitate proiectul de hotarare a trecut.

Proiect nr. 14

Proiect de hotarare privind scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri, conform prevederilor art. 456 alin. (2) lit. c) si d) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv pentru cladirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de catre organizatii neguvernamentale si întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, pentru cladirile utilizate de organizatii nonprofit folosite exclusiv pentru activitatile fara scop lucrativ, si scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren, conform prevederilor art. 464 alin. (2) lit. d) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv pentru terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de catre organizatii neguvernamentale si întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Discutii pe marginea proiectului? Supunem la vot.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare a trecut.

Proiect nr. 15

Proiect de hotarare privind scutirea de la plata impozitului pe cladiri. conform prevederilor art. 456 alin. (2) lit. a) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv pentru cladirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, muzee ori case memoriale;

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Discutii?

Domnul viceprimar Harabagiu Vasile Gabriel

Daca imi permiteti? Si aici avem un amendament care este la mapa.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Si aici avem. Supunem la vot impreuna cu amendamentul. Vreti sa dati citire amendamentului? E acelasi amendament. Va rog, cititi-l.

Domnul viceprimar Harabagiu Vasile Gabriel

Proprietarul cladirii care potrivit legii este clasata ca monument istoric, are obligatia de a realiza lucrari de intretinere la imobilul respectiv cel putin la nivelul scutirii acordate. Cu obligativitatea dovedirii acestei cheltuieli. Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Supun la vot proiectul numarul 15 impreuna cu amendamentul.

Cine este pentru?

Abtineri?

Impotriva?

In unanimitate proiectul de hotarare a trecut.

Proiect nr. 16

Proiect de hotarare privind scutirea de la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren, conform prevederilor art. 456 alin. (2) lit. j) si art. 464 alin. (2) lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv persoanele care au luptat pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie

1989 ;

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Discutii pe marginea proiectului? Trecem la vot.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare a trecut.

Proiect nr. 17

Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr.154/2013;

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Discutii? Va rog!...

Domnul consilier Timofciuc Razvan

Multumesc, domnule presedinte!

As vrea sa il intreb pe.pe domnul primar, anul acesta ati intreprins o actiune in pietele din lasi si ati spus atunci ca ati dispus mai multe masuri. pentru igienizare, salubrizare, s.a.m.d.; dupa care Prefectura prin institutiile abilitate a efectuat la fel o serie de verificari, iar problemele pe care dumneavoastra, atunci ati spus ca le-ati rezolvat au aparut iarasi la fel, tineau de salubrizare, igienizare, aspectul general al pietelor, samd; si voiam sa va

intreb in acest sens daca...ce s-a mai intamplat de atunci daca ati intreprins acțiuni pentru ca aceste probleme ce tin de .ma rog, norme de civilitate in piete au fost remediate si un al doilea aspect este de fapt o problema care este reclamata destul de des de ieseni si tine intr-un fel sau altul de suprematia samsarilor si a contrabandistilor de tigari din piete, fenomen pe care se pare ca Primaria.ca Politia Locala nu.pentru care Politia Locala inca nu are o solutie si iesenii reclama, poate pe buna dreptate sau poate un fel de complicitate intre administratorii de piete si actele de coruptie practic care stau la baza acestui fenomen. Si in acest sens PNL Iasi practic a venit la un moment dat cu o propunere.

Domnul consilier Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Domnule consilier, va referiti la proiect?

Domnul consilier Timofciuc Razvan

Da! Este la proiectul legat de piete. La un moment dat PNL a venit cu ideea purtarii unor ecusoane sau afisarea unor placute cu localitatea de provenienta a producatorilor astfel incat practic sa sprijinim producatorii autohtoni ceea ce este intr-un fel sau altul rolul pietelor si daca aceasta idee. nu poate fi imbratisata de catre executiv. Multumesc!

Domnul consilier Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Aveti cuvantul domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Am sa incep cu. ultima precizare pe care ati facut-o, mi se pare o idee foarte buna si as vrea chiar sa fie implementata. Domnul director Starica (Starica Cristian - director execurtiv ECOPIATA S.A.) la initiativa Domnului Timofciuc, fiecare taraba trebuie sa detina dimineata numele producatorului, zona de provenienta a marfii si daca mai considerati necesare si alte informatii va rog frumos sa le.sa le completati.

N-a fost o actiune singulara si nu va ramane niciodata o actiune singulara prezenta mea in piete. Sunt mult mai multe si mult mai grave, de altfel lucrurile care vizeaza pietele in sensul ca: ne trebuie o piata de angro, ne trebuie un depozit de transfer pentru legume si fructe in apropierea orasului si alte lucruri de unde asteptam desigur si intiativa privata; nu trebuie sa ramana numai in sarcina municipiului Iasi pentru ca este o zona comerciala foarte activa si care poate aduce initiativa privata, pentru a putea raspunde acestei provocari. Despre contrabanda cu tigari, exista un plan la nivel local, sa spunem.coordonat de catre Inspectoratul Judetean de Politie, colegii nostri au destructurat cateva, sa spunem, retele de vanzatori de tigari prin zona Pietei Nicolina. Au avut oarecum rezultat, probabil ca nu este usor atata timp cat se mai tranziteaza tigari de contrabanda peste granite, dar le cerem atentie deosebita asupra acestui fenomen pentru a nu il favoriza ci dimpotriva. Asa incat, multumesc pentru observatie, ati vazut ca ceea ce ati spus am si transmis. Multumesc domnule presedinte!

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Mai sunt discutii? Daca nu, trecem la vot.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate proiectul de hotarare a trecut.

Proiect nr. 18

Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de ordine de publică a Municipiului Iași;

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Domnule viceprimar aveti cuvantul.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Daca imi permiteti, este o comisie care trebuie completata, in primul rand cu viceprimarul care are in atributii Politia Locala, domnul Radu Botez, din parte PSD propunem pe domnull Pintilei, iar in urma discutiilor cu grupul PNL, domnul Eduard Boz, ca si membri supleanti domnul Scripcaru Calin din partea PSD si domnul Bostan Ciprian din partea PNL. Multumesc.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Da! Multumesc! Mai are cineva, vreun punct de vedere? Multumesc! Trecem la vot.

Cine este pentru?

Domnul primar Chirica Mihai

As avea o observatie!

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Da! Va rog, domnule Primar!

Domnul primar Chirica Mihai

Sa fie si de la celelalte formatiuni politice, deci cred ca de la PMP, domnul Piftor daca doreste si de la ALDE il avem pe domnul Botez, desi domnul Piftor... sa avem toate formatiunile reprezentate.

Domnule Postolache, va intereseaza sa fiti in comisia de ordine publica? Nu... Multumesc!

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Da, multumsc! Supunem la vot, proiectul.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Multumesc!

In unanimitate proiectul de hotarare a trecut.

Proiect numarul 20...19! Pardon!

Proiect nr. 19

Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei si a Statului de funcții ale Poliției Locale Iași;

Domnul consilier Piftor Daniel

As avea ceva de subliniat daca se poate, domnule presedinte, aici vreau sa va spun ceva.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Da, va rog!

