Hotărârea nr. 99/2016

HOTĂRÂRE privind repartizarea excedentului Municipiului Iaşi inregistrat la 31 decembrie 2015

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind repartizarea excedentului Municipiului Iași înregistrat la 31 decembrie

2015

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.04.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr.43179/20.04.2016 întocmit de către Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Buget;

Având în vedere Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 4075/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2015;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă repartizarea sumei de 474,00 mii lei din excedentul Municipiului Iasi pe anul 2015, la capitolul bugetar 66.02.51 Sanatate pentru Spitalul Clinic de Recuperare la obiectivul „Modernizare compartiment central de sterilizare” .

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice a Judetului Iași, Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale Iasi, Directiei Generale Tehnice si Investitii si Institutiei Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Buget din cadrul Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale, Directia Dezvoltare si Proiecte Europene, Directia Generala Tehnica si Investitii si ordonatorii secundari si tertiari de credite.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 99 din 29 aprilie 2016

Total consilieri

locali

25

Prezenti

f

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 99 din 29 aprilie 2016