Hotărârea nr. 98/2016

HOTĂRÂRE privind constatarea incetării de drept a mandatului de consilier local al doamnei Antipa Gabriela si vacantarea acestuia în cadrul Consiliului Local al municipiului Iasi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind constatarea incetării de drept a mandatului de consilier local al doamnei Antipa Gabriela si vacantarea acestuia în cadrul Consiliului Local al municipiului Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.04.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere demisia depusă de doamna consilier local Antipa Gabriela, inregistrata la Primaria Municipiului Iași la nr. 34651/30.03.2016;

Având în vedere referatul constatator inregistrat la nr. 34669/30.03.2016 prin care se propune să se ia act și să se constate încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Antipa Gabriela, precum și să se declare vacant locul acestuia de consilier local, indeplinindu-se prevederile legale în acest sens;

Având în vedere prevederile art. 9 alin. 2 lit. ,,a” si art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Având în vedere prevederile Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Iași aprobat prin H.C.L. nr. 178/2013;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Antipa Gabriela ca urmare a demisiei acesteia.

Art. 2. Se declară vacant locul de consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Iasi.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale; Serviciului Resurse Umane, Filialei Iași a Partidului National Liberal și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 98 din 29 aprilie 2016

Total consilieri

locali

25

Prezenti

f

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 98 din 29 aprilie 2016