Domnul consilier Piftor Daniel

Nu mai reiau tot ceea ce s-a discutat in sedinta comisiilor reunite si sunt de acord cu ce a spus domnul primar, ca altfel nu mai are sens sa le facem daca reluam toate discutiile. Dar vreau sa punctez trei aspect importante: faptul ca ordinea si siguranta cetatenilor, este o problema foarte importanta la fel ca si dezvoltarea orasului, la fel ca si problemele financiare, la fel ca si transportul public in comun. Din pacate, imaginea Politiei Locale care este strans lipita de imaginea Primariei municipiului Iasi, in ultima perioada a avut de suferit pentru ca ne aducem aminte cu totii acele aspecte negative care au fost inregistrate vizavi de actiunile unor lucratori din Politia Locala;

si ma refer la...ma refer la fostul primar si la ce s-a intamplat atunci. Am inteles ca numărul lucratorilor din Politia Locala este stabilit prin lege. Deci nu putem sa marim acest numar dar putem printr-o organizare eficienta sa asiguram mai multi lucratori la strada, deci eu va spun din discutiile cu cetatenii si banuiesc ca si dumneavoastra ati avut astfel de discutii, ati sesizat ca sunt anumite zone din Iasi in care prezenta politistilor locali este mai pregnanta, altele in care nu prea trec. Asta este o problema de organizare; am incredere in conducerea Politiei Locale ca va rezolva aceasta problema. Dar vreau sa mai subliniez un lucru; sa fie foarte atenti la cele 6 locatii care vor fi, poate nu acum in prima faza, dar ulterior pentru cele 6 sectii de politie, ale Politiei Locale; pentru ca acestea trebuie sa indeplinesca niste conditii: vizavi de parcare, vizavi de armament, vizavi de alte probleme care sunt strict legate de activitatea dumnealor. Noi votam acum organigrama si votam statul acesta de functiuni. Eu adica il votez, dar as vrea ca sa fie foarte atenti la lucrul acesta, pentru ca am auzit ca se vrea a folosi acele spatii care deja sunt destinate centrelor de cartier; ori daca cumva se cupleaza Politia Locala, eu asa am auzit si am auzit din interior, de la politisti locali, nu este o idee foarte buna. Asta vreau sa subliniez. Atat, nimic mai multDomnul consilier Pintilei Mihail - președinte de sedinta

înainte de a da cuvantul domnului Timofciuc, vreau sa va aduc la cunostinta ca aceasta organigrama are avizul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, respectiv a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, deci e o baza asa cum spunea si domnul consilier.nu putem face comentarii asupra numarului si a posturilor infiintate. Va rog domnule Timofciuc!

Domnul consilier Timofciuc Razvan

Multumesc domnule Presedinte! Si noi vom vota acest proiect de hotarare si suntem in asentimentul colegului ca domeniul sigurantei si ordinei publice este fundamental pentru ieseni si in acest sens cred ca ar trebuie Consiliul Local sa fie parte activa la cresterea performantei daca vreti aceste institute;i si in acest sens as vrea sa il intreb pe domnul primar daca proiectul de hotarare propus de PNL in mandatul anterior cand domnul Marius Danga care prevedea infiintarea unor comisii de analiza si verificarea activitatii Politiei Locale Iasi, nu poate fi reluat si poate fi adus pe Ordinea de zi si dezbatut. Pentru ca noi credem in continuare ca este o masura buna prin care putem veni cu o contributie punctuala si putem contribui.si putem practic sa aducem aportul la.la imbunatatirea activitatii aceste institutii, important dealtminteri pentru ieseni. Multumesc!

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Da, aveti cuvantul domnule primar!

Domnul primar Chirica Mihai

Multumesc foarte mult! Am sa va raspund imediat si am sa va fac trimitere la proiectul de hotarare care tocmai l-ati votat privind infiintarea comisiei locale la art. 5. Aceasta comisie are printre alte atributii: avizeaza proiectul regulamentului de oganizare si functionare a Politiei Locale, motiv pentru care l-am votat anterior organigramei, analizeaza periodic activitatile de mentinerea ordinii si sigurantei publice, evalueaza cerintele specifice, face propuneri, etc., etc. Acesta este rolul pentru care am si infiintat aceasta comisie de ordine publica unde avem reprezentanti din toate formatiunile politice si din partea executiva a mun. Iasi. Este adevarat, numarul politistilor locali ca si.sarcinile pe care le poate indeplini in structura de politie locala este reglementata prin lege.Dorinta noastra a fost tocmai cea pe care ati punctat-o domnule consilier Piftor, de a avea o politie mai prezenta in strada, dar nu numai ca vizibilitate ci eficienta. Dorinta noastra de a ne structura activitatea de Politie Locala intr-o modalitate similara cu cea a Inspectoratului Municipal de Politie, vine tocmai pentru a putea completa si din sarcinile pe care, departamentul de politie legat de Ministerul Afacerilor Interne il are prin lege si pentru a completa celelalte sarcini pe care Ministerul de Interne nu le poate face si raman in directa noastra coordonare. Pe de alta parte si problema sediilor este o problema importanta, dorinta noastra este de a diminua aceste cheltuieli, pentru ca orice sediu in plus inseamna o cheltuiala pe care o suportam tot noi, toata structura Politiei Locale este finantata 100% din Bugetul Local. Prezenta lor in centrele de cartiere este din punctul meu de vedere o solutie benefica care fidelizeaza cetatenii, cu structurile de Politie Locala, pe de alta parte diminueaza cheltuilile in intretinerea acestei structuri si reuseste sa raspunda in mod direct exact acolo unde cetateanul vine sa isi plateasca impozite sa aduca sesizari si mai departe de atat sa isi primeasca raspunsuri. Desigur de va fi nevoie sa aducem si alte zone in care sa fie prezenta permanent Politia Locala asa cum am emis dispozitie in cursul zilei de ieri, privind prezenta permanenta in zona Cicoarei, acolo unde asistam in ultima perioada din nou,. modalitati in care populatii venite din alte localitati doresc sa-si construiasca locuinte neautorizate. Face parte dintr-una dintre deciziile luate si va fi arondata sectiei de Politie Locala asa cum apare in noua structura organizatorica. Dorinta acestei noi organigrame vine in a.stiu, reduce parte din democratia care se crease de-a lungul timpului in fosta structura a Politiei Locale. Fiecare sectie, daca o numim asa, din cele sase prezinta politisti dedicati pentru: activitate comerciala, de control urbanism, de ordine publica, rutiera si bineinteles de aplicare de sanctiuni acolo unde este cazul, fiecare dintre aceasta sectie va putea sa isi cunoasca sectorul de activitate intr-o modalitate cat mai completa. Informatiile vor putea fi culese mai usor pentru ca se fidelizeaza cu spatiul pe care il are in supraveghere, iar centralizarea datelor este mai facila ajunge direct spre compartimentul de conducere a Politiei Locale si mai departe catre primarul municipiului Iasi. Prin urmare credem ca este o modalitate foarte benefica de reorganizare, nu spunem ca este formula ideala si niciodata probabil nu vom gasi formula ideala, dar vom cauta sa gasim formula cea mai eficienta, pe legislatia pe care o putem aplica in momentul de fata. Multumesc!

