Hotărârea nr. 96/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - extravilan zona Bucium T 170 numere cadastrale 147123 si 147124 în vederea introducerii terenului în intravilan pentru Construire locuinţe izolate şi cuplate pe teren privat

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea

Planului Urbanistic Zonal - extravilan zona Bucium, T 170, numere cadastrale 147123 si 147124

în vederea introducerii terenului în intravilan pentru

Construire locuințe izolate și cuplate pe teren privat

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.03.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr.18237 din 19.02.2016 întocmită de Serviciul Urbanism;

Având în vedere Certificatul de urbanism nr. 1009 din 6.04.2015 emis de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 92751 din 08.10.2015 prin care familia Selig Paul și Selig Cristina Simona precum și doamna Chifu Mihaela, în calitate de proprietari solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - extravilan municipiul Iasi, zona Bucium, T170, numere cadastrale 147123 și 147124 în vederea introducerii terenului în intravilan pentru Construire locuințe izolate și cuplate pe teren privat;

Având în vedere Avizul de oportunitate nr. 359/27.04.2015 emis de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism precum si toate avizele obținute precum și studiile întocmite: studiul geotehnic și de stabilitate cu verificare la cerința Af, plan de situație pe suport topografic vizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași;

Având în vedere Avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajarea Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași din sedința din

9.12.2015 ;

Având în vedere Avizul Unic nr. 7/P.U.Z./2016 emis de Consiliul Județean Iași din data de 3.02.2016

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzînd Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 cu modificările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal, indicativ GM-010-2000;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal- extravilan municipiul Iași, zona Bucium, T170, numere cadastrale 147123 si 147124 în vederea introducerii terenului în intravilan pentru Construire locuințe izolate și cuplate pe teren privat.

Suprafața terenului studiat prin P.U.Z. este de 6500 mp din care terenul în suprafață de 4.500mp identificat cu număr cadastral /CF 147124 aparține doamnei

Chifu Mihaela conform Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.383/

2.04.2004 NP Vieru Lidia, încheiere 50536/ 30.04.2014 iar terenul în suprafață de 1800mp identificat sub număr cadastral/CF 147123 aparine familiei Selig Paul și Selig Cristina-Simona conform Contractului de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. 770/ 29.04.2014, NP Lungu Gabriela.

Prin P.U.Z. se constituie :

UTR 1 - ( 4500mp, număr cadastral 146124) zonă locuințe izolate, POT= 25%, CUT =0,9mpADC/ mp teren, regim de înălțime maxim D+P+1E, Hmaxim= 7m la cornișă,

UTR 2    -    (1800mp, număr cadastral 146123) zonă locuințe

cuplate/înșiruite, POT=30%, CUT=0,9mpADC/mp teren, regim de înălțime maxim D+P+1E, Hmaxim= 7m la cornișă (înălțimea e considerata față de CTN pe partea accesului pe teren ) .

Utilizări admise- locuințe individuale izolate, cuplate sau insiruite, retrase de la aliniament și funcțiuni strict complementare (mic comerț, birouri).

Aliniamente/retrageri față de limitele terenului:

UTR 1-zona locuințelor izolate- amplasare imprejmuire la 4,5m de axul drumului privat, retragere clădiri la 14,5m față de axul drumului, retragere clădiri la H/2 dar nu mai puțin de 3m față de limitele laterale ale terenului (spre nord si spre sud) și 5,0m-9,5m față de limita posterioară (spre vest).

UTR 2- zona locuințelor cuplate/însiruite- amplasare imprejmuire la 4,5m de axul drumului , retragere clădiri la 10m de aliniamentul retras, respectiv la 14,5m de axul drumului, retragere clădire față de limitele terenului la 3,2m lateral, către limitele dinspre nord si dinspre sud si între 8,50-9,20m către limita dinspre vest.

Anexa planșa „U2 - reglementări urbanistice” face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Amenajarea drumului privat precum si a lucrărilor de consolidare a versantului aferente in vederea realizării acestuia, precum si extinderea rețelelor tehnico-edilitare publice se vor realiza anterior investiției de bază.

Art. 2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Județean; Serviciului Urbanism; Domnului Selig Paul Iași, Aleea Cimitirul Evreiesc nr. 22 și doamnei Chifu Mihaela, Iași, Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant nr.10, bl.B1, sc.B, et. 4, ap.12 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism .

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 96 din 31 martie 2016

Total consilieri

locali

26

Prezenti

f

23

Pentru

22

Împotrivă

1

Abțineri

f

0

4 / 4 la H.C.L. nr. 96 din 31 martie 2016