Hotărârea nr. 97/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- IAŞI strada Tabacului nr.20A NUMĂR CADASTRAL/CF 149665 pentru “CONSTRUIRE ATELIER AUTO PE TEREN PROPRIETATE »

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea

Planului Urbanistic Zonal- IAȘI, strada Tabacului nr.20A, NUMĂR

CADASTRAL/CF 149665

pentru “CONSTRUIRE ATELIER AUTO PE TEREN PROPRIETATE »

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.03.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 30267 din 21.03.2016 întocmită de Serviciul Urbanism;

Având în vedere Certificatul de urbanism nr. 1745 din 16.06.2015 emis de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 94958 din 14.10.2015 prin care doamna Ursan Elena solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, strada Tabacului nr. 20A, număr cadastral 149665 / CF 149665 pentru « Construire atelier auto pe teren proprietate«;

Având în vedere Avizul de oportunitate nr.401 din 18.09.2015 precum și avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic si planul de situație pe suport topografic vizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași;

Având în vedere Avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local al

Municipiului Iași din data de 28.01.2016 ;

Având în vedere Avizul Unic nr. 24/ P.U.Z./2016 emis de Consiliul Județean Iași in data de 15.03.2016;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr.839/2009 cuprinzînd Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism republicată ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Iași, strada Tabacului nr. 20A, număr cadastral 149665 / CF 149665 pentru « Construire atelier auto pe teren proprietate«

Suprafața terenului studiat prin P.U.Z. este de 273mp și aparține doamnei Ursan Elena, conform Contractului de schimb terenuri autentificat sub nr. 594/13.03.2015, NP Blaj Avram Liliana, încheiere întabulare nr.32784 din 2015.

UTR AI3 - unități industriale mici și mijlocii, POT=40%, CUT=1,2mpADC/ mp teren, regim de înălțime maxim admis P+2E parțial, înălțime maximă 10,50m la cornișă măsurată de la cota cea mai inaltă a terenului.

Aliniament stradal - retragere cu minim 5m de limita de proprietate dinspre

drum, respectiv la 14,75m de axul străzii Tabacului. Retrageri față de limitele laterale și posterioare ale parcelei - 2,0m.

Se vor amenaja 6 locuri de parcare în incintă .

Anexa planșa „U2 - reglementări urbanistice - zonificare” face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Imobilul va fi racordat la rețelele tehnico-edilitare publice.

Art. 2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la

data aprobării.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Județean; Serviciului Urbanism; Doamnei Ursan Elena, Iași, bulevardul Alexandru cel Bun nr.11, bl. D1, sc.C, et. 9, ap. 33 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism .

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 97 din 31 martie 2016

Total consilieri

locali

26

Prezenti

f

23

Pentru

22

Împotrivă

1

Abțineri

f

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 97 din 31 martie 2016