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Multumesc, domnule primar! Da va rog.

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Organigrama propusa presupune infiintarea mai multor posturi de executie, infiintarea unui compartiment de presa, documente clasificate. E o organigrama care presupune un personal numeros si poate ca avem si noi unele rezerve in privinta lor dar vreau sa stiti ca PNL a decis sa dea acest CEC in alb, pentru ca Iasiul are nevoie de o politie locala eficienta si atrag atentia conducerii Politiei Locale si sper ca acest lucru sa nu se intample. In momentul de fata, Iasiul beneficiaza de o anumita cota de simpatie si este un oras vizitat. Sa ne fereasca Dumnezeu daca din imaginea celui mai frumos oras din Romania ne alegem cu imaginea orasului nelegiuirilor sau a infractorilor pentru ca atunci s-a zis cu turismul din Iasi. Si atunci noi am decis sa acordam acest credit in alb care sper ca va eficientiza cu adevarat activitatea Politiei Locale.

Domnul primar Chirica Mihai

Sigur, nu pot decat sa va multumesc! Domnule presedinte, daca imi permiteti.

Poate nu este cea mai eleganta modalitate de a fi in slujba cetatenilor, dar daca-l dati noua acest credit sau CEC in alb, noi va multumim foarte mult!

Domnul consilier Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Da, mulțumesc!

Orice expresie trebuie fie exprimata cu mana sus... cu mana sus!

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Nu vorbeste la microfon.

Domnul consilier Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Da, dar momentele spontane arata anumite lipsuri si daca toti suntem spontani se alege praful de sedinta si de tot.

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Nu vorbeste la microfon.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

OK, da, da. La sfarsit am sa fiu si eu spontan. La sfarsitul sedintei.

Da supunem la vot proiectul nr. 19

Cine este pentru?

Cine se abtine?

Impotriva?

In unanimitate, proiectul a trecut!

Proiect nr. 20

Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Locale de Evidență a Persoanelor Iași;

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Discutii pe marginea proiectului? Nu sunt!

Cine este pentru?

Multumesc!

Impotriva?

Abtineri?

Multumesc!

In unanimitate proiectul de hotarare a trecut.

Proiect nr. 21

Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS cu privire la cererea de aderare a Comunei Cordun, Judetul Neamț, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS;

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Va rog, domnule Boca!

Domnul consilier Boca Adrian Florin

Propunerea grupului consilierilor PSD pentru reprezentantul legal al mununicipiului Iasi in Adunarea Generala a Asociatiei Regionale Apa si Canal Iasi, ARSACIS este domnul viceprimar Gabriel Harabagiu.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Da, cine este pentru? Sau mai are altcineva vreo propunere?

Cine este pentru?

Abtineri?

Impotriva?

Multumesc!

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Trecem la proiectul 22.

Proiect nr. 22

Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS cu privire la Caietul de sarcini al serviciului de alimentare cu apa si canalizare;

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Discutii pe marginea proiectului? Daca nu sunt, supunem la vot. Da, va rog domnule Boca!

Domnul consilier Boca Adrian Florin

Aceiasi propunere din partea PSD, domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Alte propuneri? Daca nu sunt, supunem la vot!

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Domnule Jugrin, dumneavoastra votati? Multumesc!

Da, deci trecem la proiectul 23.

Proiect nr. 23

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare aferent Sistemului de management integrat al deșeurilor in judetul Iași;

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Discutii pe marginea proiectului? Domnule, Boz.

Domnul consilier Boz Petru Eduard

O singura precizare, noi vom vota pentru acest proiect deoarece este un proiect care are o radacina liberala.serviciul de management integrat al deseurilor, reprezinta un proiect care a fost reactivat in cadrul consiliului judetean, de catre administratia liberala condusa de domnul fost presedinte de acum Cristian Adomnitei. Unul dintre cele mai importante proiecte ale judutului Iasi, in valoare de doua sute de milioane de euro si practic ne bucuram ca astazi putem sa avem pe ordinea de zi o reintegrare a municipiului Iasi in cadrul acestui sistem.

Domnul consilier Boca Adrian Florin

Permiteti domunule presedinte sa aplaudam la acest laudatio al colegilor nostri?

Domnul consilier Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Da, e normal, e normal!

Domnul consilier Boz Petru Eduard

...(nu vorbește la microfon)

Domnul consilier Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Eu nu suport aplauzele. Imi place satira. Da, supun la vot proiectul 23!

Cine este pentru?

Abtineri?

Impotriva?

Proiectul de hotarare a trecut.

Ma tulburati domnule Boz, ma tulburati!

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Unii s-au nascut tulburati domnule presedinte.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Proiectul numarul 24; nu mai fac completari ca v-ar ustura.

Proiect nr. 24

Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Municipiul Iași a imnobilului situat in Iași Bld. Carol I nr. 26 proprietatea doamnelor Racoviță Morel Ruxandra și Racoviță Elisabeta;

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Deci 24. Da! Aici ieri au fost tot asa discutii aprinse eu imi fac datoria doar sa va reamintesc ca potrivit conventiei de la Viena, statul acreditar are obligatia sa sprijine statul acreditant in punerea de spatii la dispozitia acestui centru. Mai ales pentru municipiul Iasi e o mandrie ca functioneaza la Iasi Centrul Cultural Francez al Romaniei prin contopirea Centrului de la Cluj, de la Timisoara, de la Bucuresti. Deci aici functioneaza, la noi la Iasi.

Vreau sa mai aduc la cunostinta noi toti suntem noi in consiliul, dar consilierii din-naintea noastra au aprobat oportunitatea acestei achizitionari. Va rog sa tineti cont in abordarea problemelor. Va rog domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

As vrea sa fac o prezentare de inceput, pentru a putea sa mai raspund la eventualele intrebari. Sa spunem despre cladirea situata langa Arhivele Nationale, probabil toata lumea stie unde este, cum arata si ce reprezinta in momentul de fata si nu mai insist. Oportunitatea a venit din exprimarea dreptului de preemptiune pe care vanzatorul l-a cerut asa cum spune legea, fiind un monument istoric catre Directia de Cultura Judeteana Iasi, catre Autoritatea Publica Locala in speta, catre Primaria Municipiului Iasi. Oportunitatea a fost expimata intradevar intr-o sedinta a plenului trecut, sigur este in sarcina actualului plen sa revina si sa ia o decizie asupra acestui lucru. In ceea ce priveste stabilirea sa spunem acordului final de cumparare a acestei cladiri; propunerea mea si cea pe care am exprimat-o si in sedintele reunite de ieri, ar trebui sa faca parte reprezentanti a tuturor formatiunilor politice, alaturi de executivul primariei prin Directia de Patrimoniu; astfel incat sa putem gasi cea mai buna solutie de a rezolva un element de patrimoniu. Asa incat din analiza proiectului de hotarare desigur daca si domnul Postolache doreste poate partcipa si el alaturi de noi in aceasta comisie. Multumesc foarete mult! Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Facem nominalizari acum?

Domnul primar Chirica Mihai

Cu nominalizari...

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Va rog...nominalizari...da!

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian

N-as vrea sa reiau; in discutia comisiilor de specialitate reunite de ieri, am propus amendamentul acesta si am fost de acord toti consilierii liberali sa votam repartizarea din excedentul bugetului pentru achizitia de cladiri de patrimoniu fara a identifica in mod necesar si obligatoriu aceasta cladire. Reiteram angajamentul nostru ferm in aceasta directie. Ne dorim ca Primaria Iasi sa devina intr-o perioada de timp pe urmatorii cativa ani proprietara unor imobile de patrimoniu, dar consideram ca aceasta cladire nu impune nici prin urgenta timpului si nici pretul de cumparare solicitat, aprobarea ei. Centru Cultural Francez mai are inca 18 luni contract acolo, perioada de timp in care fie se poate renegocia aceasta oferta cu vanzatorul daca se doreste cu adevarat fie se poate identifica o alta locatie cladire de patrimoniu, care sa poata sa fie achizitionata la un pret mult mai mic astfel incat din bugetul respectiv alocat sa putem anul viitor sau in urmatorii 5-6 ani sa cumparam si o alta cladire de patrimoniu. Deci asta este observatia pentru care noi insistam. Multumesc!

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Da, multumesc! Va rog.

Domnul primar Chirica Mihai

As vrea sa raspund la aceasta observatie in felul urmator. Exprimarea dreptului de preemtiune este conditionata de fiecare data de factorul timp. In caz contrar se pierde dreptul de preemtiune si vanzatorul este indreptatit sa vinda oricui doreste; a doua observatie este legata de cladiri de patrimoniu in general. Putem discuta despre cladiri de patrimoniu asa cum am facut-o si ieri la nesfarsit. Pe noi ne intereseaza aceasta cladire, indiferent cine este proprietarul si indiferent cine este, sa spunem utilizatorul in momentul de fata, pentru ca Institutul Cultural Francez poate sa spuna si maine asa cum am spus si ieri ca se retrage din Iasi, din Romania, din Europa de unde doreste. Nu este in sarcina noastra sa ii impunem Ministerului Afacerilor Externe Francez unde isi duce institutul; dar pentru noi ca si obligatie fata de generatia pe care o strabatem acum si pentru cele viitoare este sa aducem in patrimoniul public sa lasam si noi ceva celor care ne urmeaza. Cladiri de patrimoniu cu care sa se mandreasca care sa fie proprietate publica unde pot functiona institutii de care orasul va avea nevoie si pe viitor. Despre alte cladiri de patrimoniu cu siguranta ne putea exprima dreptul de preemptiune si vom veni de fiecare data la indemana dumneavoastra sa gasim solutii pentru a ne exprima si alta data dreptul de preemptiune pentru aceste cladiri. Este o oportunitate pe care daca o facem acum o avem, daca nu o facem acum nu o mai avem si o sa-i lasam posibilitatea vanzatorului sa isi exprime acest punct de vedere fata de un alt comparator. Pentru noi am zis ca este si o datorie morala fata de ieseni care din pacate plin aplicarea legilor proprietatii sau din fericire intr-o exprimare fireasca a legii, s-a cedat patrimoniu dupa patrimoniu, casa memoriala dupa casa memoriala, avand in momentul de fata ceea ce se intampla si la nivel national un patrimoniu public destul de redus si destul de distrus din punctul acesta de vedere pentru ca proprietarii de drept nu s-au mai intretinut iar numarul de exemple poate continua la nesfarsit. Vom mai avea si alte interventii in consiliul local pentru ca mai dorim salvarea unor cladiri de patrimoniu cum ar fi cele care am reusit sa le oprim de la demolare din zona fostei uzine Nicolina si pacat ca s-a pierdut turnul cu apa si speram sa salvam celelalte doua cladiri si alte cladiri de patrimoniu care stau in atentia noastra. Institutul Cultural Francez va functiona acolo pana cand vom reusi sa finalizam Palatul Braunstein care va deveni un centru cultural European unde vrem sa aducem si Institutul German si institutul Britanic, stiti foarte bine ca cu Institutul German nu s-a luat o decizie potrivita ar fi fost foarte bine daca el ramanea vizavi de Centrul Cultural Francez si in felul acesta se reintregea o axa culturala in apropierea Universitatii Al. Ioan Cuza din Iasi.

Despre modalitatea in care apreciem pretul real al acestei cladiri, de asta am intervenit si solicitat si sprijinul domniilor voastre pentru a participa la aflarea adevarului in adevaratul sens al cuvantului asupra valorii acestei cladiri pentru ca, este in sarcina mea si in dorinta mea in acelasi timp sa imi rezerv cat mai multi bani pentru a face si proiecte de infrastructura. Motiv pentru care va cer sprijinul la aceasta comisie si sa gasim solutia cea mai rezonabila pentru municipiul Iasi.

Domnul consilier Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Da!

Am o intrebare personala: ati vizitat Institutul Cultural Francez, ati fost sa vedeti ce dotari au si ce investitii au facut acolo?

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian

Repet deci, daca imi permiteți, eu m-am pronunțat doar asupra valorii achiziției pentru ca 90% din valoare se refera la teren si cladirea este doar 10% de aia eu nu o consider oportuna.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

E bine, e bine, mai vrea domnul Timofciuc.

Domnul consilier Timofciuc Razvan

Multumesc, domnule presedinte! Ati spus foart bine domnule primar ca va intereseaza cladirea si nu cine este proprietar sau chirias, ati spun mai inainte. Ideea este in felul urmator, in acest moment cladirea are chirias, cladirea este intr-o stare buna, cladirea va avea chriasi pe viitor exista toate premizele pentru asta; daca v-a fi un proprietar privat nu ii poate schimba destinatia fara un acord de la Ministerul Culturii conform legii care protejeaza cladirile. patrimoniu istoric; aceasta cladire practic in acest moment are toate premizele ca ea sa fie in conditii bune pentru a fi utilizata si de catre un privat daca ar cumpara-o si ne punem intrebarea cu privire la, daca vreti nevoia pentru a aloca o suma atat de mare pentru aceasta cladire. Ceea ce vreau.. si vreau sa inchei practic sa spunem oamenilor lucrurile mai simplu daca vine un proprietar privat aceasta cladire nu poate fi demolata ea ramane in continuare acolo, destinatia daca se doreste a fi schimbata trebuie sa fie facuta dupa o adresa la Ministerul Culturii, exista o lege care protejeaza cladirile de patrimoniu, ea se afla pe lista obiectivelor de patrimoniu si de aceea alocarea unei sume de bani in valoare de 1,6 milioane de euro pentru aceasta cladire ridica anumite semne de eficienta si oportunitate, daca vreti. Multumesc!

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Da, multumesc! Domnule consilier va rog.

Domnul consilier Istrate Dumitru Maricel

Buna ziua! Imi cer scuze, va rog sa nu credeti ca intervin doar datorita faptului ca sunt invidios pe lejeritatea cu care anumiti colegi de-ai mei intervin la fiecare subiect.dar acesta este un subiect pe care eu l-am discutat ieri, a fost si un exercitiu de logica care cred ca ne-a facut tuturor nu numai placere, a si fost foarte util. Faptul ca reluam astazi aceleasi puncte ale exercitiului de logica cred ca nu mai este constructiv. Deci din punctul meu de vedere, din punctul meu de vedere suntem in situatia de a cumpara “cumintenia pamantului”; si atat. Vrem sa o cumparam sau vrem cu tot cu soclu sau vrem alta statuie, asta e alta discutie, dar pentru 3 zile suntem in situatia de a cumpara “cumintenia pamantului” si daca suntem cuminti/cu minte o vom cumpara. Va fi a copiilor nostri, asta este garantia. O cumpara Municipalitatea, va fi a copiilor nostri cu, asumandu-ne in acest moment si faptul ca va trebui sa cheltuim destul de mult pentru a o intretine. N-o lasam cuiva, nemaiavand garantia ca va avea aceeasi utilitate. Va multumesc!

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Da. Mai e cineva? Domnule Boz.

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Intrebari! A fost mentionata ideea cu reabilitarea Palatului Braunstein si mutarea tuturor centrelor culturale acolo. Exista un plan in acest sens si care ar fi sumele necesare? Unu la mana. Doi, din punct de vedere tehnic la acest proiect este.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

E interpelare sau.

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Da, este o intrebare pentru ca domnul primar a vorbit de planul de a muta toate centrele culturale acolo si vrem sa stim ce investitii ar presupune; poate acesti bani putem sa-i utilizam in renovarea acestei cladiri. Pentru ca aici ii raspund si colegului meu domnul Istrate, nici municipiul Iasi nu exceleaza la capitolul reabilitari si consolidari ale cladirilor istorice, si atunci, care este necesarul pentru aceasta cladire, sa vedem daca nu este mai util sa facem cat mai repede aceasta cladire si sa mutam toate centrele culturale acolo.

Doi. Ieri am solicitat, daca exista cereri oficiale la aceasta oferta pentru ca vanzatorul spune ca are deja o promisiune de cumparare din partea unei persoane identificate. La proiectul de hotarare exista doar o adresa a unui avocat care spune ca are el o oferta. Noi ar trebui sa il credem pe cuvant. Tot din punct de vedere tehnic, este facuta o evaluare, noi daca aprobam in momentul de fata proiectul in forma care exista aprobam implicit si acel raport de evaluare ceea ce nu va mai permite o negociere pe viitor si aici este problema cred ca trebuia proiectul intai defalcat sa vedem daca aprobam evaluarea respectiva, deoarece obiectiunile aduse de colegul meu domnul Ciprian Bostan sunt de actualitate. Terenul respectiv nu are cum sa aiba o alta destinatie. Nu este un teren cu PUZ pe care sa poata dezvolta blocuri de apartamente.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Da, ati terminat? Cea mai mare greseala e sa crezi un avocat. Doamna Gavrila, va rog!

Doamna consilier Gavrila Camelia

Eu am mai vrut cuvantul si alta data domnule presedinte si. m-am oprit..pentru ca.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

N-ati ridicat mana ca la scoala, ca sa vad.

Doamna consilier Gavrila Camelia

Am lasat loc si chiar as ruga-o pe doamna secretar sau cineva din departamentul tehnic sa se faca pentru data viitoare o analiza a timpilor si a interventiilor. Ca sa se vada totusi deschiderea si receptivitatea la dialoguri si la polemica. Care de fapt e spiritul evident si al unui consiliu local.

Revenind la subiectul discutiei, m-as fi asteptat si la un moment dat parea ca lucrurile merg spre partea buna, mas fi asteptat ca atunci cand vorbim de aspecte culturale, de aspecte care au o anume vibratie artistica, sa nu mai stam sa le cantarim cu masura, cu balanta farmaceutica, cat costa, sau cat am putea obtine intr-o parte sau alta. Sunt zone care sunt mai presus de costurile si analizele mercantile si cred ca acest obiectiv de care vorbim se incadreaza aici. Mai trebuie sa avem in minte un lucru. Si cred ca il avem toti atata timp cat suntem ieseni, fie nascuti fie locuitori ai iasiului ca sunt doua componente ale unei comunitati: o componenta de trecut si o componenta de dezvoltare prezenta si cu privire spre viitor. Si orice arhitect spune ca trebuie sa conservi componenta trecutului care da specificitate si in acelasi timp sa pui accentele care sa arate ca orasul apartine si unui anume timp. Deci, daca spre viitor privim cu putine cladiri din Iasi si de aceea e loc si in acest sens dar in anume zone de investitie spre trecut trebuie sa privim cu foarte mult respect si sa incercam ca municipalitate, sa decidem in ceea ce se poate decide pentru ca, da, un privat n-ar darama asa cum spune domnul consilier, ca intr-adevar zonele de patrimoniu sunt protejate, dar cred ne-ar deranja ca ieseni, daca acolo s-ar face un restaurant sau stiu eu un magazin, chiar si de nu stiu ce; deci ideea este de a folosi aceste cladiri cu valoare si de a le pastra intr-un circuit cultural care deocamdata este cam din putinele brenduri recunoscute ale orasului. Deci e nefiresc ceea ce vorbim, judecam, cantarim, masuram, ne impiedicam in chestiuni tehnice, ori cand vorbim de biserici, de scoli, de muzee, cred ca trebuie sa avem si o alta viziune culturala si intelectuala de abordare. Domnul consilier Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Da, mulțumesc, mai are cineva? Domnule Primar...

Nu va puteti concentra de prima data, cand aveți.? Epuizați toate subiectele (adresare catre domnul consilier Timofciuc Razvan)

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Domnule presedinte, va rog sa va abtineti de la aceste comentarii.

Domnul consilier Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Va rog sa va abtineti de a vorbi! Ridicati mana!

Domnul primar Chirica Mihai

Mi-ati dat cuvantul, domnule presedinte si imi permit sa intru peste domniile voastre, avand timpii alocati si se scurg in defavoarea mea.

De regula, noi vrem doar sa-i spunem domnului Timofciuc intr-un mod prietenesc si colegial, o interventie trebuie sa fie concisa, daca se poate si o singura data, daca mai sunt lucruri care nu sunt structurate bine in dialog se pot face si inainte de sedinta si in felul acesta. detensionam.

Voiam sa fac precizarea ca sunt foarte multe observatii care se pot aduce pe marginea unei evaluari; si eu sunt de acord cu asta motiv pentru care am si spus: doresc sa veniti alaturi de executiv sa va uitati cu atentie si sa incercati sa luati solutia cea mai buna. Principiul este cel pe care l-a nuantat doamna consilier Gavrila, vorbim despre. si domnul consilier Istrate, vorbim despre un obiect, o “cumintenie a pamantului”, care asa arata acum, aici si in acest moment. Deci nu vorbim despre ce s-ar mai putea intampla maine. Nu exista o alta “cumintenie a pamantului”, nu exista o alta Casa Racovita, nu exista alt Palat al Culturii sau alta Mitropolie. Ele sunt, aceste lucrari care sunt unice. Oportunitatea este legata de faptul ca daca nu se petrece astazi nu se mai petrece niciodata. Dorinta de a proteja patrimoniul cultural este evidenta si probabil nu poate fi contestata de niciunul dintre noi. Dorinta de a obtine un pret rezonabil si care sa exprime si piata si dorinta mea personala de a economisi cat mai mult din Bugetul Local, am exprimat-o si in cursul sedintei comune de ieri. Prin urmare, as vrea ca la acest proiect de hotarare PNL, PSD, ALDE si PMP sa aibe cate un reprezentant care sa vina alaturi de evaluatorii coordonati prin Directia de Patrimoniu incat sa fim convinsi ca am luat decizia optima pentru noi. Multumesc foarte mult!

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Domnule Postolache, va rog!

Domnul consilier Postolache Andrei

As vrea si eu sa fiu in aceasta comisie de evaluare.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Am inteles, perfect!

Iara', iara', va rog frumos, ridicati mana, nu e asa greu.. (referire catre domnul consilier Boz Petru Eduard) Domnul consilier Boz Petru Eduard

.(nu vorbeste la microfon)

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Cand? Da' nu, nu, n-am observat, vreau sa va vad cu mana sus, asa spune.dreapta, sau aia de la inima, de unde vreti.

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Ati vrea dumneavoastra sa faceti instructie cu toata lumea, dar nu va iese domnule presedinte!

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Da' nu-i vorba de instructie aici, aici e vorba de bun simt.

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Haideti, ca de-atunci puneam intrebarea! Exista.vreau sa stiu.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Ati cerut cuvantul? Va intreb, ati cerut cuvantul? deci n-ati cerut.

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Va rog sa-mi acordati cuvantul.de acuma.

Domnul primar Chirica Mihai

Mai era o completare care trebuia sa v-o aduc

Palatul Braunstein evaluare, da? Probabil ca aici voiati sa aduceti intrebarea din nou.

Beatrice Fotache, te rog sa spui la microfon valoarea, ca am terminat proiectul tehnic si avem valoarea exacta a acestui proiect.

Doamna Beatrice Fotache director Directia Dezvoltare si Proiecte Europene

Este finalizata proiectarea pentru Palatul Braunstein in vederea aplicatiei pe axa 5.1, Valoarea maxima va fi de maxim 5 milioane de euro si deadline-ul este 24 august.

Oricum va fi supus, indicatorii tehnico-economici vor fi supusi consiliului local.

Domnul primar Chirica Mihai

Mulțumesc foarte mult!

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Sa stiti ca răspunsul este bun, asta inseamna ca pana la expirarea acestui contract de închiriere cu Institutul Cultural Francez ar avea sanse sa se mute in Palatul Braunstein pentru ca exista o contradictie, justificam urgent proiectului prin mentinerea Institutului Cultural Francez acolo, dar planul de viitor este ca toate institutele cultural sa se localizeze in Palatul Braunstein.

Domnul primar Chirica Mihai

Imi permiteti sa raspund? Ca sa nu mai facem divagatii pe marginea subiectului.

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Era o intre bare...

Doamna consilier Gavrila Camelia

Imi dati voie domnule presedinte?

Domnul consilier Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Da, va rog!

Domnul onsilier Boz Petru Eduard

Era.dar ...

Doamna consilier Gavrila Camelia

Nu pentru ca se intreaba domnul consilier, daca tot interveniti si daca tot considerati ca suntem.

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Eu nu-mi terminasem ...

Doamna consilier Gavrila Camelia

Nu vorbeste la microfon. (Cred ca se poate da si o alta destinatie daca eventual se va muta, de acolo Institutul Cultural Francez, cred ca mai sunt institute culturale care doresc sa se deschida, cred ca sunt consulate care doresc sa se deschida. Am facut propunerea de a se face un muzeu al Scolii Iesene plecand de la Scoala Asachi care este cea mai veche ctitorie legata de invatamantul modern, putem sa gasim alte destinatii dar cu valoare muzeistica cultural artistica; deci daca o achizitionam nu inseamna ca o achizitionam., eu asa o inteleg si trebuie sa explicati si dumneavoastra, e o cladire frumoasa, veche, cu blazon si care merita sa apartina municipalitatii care o poate reintrega intr-un circuit cultural.

Domnul primar Chirica Mihai

N-as vrea sa ma repet de fiecare data cred ca asa am si inceput discursul. Ca acea cladire de patrimoniu nu este dedicata in mod exclusiv Institutului Cultural Francez, pentru ca asa cum am spus ma repet, Ministerul Afacerilor Externe al Frantei poate sa decida sa retraga toate institutele din toata lumea asta si nu e decizia noastra si nu ne putem opune. Acea cladire este o cladire de patrimoniu care va ramane municipiului Iasi, cu o destinatie si inventariere in domeniul public care o face si inalienabila si in felul acesta aducem un plus de valoare; si ma opresc aici, as mai avea de comentat.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Mai are cineva? Da, va rog!

Domnul consilier Timofciuc Razvan

Multumesc, domnule presedinte! Si as vrea, rugamintea sa nu mai ma.parca imi faceti un favor cand dati cuvantul. Cred ca toti avem drepturi egale aici.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Nu este vorba de favoruri, este vorba de concentrarea ideeilor si de exprimarea lor.

Domnul consilier Timofciuc Razvan

Pe parcurs mai apar si alte puncte de vedere.

Eu as vrea sa il intreb pe domnul primar, cate cladiri au fost vandute unde primaria trebuia sa isi exercite dreptul de preemptiune, de cand sunteti primar sau viceprimar. A fost aceeasi situatie la Centrul Cultural German si la Institutul A.D. Xenopol si acolo primaria nu si-a utilizat acest drept. De ce tocmai pentru aceasta cladire.

Se pare ca nu exista un plan, o politica in acest sens. Multumesc!

Domnul primar Chirica Mihai

Intrebarea este destul de concisa, raspunsul va fi la fel de concis. Daca vrei de la 1800 pana in prezent sau mai devreme?

Domnul consilier Timofciuc Razvan

Nu, in ultimul.(nu mai vorbeste la microfon)

Domnul primar Chirica Mihai

Multumesc de intrebare!

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

In primul rand rog partidele politice sa-si nominalizeze membrii in comisia de.domnul.nu, va rog! Deci.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Din partea PSD il propun pe domnul Boca Adrian Florin.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Domnul Boca, da? Domnule Boz...

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Si de ALDE pe domnul Botez Radu.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Domnule Boz!?...

Domnul consilier Boz Petru Eduard

In cazul in care proiectul va fi votat il propunem pe domnul Ciprian Bostan.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Pe cine?

Doamna secretar Denisa Liliana lonascu

Domnul Bostan!

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

A, domnul Bostan, da!

Domnule Postolache, am inteles ca vreti sa faceti parte din comisie.doamna Gaburici Violeta Adriana.

Doaman consilier Gaburici Violeta Adriana

A, tocmai voiam sa propun, sa fac parte din comisie, da, deci Violeta Gaburici.

Domnul consilier Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Mai e cineva? Nu, nu...da...

Supun la vot proiectul impreuna cu componenta comisiilor. Da!?

Cine este pentru?

Cine este impotriva?

Cine se abtine?

Nu, nu conditiile cand trece, asa au pus.da.

Doamna secretar Denisa Liliana lonascu

S-a respins proiectul.

Domnul primar Chirica Mihai

Pot sa fac un comentariu? Scurt!

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Scurt!

Domnul primar Chirica Mihai

Multumesc foarte mult!

Eu as vrea sa ... lucrurile asa cum sunt de fapt, proiectul nu a trecut, prin contributia PNL; cred ca se intoarc in mormant o parte dintre cei care au creat PNL sa vada cu cata demagogie abordam destinele acestui oras si viitorul lui. E pacat! Cu siguranta proiectul va trece intr-o sedinta viitoare si vom arata ca exista formatiuni politice care privesc destinul orasului cu responsabilitate si chiar cu strategie am putea spune si mergem mai departe. Multumesc!

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Nu va faceti griji pentru... fondatorii Partidului National Liberal!

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Va rog sa cereti cuvantul, iar sunteti spontan!

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Uitati-va in ograda proprie, mai bine!

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Va rog, domnule profesor!

Domnul consilier Ciobotaru Florentin Traian

Imi cer scuze nu as fi vrut sa intervin. Sarut mana, buna ziua!

Traiesc un sentiment contradictoriu. In vreme ce Bratienii au construit Romania moderna, colegii nostri liberali de astazi ingroapa trecutul. Probabil vor da socoteala in fata iesenilor, pentru ca apreciez ca unul dintre cele mai frumoase si consistente proiecte pentru care au facut “lobby”, colegii mei cu expertiza, colegii mei cu experienta, colegii mei care sunt ieseni adevarati nu s-au putut bucura de un vot de bun simt dat din partea celor de la PNL. Asadar domnilor colegi liberali ati ingropat o parte a istoriei mun Iasi, iar pentru asta veti plati mai devreme sau mai tarziu. Multumesc!

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Domnilor, banii trebuie cheltuiti cu chibzuinta!

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Domnule, iar? Cere-ti cuvantul, domnule Boz!

.(se exclama in sala de sedinte nemultumire)

Domnul consilier Boz Petru Eduard

Politica inseamna si responsabilitate, vad ca sunteti foarte darnici pe banii iesenilor!

.(se vorbeste in sala de sedinte fara microfon)

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Deci, domnule Boz!...deci, deci...voiam la sfarsitul sedintei, in calitate de presedinte, sa anunt o masura. Ma determinati sa o anunt acum. Pentru atitudinea de care dati dovada, va sanctionez cu avertisment conform acestui statut.

Va rog sa notati! (adresare catre doamna secretar Denisa Liliana Ionascu)

Mergem la.25.

Proiect nr. 25

Proiect de hotărâre privind completarea si modificarea HCL 84/2016 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, precum si atribuirea in folosinta gratuita catre Arhiepiscopia Iasilor -Parohia ‘'Sf. Gheorghe‘' Pacurari Iasi, a bunurilor imobile, proprietatea Municipiului Iasi, cuprinse in Anexa 1;

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Discutii pe marginea proiectului?.... Daca nu sunt, supunem la vot!

Cine este pentru? Multumesc!

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate, a trecut!

Proiect nr. 26

Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații aflate în domeniul public al Municipiului Iași și administrate de Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ;

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Discutii pe marginea proiectului?... Daca ridicati mana, puteti preciza, daca nu, nu !

Deci, discutii pe marginea proiectului ? daca nu sunt trecem la vot !

Domnule consilier Boz, va atrag atentia ca mai sunt si alte sanctiuni! Nu ma siliti sa apelez la ele, va rog! Da?

Deci supunem la vot proiectul 25!

Cine este pentru?

26.pardon!

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate, a trecut!

Doamna secretar Denisa Liliana lonascu

Cu o abtinere!

Domnul consilier Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Cu o abținere, cine s-a abtinut?

Domnul Boz! Nu mai am ochi pentru dumneavoastra, ce sa fac ?

Doamna secretar Denisa Liliana lonascu

Nu-i nimic, va ajut eu!

Proiect nr. 27

Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 8 (Unitati de invatamant) a H.C.L. nr. 84/2016 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat;

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Discuții pe marginea proiectului?.... Daca nu sunt, trecem la vot!

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Multumesc!

In unanimitate, a trecut!

Proiect nr. 28

Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 83/2016, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iași, cu terenul în suprafață de 256 mp situat în Iași, la intersecția str. M. Barnovschi cu str. Otilia Cazimir, parcela CAT 721, cvartal 22 și concesionarea acestuia prin licitație publică ;

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Discutii pe marginea proiectului? Va rog !

Domnul consilier Bostan Manuel Ciprian

Nu am nimic impotriva proiectului de hotarare.. .ideea este...mi se pare oarecum neproductiva sa spunem asa.sub semnul intrebarii; de ce e nevoie prin aceeasi hotarare locala sa il prindem in inventar si sa-l si concesionam? Cred ca ar fi logic si firesc ca acest inventar sa cuprinda intr-un document separat toate terenurile aflate pe raza municipiului Iasi iar daca ele nu exista inventariate, sa initiam acest demers, sa il urgentam si ulterior dupa ce va fi facut public, sa putem concesiona toate aceste suprafete de teren. Adica daca facem asa bucatica cu bucatica, apare o suspiciune.e facuta pentru cineva cu dedicatie. Va spun ca am primit intrebari exact in acest sens. Multumesc !

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Da, mai are cineva? Domnule primar, dati un raspuns la acest punct de vedere?

Domnul primar Mihai Chirica

Da, observatia este de bun simt si fireasca de altfel!.. .nu avem inca finalizat cadastrul general; o sa incercam sa il finalizam in anii care urmeaza, sa putem avea in domeniul public sau privat a municipiului, inventariate totate suprafetele de teren si toate cladirile, toate bunurile de altfel ale municipiului Iasi. De saptamana trecuta am inceput o inventariere in zona Cicoarei la fel parcela cu parcela, casa cu casa sa vedem ce se intampla si de ce. Dar de data aceasta ele se inventariaza parcela cu parcela pe masura ce apare atractivitatea intr-o anumita zona. Probabil ca o sa mai fie astfel de proiecte de hotarare pana finalizam cadastrul general al municipiului Iasi. Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Mai sunt discutii pe marginea proiectului? Daca nu, supunem spre aprobare!

Cine este pentru ?

Impotriva ?

Abtineri ? Multumesc !

In unanimitate, a trecut !

Proiect nr. 29

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației familiei Vranceanu Elena si Vranceanu Cristian Dan, reprezentând extindere conducta alimentare cu apă (instalatie interioara) si branșamentul aferent, situat in zona Bucium, str. N. Tonitza;

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Discutii pe marginea proiectului?.... Daca nu sunt, supunem la vot!

Cine este pentru?

Abtineri?

Impotriva?

In unanimitate, a trecut!

Proiect nr. 30

Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 9.3. (Spitalul Clinic de Urgente Sf. Spiridon Iasi) a HCL 84/2016 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi ;

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Discutii pe marginea proiectului?.... Daca nu sunt, supunem la vot!

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Multumesc !

In unanimitate, a trecut!

Domnul consilier Ghizdovat Vlad

O abtinere, va rog ! V-am anuntat la inceputul sedintei !

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Da, cu o abtinere dumneavoastra. Deci cu o abtinere.

Proiect nr. 31

Proiect de hotărâre privind privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafață de 40 mp din Iași, str. Nicolina nr. 11, bl. A5, sc. B, parter, având nr. cadastral 150359 înscris în cartea funciară 150359 UAT Iași ;

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Discutii pe marginea proiectului?.... Daca nu sunt, supunem la vot!

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Multumesc !

In unanimitate, a trecut!

Proiect nr. 32

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafață de 31,20 mp din Iași, șos. Păcurari nr. 7, bl. 540, sc. D, parter, având nr. cadastral 17140 înscris în cartea funciară 24624 UAT Iași;

Domnul consilier Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Discuții pe marginea proiectului?.... Daca nu sunt, supunem la vot!

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Multumesc !

In unanimitate, a trecut!

Proiect nr. 33

Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condițiile Legii 114/1996, consemnate in procesele verbale de ședința nr. 61463/41543/29841/2016;

Domnul consilier Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Discuții ?

Domnul consilier Timofciuc Razvan

Daca imi permiteți o intrebare...

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Am permis!

Domnul consilier Timofciuc Razvan

Multumesc ! O intrebare oarecum tangentiala cu acest subiect, as vrea sa il intreb pe domnul primar, ce s-a mai intamplat cu legea 15/2003 care ofera posibilitatea alocarii de terenuri pentru tinerii cu varstra intre 18 si 35 de ani; Pentru ca am vazut ca la Letcani este un exemplu de buna practica, acolo 200 de tineri au beneficiat de teren in vederea construirii unei case. La Letcani. In apropierea orasului. Multumesc !

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Da, va rog !

Domnul primar Mihai Chirica

S-a obosit de tot sistemul.

O iau ca pe o interpelare si am sa va raspund la timpul potrivit.

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Supunem la vot proiectul !

Cine este pentru?

Abtineri?

Impotriva?

Multumesc !

In unanimitate, a trecut!

Proiect nr. 34

Proiect de hotărâre privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate privată a Statului Român și aflate în administrarea Municipiului Iași ;

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Discutii pe marginea proiectului?.... Vot!

Pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Multumesc !

In unanimitate, a trecut!

Proiect nr. 35

Proiect de hotărâre privind constituirea comisiilor specifice activitatii Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat;

Domnul viceprimar Gabriel Vasile Harabagiu

Daca imi permiteti domnule presedinte Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Domnule viceprimar, va rog sa dati citire!

Domnul viceprimar Gabriel Vasile Harabagiu

Nominalizarile sunt facute, le aveti la amendamente. In urma discutiilor cu...(nu se aude la microfon)

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Discutii pe marginea proiectului?.... Daca nu sunt, supunem la vot!

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate, a trecut!

Proiect nr. 36

Proiect de hotărâre aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iasi, Strada Stejar nr.28, numar cadastral 149658, pentru reabilitare, modernizare Centru de zi „Stejarul” in cadrul proiectului echilibru- sprijin pentru familiile copiilor cu dizabilitati din municipiul Iasi;

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Discutii pe marginea proiectului?.... Daca nu sunt, supunem la vot!

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

In unanimitate, a trecut!

Mai avem doua puncte la ordinea de zi si anume.doua proiecte de hotarare si anume :

Dispozitia nr. 957/13.07.2016

Proiect nr. 1

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “lasul - o comunitate incluzivă” si de aprobare a acordului de parteneriat între UAT - Municipiul Iasi, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Iași, Fundatia Star of Hope România, Directia de Asistentă Comunitară Iasi, Asociatia Salvati Copiii Iasi, Fundatia Serviciilor Sociale Bethany, Fundatia World Vision România și Asociatia Habitat for Humanity România si Fundatia Alaturi de Voi;

Domnul consilier Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Deci cu amendamentul respectiv... votam!

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Multumesc !

Proiectul a trecut.

Proiect nr. 2

Proiect de hotărâre privind indreptarea erorii materiale strecurate în art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 103 din 29 aprilie 2016;

Domnul consilier Pintilei Mihail - președinte de sedinta

Este vorba de prenumele unui cetatean.

Cine este pentru?

Impotriva?

Abtineri?

Multumesc !

Proiectul a trecut.

Dau cuvantul domnului profesor pentru a face un..

Domnul consilier Ciobotaru Florentin Traian

Multumesc frumos ! pe semne ca am deprins si eu, de-a vorbi mai mult la microfon avand in vedere ca sunt in vecinatatea domnului Boz, dar eu am sa vorbesc si cu folos. Stimati colegi, cei din invatamantul preuniversitar sunt oarecum la ora bilantului si din aceasta perspectiva am a aduce doua randuri cu multumiri. Pentru ca sunt un om educat in primul rand trebuie sa multumesc doamnei Gavrila pentru maniera profesionista cu care conduce invatamantul preuniversitar iesean si o sa arat si de ce multumesc. Pentru rezultatele deosebite obtinute la evaluarea nationala si bacalaureat si ii multumesc domnului primar pentru grija pe care o manifesta sustinand invatamantul preuniversitar, pentru investitiile pe care le face acolo si pentru tot ceea ce inseamna dragostea de carte.

Acum am sa fac si eu o propunere in sensul acesta si sper ca daca la proiectul numarul 15 liberalii au ingropat cultura, acum sa nu ingroape si invatamantul preuniversitar. Avand in vedere ca municipiul Iasi, elevii din municipiul Iasi au luat foarte multe note de zece la evaluarea nationala si cei de la bacalaureat destul de multe sa identificam o suma de bani si intr-o sedinta ulterioara sa ii premiem pe acestia. Va multumesc !

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Bun, in incheiere dau cuvantul domnului primar pentru concluzii.

Domnul primar Mihai Chirica

Da, sincer as vrea sa multumesc pentru faptul ca am sustinut aceasta sedinta de consiliu. Vreau sa amintesc colegilor mei din executiv pentru acele informari suplimentare - pentru domnul Ignat, doamna Fotache, respectiv pentru domnul Timofciuc, domnul Victor Poede pentru doamna Gaburici, domnul viceprimar Harabagiu legat de PUG. Vreau sa multumesc personal si domnului consilier Boca care si-a sacrificat concediul de odihna venind aseara de la Nisa, si m-am gandit ca statutul de demnitar v-a salvat viata din ce am auzit. Multumesc ca ati venit. De asemenea vreau sa va informez ca incepand cu data de 21 pentru doua saptamani de zile voi preda prerogativele domnului Harabagiu, fiind plecat in concediu de odihna. Multumesc foarte mult !

Domnul consilier Pintilei Mihail - presedinte de sedinta

Da, cu aceasta sedinta a luat sfarsit. Va multumim !

PRESEDINTE DE SEDINTA, MIHAIL PINTILEI


SECRETAR MUNCIPIUL IASI, DENISA LILIANA IONASCU

CIC PO 03/F3